ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കാറ്റിന്റെ വേഗം അളക്കുന്ന ഒരളവാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ (The Beaufort Scale). പ്രധാനമായും സമുദ്രത്തിലെ കാറ്റിന്റെ വേഗമറിയുന്നതിനും അളക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടീഷ് നേവൽ ഓഫീസർ റിയർ-അഡ്മിറൽ സർ ഫ്രാൻസിസ് ബ്യൂഫോർട്ട് എ.ഡി.1806 ൽ ആണ് ഈ സ്കെയിൽ കണ്ടു പിടിച്ചത്. അതുവരെ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കാറ്റിന്റെ വേഗതയോ ശക്തിയോ അളക്കുന്നതിനും മറ്റും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനൊരു പരിഹാരമായാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്.

ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ[തിരുത്തുക]

സ്കെയിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം (മണിക്കൂറിൽ)
0 0 - 1 കിലോ മീറ്റർ
1 1 - 5 കിലോ മീറ്റർ
2 6 - 11 കിലോ മീറ്റർ
3 12 - 19 കിലോ മീറ്റർ
4 20 - 28 കിലോ മീറ്റർ
5 29 - 38 കിലോ മീറ്റർ
6 39 - 49 കിലോ മീറ്റർ
7 50 - 61 കിലോ മീറ്റർ
8 62 - 74 കിലോ മീറ്റർ
9 75 - 88 കിലോ മീറ്റർ
10 89 - 102 കിലോ മീറ്റർ
11 103 - 117 കിലോ മീറ്റർ
12 117 കിലോ മീറ്ററിനു മുകളിൽ

പുതിയ സ്കെയിൽ[തിരുത്തുക]

ബ്യൂഫോർട്ട് നമ്പർ വിവരണം കാറ്റിന്റെ വേഗത തരംഗത്തിന്റെ ഉയരം കടലിന്റെ സ്ഥിതി Land conditions കടലിന്റെ അവസ്ഥാചിത്രം
0 Calm < 1 km/h 0 m Flat. Calm. Smoke rises vertically. Beaufort scale 0.jpg
< 1 mph
< 1 kn 0 ft
< 0.3 m/s
1 Light air 1.1–5.5 km/h 0–0.2 m Ripples without crests. Smoke drift indicates wind direction, still wind vanes. Beaufort scale 1.jpg
1–3 mph
1–2 kn 0–1 ft
0.3–1.5 m/s
2 Light breeze 5.6–11 km/h 0.2–0.5 m Small wavelets. Crests of glassy appearance, not breaking Wind felt on exposed skin. Leaves rustle, vanes begin to move. Beaufort scale 2.jpg
4–7 mph
3–6 kn 1–2 ft
1.6–3.4 m/s
3 Gentle breeze 12–19 km/h 0.5–1 m Large wavelets. Crests begin to break; scattered whitecaps Leaves and small twigs constantly moving, light flags extended. Beaufort scale 3.jpg
8–12 mph
7–10 kn 2–3.5 ft
3.4–5.4 m/s
4 Moderate breeze 20–28 km/h 1–2 m Small waves with breaking crests. Fairly frequent white horses. Dust and loose paper raised. Small branches begin to move. Beaufort scale 4.jpg
13–17 mph
11–15 kn 3.5–6 ft
5.5–7.9 m/s
5 Fresh breeze 29–38 km/h 2–3 m Moderate waves of some length. Many white horses. Small amounts of spray. Branches of a moderate size move. Small trees in leaf begin to sway. Beaufort scale 5.jpg
18–24 mph
16–20 kn 6–9 ft
8.0–10.7 m/s
6 Strong breeze 39–49 km/h 3–4 m Long waves begin to form. White foam crests are very frequent. Some airborne spray is present. Large branches in motion. Whistling heard in overhead wires. Umbrella use becomes difficult. Empty plastic garbage cans tip over. Beaufort scale 6.jpg
25–30 mph
21–26 kn 9–13 ft
10.8–13.8 m/s
7 High wind,
Moderate gale,
Near gale
50–61 km/h 4–5.5 m Sea heaps up. Some foam from breaking waves is blown into streaks along wind direction. Moderate amounts of airborne spray. Whole trees in motion. Effort needed to walk against the wind. Beaufort scale 7.jpg
31–38 mph
27–33 kn 13–19 ft
13.9–17.1 m/s
8 Gale,
Fresh gale
62–74 km/h 5.5–7.5 m Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. Some twigs broken from trees. Cars veer on road. Progress on foot is seriously impeded. Beaufort scale 8.jpg
39–46 mph
34–40 kn 18–25 ft
17.2–20.7 m/s
9 Strong gale 75–88 km/h 7–10 m High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. Some branches break off trees, and some small trees blow over. Construction/temporary signs and barricades blow over. Beaufort scale 9.jpg
47–54 mph
41–47 kn 23–32 ft
20.8–24.4 m/s
10 Storm,[1]
Whole gale
89–102 km/h 9–12.5 m Very high waves with overhanging crests. Large patches of foam from wave crests give the sea a white appearance. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Large amounts of airborne spray reduce visibility. Trees are broken off or uprooted, saplings bent and deformed. Poorly attached asphalt shingles and shingles in poor condition peel off roofs. Beaufort scale 10.jpg
55–63 mph
48–55 kn 29–41 ft
24.5–28.4 m/s
11 Violent storm 103–117 km/h 11.5–16 m Exceptionally high waves. Very large patches of foam, driven before the wind, cover much of the sea surface. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. Widespread damage to vegetation. Many roofing surfaces are damaged; asphalt tiles that have curled up and/or fractured due to age may break away completely. Beaufort scale 11.jpg
64–72 mph
56–63 kn 37–52 ft
28.5–32.6 m/s
12 Hurricane-force[1] ≥ 118 km/h ≥ 14 m Huge waves. Sea is completely white with foam and spray. Air is filled with driving spray, greatly reducing visibility. Very widespread damage to vegetation. Some windows may break; mobile homes and poorly constructed sheds and barns are damaged. Debris may be hurled about. Beaufort scale 12.jpg
≥ 73 mph
≥ 64 kn ≥ 46 ft
≥ 32.7 m/s

പ്രചാരം[തിരുത്തുക]

ഈ സ്കെയിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ ബി.ബി.സി. റേഡിയോ 4 എന്ന റേഡിയോ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ചൈന, തായ്‌വാൻ, ഹോങ്കോങ്, മകൌ എന്നീരാജ്യങ്ങളിലും ചില ഭേദഗതികളോടെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. തായ്‌വാനും ചൈനയും 17 വരെയുള്ള സ്കെയിലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 The names "storm" and "hurricane" on the Beaufort scale refer only to wind strength, and do not necessarily mean that other severe weather (for instance, a thunderstorm or tropical cyclone) is present. To avoid confusion, strong wind warnings will often speak of e.g. "hurricane-force winds".

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്യൂഫോർട്ട്_സ്കെയിൽ&oldid=3798824" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്