റഷ്യൻ യക്ഷിക്കഥ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Ivan Tsarevich and the Grey Wolf (Zvorykin)

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യക്ഷിക്കഥയാണ് ഒരു റഷ്യൻ യക്ഷിക്കഥ അല്ലെങ്കിൽ നാടോടിക്കഥ (റഷ്യൻ: ска́зка; സ്കസ്ക; "കഥ"; ബഹുവചനം റഷ്യൻ: ска́зки, റൊമാനൈസ്ഡ്: സ്കസ്കി) .

സ്കസ്കയുടെ വിവിധ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഒരു വോൾഷെബ്നയ സ്കസ്ക [യക്ഷിക്കഥ – volше́бная ска́зка, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "മാന്ത്രിക കഥ"] ഒരു മാന്ത്രിക കഥയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[1]Skazki o zhivotnykh [മൃഗങ്ങളുടെ കഥകൾ] മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. കൂടാതെ [Household skazki] ] ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. സ്കസ്കിയുടെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ പദത്തിന് കൂടുതൽ ആഴവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാടോടിക്കഥകളും നൽകുന്നു.

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രിം സഹോദരന്മാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജർമ്മൻ ഭാഷാ ശേഖരം, റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ ആദ്യമായി പണ്ഡിതന്മാരാൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. റഷ്യൻ യക്ഷിക്കഥകളും നാടോടി കഥകളും അലക്സാണ്ടർ അഫനസ്യേവ് തന്റെ 1850-കളിലെ നരോദ്നി റുസ്കി സ്കസ്കിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തി (സമാഹരണം നടത്തി, ഗ്രൂപ്പുചെയ്ത്, അക്കമിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു). ഒരു സ്കസ്ക പ്ലോട്ടിന്റെ എണ്ണം ഉദ്ധരിച്ച് നാടോടിക്കഥകളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. കഥകളുടെ സമഗ്രമായ വിശകലനം, അവയുടെ പ്ലോട്ടുകളുടെ ഘട്ടങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും, പിന്നീട്, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, വ്‌ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് (1895-1970) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

Footnotes[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Kononenko, Natalie (2007). Slavic Folklore: A Handbook. Greenwood Press. p. 180. ISBN 978-0-313-33610-2.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

The Three Kingdoms (ATU 301):

  • Лызлова Анастасия Сергеевна (2019). Cказки о трех царствах (медном, серебряном и золотом) в лубочной литературе и фольклорной традиции [FAIRY TALES ABOUT THREE KINGDOMS (THE COPPER, SILVER AND GOLD ONES) IN POPULAR LITERATURE AND RUSSIAN FOLK TRADITION]. Проблемы исторической поэтики, 17 (1): 26-44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ckazki-o-treh-tsarstvah-mednom-serebryanom-i-zolotom-v-lubochnoy-literature-i-folklornoy-traditsii (дата обращения: 24.09.2021). (In Russian)
  • Матвеева, Р. П. (2013). Русские сказки на сюжет «Три подземных царства» в сибирском репертуаре [RUSSIAN FAIRY TALES ON THE PLOT « THREE UNDERGROUND KINGDOMS» IN THE SIBERIAN REPERTOIRE]. Вестник Бурятского государственного университета. Философия, (10): 170-175. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-skazki-na-syuzhet-tri-podzemnyh-tsarstva-v-sibirskom-repertuare (дата обращения: 24.09.2021). (In Russian)
  • Терещенко Анна Васильевна (2017). Фольклорный сюжет «Три царства» в сопоставительном аспекте: на материале русских и селькупских сказок [COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOLKLORE PLOT “THREE STOLEN PRINCESSES”: RUSSIAN AND SELKUP FAIRY TALES DATA]. Вестник Томского государственного педагогического университета, (6 (183)): 128-134. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/folklornyy-syuzhet-tri-tsarstva-v-sopostavitelnom-aspekte-na-materiale-russkih-i-selkupskih-skazok (дата обращения: 24.09.2021). (In Russian)

Crafty Knowledge (ATU 325):

Mark the Rich or Marko Bogatyr (ATU 461):

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റഷ്യൻ_യക്ഷിക്കഥ&oldid=3725431" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്