ഫലകം:Primary source inline

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

[non-primary source needed]

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

How to use[തിരുത്തുക]

This template is used in articles to identify sentences or short passages which have an inline citation but improperly reference a primary source.

Adding {{Primary source inline|date=മാർച്ച് 2024}} produces a superscripted notation like the following, usually placed immediately after the citation to the primary source:

Most people believe in ghosts.[1][non-primary source needed]

You can also include a |reason= note, which displays as a tooltip upon mouse hover, to leave a better record for future editors. For example, the following usage might be appropriate in response to the arguable claim that "Most people believe in ghosts":

{{Primary source inline|reason=Citation of the results of a survey on the Ghostbusters company website|date=മാർച്ച് 2024}}

Adding this template to an article places the article into one of a family of categories identifying "Articles with unsourced statements". To find all such articles, see Category:All articles with unsourced statements.

When to use[തിരുത്തുക]

Use this template to "tag" information or analysis that you believe is improperly or unnecessarily supported by a primary source, so that other editors can see whether this use is appropriate and/or replace it with a citation to a stronger source. Primary sources may be used on Wikipedia, but they need to be handled with care.

"Primary source" does not mean that the author is too close to the subject. As a general rule, primary sources include all scientific journal articles about experiments, "eyewitness" newspaper stories, and historical documents. If you are looking for an independent, third-party source, use {{third party inline}} instead.

When not to use this template[തിരുത്തുക]

Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced should be removed immediately. Do not tag it: delete it. See the Wikipedia:Biographies of living persons § Remove contentious material that is unsourced or poorly sourced policy.

Even outside of biographies, material which is dubious and potentially harmful may be removed immediately, rather than tagged (see WP:Citing sources § Unsourced material).

If you have the time and ability to find a better reference, please do so. Then correct the citation yourself, or correct the article text. After all, the ultimate goal is not to merely identify problems, but to fix them.

Some editors object to what they perceive as overuse of inline tags, particularly in what is known as "drive-by" tagging, which is applying a dispute or cleanup tag without attempting to address the issues at all. Consider whether adding this tag in an article is the best approach before using it, and use it judiciously.

This template is intended for specific passages which need citation. For articles or sections which have significant material lacking sources (rather than just specific short passages), there are other, more appropriate templates, such as {{unreferenced}}. If the article as a whole relies on primary sources (rather than the independent, secondary sources required by the content policies), consider adding the {{primary sources}} tag to the top of the article. It can also be used to flag a section of an article: {{primary sources|section}}.

Redirects[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

Inline templates[തിരുത്തുക]

 • {{Citation needed span}}, wrapper for a portion of a paragraph to highlight it as needing citation
 • {{Cite quote}}, for "actual quotations" which need citations to make them proper
 • {{Clarify}}, request clarification of wording or interpretation
 • {{Failed verification}}, source was checked, and did not contain the cited material
 • {{Page needed}}, request a page number for an existing citation
 • {{Request quotation}}, request a direct quote from an inaccessible source, for verification purposes
 • {{Self-published inline}}, flag facts in the article as being reliant on self-published source[s] (use outside <ref>)
 • {{Self-published source}} flag the citation itself as being to a self-published source (use inside <ref>)
 • {{Tertiary source inline}}, similar to this template, but for flagging inappropriate citations to tertiary sources (use outside <ref>)
 • {{Tertiary}} – note a citation to a tertiary source that does not sufficiently or at all cite its own sources (use inside <ref>)
 • {{Third-party inline}}, to mark sentences needing an independent or third-party source
 • {{Unreliable source?}}, flag a source as possibly being unreliable and/or unverifiable
 • {{Verify source}}, request that someone verify the cited source backs up the material in the passage
 • {{User-generated inline}} – flag facts in the article as being reliant on a user-generated source or sources (use outside <ref>)
 • {{User-generated source}} – flag the citation itself as being to a user-generated source (use inside <ref>)

Content[തിരുത്തുക]

Article message box templates[തിരുത്തുക]

 • {{Cite check}}, article/section may have inappropriate or misinterpreted citations
 • {{Refimprove}}, article/section has weak or incomplete sources/references/citations
 • {{Third-party}}, whole article contains zero independent/third-party references
 • {{Unreferenced}}, article/section has no sources/references/citations given at all


To identify sentences or short passages which have an inline citation but improperly reference a primary source.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Reason for requestreason

A note, which displays as a tooltip upon mouse hover

സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
പദംഐച്ഛികം
Month and yeardate

Month and year of tagging; e.g., 'January 2013', but not 'jan13'

സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Primary_source_inline&oldid=2745965" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്