അനുമതിപ്രശ്നം

Jump to navigation Jump to search

താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു വിക്കിയീൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ല, കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ കാര്യനിർവാഹകർ, ഇറക്കുമതിക്കാർ, ട്രാൻസ്‌‌വിക്കി ഇറക്കുമതിക്കാർ, കാര്യനിർവാഹക അവകാശങ്ങളുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ എന്നീ സംഘങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഇറക്കുമതി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്