രസഗംഗാധരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


അഞ്ച് ആനനമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് ഊഹിക്കുന്ന രസഗംഗാധരത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആനനമേയുള്ളു. ഒന്നാം ആനനത്തിൽ കാവ്യപ്രയോജനം, സ്വരൂപം, കാവ്യഹേതു, കാവ്യവിഭജനം, രസാഭാവാദികൾ, ഗുണം എന്നിവ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കീർത്തി, പരമമായ് ആനന്ദം, ഗുരു , രാജാവ് , ദേവത എന്നിവരുടെ പ്രീതി മുതലായി അനേകം പ്രയോജനങ്ങളോടുകൂടിയതാണ് കവിത. ഇതിന്റെ രസത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും കവിക്കും സഹൃദയനും വ്യുൽപ്പത്തി വേണം. ഗുണാലങ്കാരാദികളായ കാവ്യധർമങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ ഇതുണ്ടാകൂ. രമണീയമായ അർത്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കാവ്യം ലോകോത്തരമായ ആഹ്ലാദം ഉളവാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിനു ഗോചരമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് രമണീയത.

' രമണീയാർത്ഥപ്രതിപാദക ശബ്ദ കാവ്യം..'

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ഭാരതീയകാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ ടി ഭാസ്‌ക്കരൻ കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രസഗംഗാധരം&oldid=1392002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്