ഫലകം:Infobox cricketer

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Slightly shortened list of fields, suitable for most internationals[തിരുത്തുക]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)

{{Infobox cricketer
|        name = 
|        image = 
|       country = 
|      fullname = 
|     birth_date = <!-- {{Birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} -->
|     birth_place =
|     death_date = <!-- {{Death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
|     death_place =
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 
|       family = 

|    international = 
|    testdebutdate = 
|    testdebutyear = 
|  testdebutagainst = 
|       testcap = 
|    lasttestdate = 
|    lasttestyear = 
|   lasttestagainst = 
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|   odidebutagainst = 
|       odicap = 
|     lastodidate = 
|     lastodiyear = 
|   lastodiagainst = 
|      odishirt = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 

|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

Shortened list for domestic cricketers[തിരുത്തുക]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)

{{Infobox cricketer
|        name = 
|        image = 
|       country = 
|      fullname = 
|     birth_date = <!-- {{Birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} -->
|     birth_place =
|     death_date = <!-- {{Death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
|     death_place =
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 = 

|        type1 = 
|      onetype1 = 
|     debutdate1 = 
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = 
|    debutagainst1 = 
|      lastdate1 = 
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = 
|      onetype2 = 
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

Full list of fields and permutations[തിരുത്തുക]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)
{{Infobox cricketer
|        name = 
|       female = 
|        image = 
|       caption = 
|       country = 
|      country2 =
|      country3 =
|      fullname = 
|     birth_date = <!-- {{Birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} -->
|     birth_place =
|     death_date = <!-- {{Death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
|     death_place =
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 
|       family = 

|    international = 
|       onetest = 
|    testdebutdate = 
|    testdebutyear = 
|    testdebutfor =
|  testdebutagainst = 
|       testcap = 
|    lasttestdate = 
|    lasttestyear =
|     lasttestfor = 
|   lasttestagainst = 
|       oneodi =
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|     odidebutfor =
|   odidebutagainst = 
|       odicap = 
|     lastodidate = 
|     lastodiyear =
|     lastodifor = 
|   lastodiagainst = 
|      odishirt = 
|       oneT20I = 
|    T20Idebutdate = 
|    T20Idebutyear = 
|    T20Idebutfor =
|  T20Idebutagainst = 
|       T20Icap = 
|    lastT20Idate = 
|    lastT20Iyear =
|     lastT20Ifor = 
|   lastT20Iagainst = 
|      T20Ishirt = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|     clubnumber6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|     clubnumber7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 
|     clubnumber8 = 
|        club9 = 
|        year9 = 
|     clubnumber9 = 
|       club10 = 
|       year10 = 
|    clubnumber10 = 
|       club11 = 
|       year11 = 
|    clubnumber11 = 
|       club12 = 
|       year12 = 
|    clubnumber12 = 
|       club13 = 
|       year13 = 
|    clubnumber13 = 
|       club14 = 
|       year14 = 
|    clubnumber14 = 
|       club15 = 
|       year15 = 
|    clubnumber15 = 

|        type1 = 
|      onetype1 = 
|     debutdate1 = 
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = 
|    debutagainst1 = 
|      lastdate1 = 
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = 
|      onetype2 = 
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       umpire = 
|    testsumpired = 
|   umptestdebutyr = 
|    umptestlastyr = 
|     odisumpired = 
|    umpodidebutyr = 
|    umpodilastyr = 
|  twenty20sumpired = 
| umptwenty20debutyr = 
|  umptwenty20lastyr = 
|      fcumpired = 
|    umpfcdebutyr = 
|     umpfclastyr =
|    listaumpired = 
|   umplistadebutyr = 
|   umplistalastyr =
|    t20umpired = 
|   umpt20debutyr = 
|   umpt20lastyr =

|   hidedeliveries =
|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Basic[തിരുത്തുക]

name
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)
female
Enter "true" if female
image
Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
fullname
birth_date
Enter date of birth
birth_place
Enter place of birth
death_date
Enter date of death
death_place
Enter place of death
nickname
heightft
Enter height in feet (e.g. 6)
heightinch
Enter inches (e.g. 2)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g. 1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed"
bowling
Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]

International[തിരുത്തുക]

international
Enter "true" if an international player (Test or ODI)
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst

Only use the following if an international has only played T20I matches (or possibly only one of the above forms. At all times, only 2 sets of match info must be displayed (for space reasons):

oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Club[തിരുത്തുക]

club1, club2, club3 ... club8
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire)
year1, year2, year3 ... year8
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 ... clubnumber8
Enter most recent squad number if known
type1, type2, type3 ... type4
For Domestic debut information (only for non-internationals) Enter type (e.g. "First-class", "List A")
onetype1, onetype2, onetype3 ... onetype4
"true" if only one match of type
debutdate1, debutdate2, debutdate3 ... debutdate4
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2, debutyear3 ... debutyear4
debutfor1, debutfor2, debutfor3 ... debutfor4
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2, debutagainst3 ... debutagainst4
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2, lastdate3 ... lastdate4
Final "type1" match, DD MMMM etc.
lastyear1, lastyear2, lastyear3 ... lastyear4
lastfor1, lastfor2, lastfor3 ... lastfor4
lastagainst1, lastagainst2, lastagainst3 ... lastagainst4
umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of tests umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired test
umptestlastyr
Enter year of last umpired test if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODIs umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI if different from debut year
twenty20sumpired
Enter number of Twenty20 Internationals umpired
umptwenty20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20 International
umptwenty20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 International if different from debut year

Stats[തിരുത്തുക]

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, FC, LA, IT20" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4" – if left blank the statistics section is omitted
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of overs OR balls
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
Best bowling figures for an innings (not over two innings of a match)
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007
source
Enter full address to players' CricketArchive profile page

Example[തിരുത്തുക]

Darren Gough
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ
മുഴുവൻ പേര്Darren Gough
ജനനം (1970-09-18) സെപ്റ്റംബർ 18, 1970  (53 വയസ്സ്)
Barnsley, England
വിളിപ്പേര്Rhino, Dazzler
ഉയരം5 ft 11 in (1.80 m)
ബാറ്റിംഗ് രീതിRight-handed
ബൗളിംഗ് രീതിRight-arm fast-medium
റോൾBowler
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ
ദേശീയ ടീം
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 568)5 June 1994 v New Zealand
അവസാന ടെസ്റ്റ്31 July 2003 v South Africa
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 126)19 May 1994 v New Zealand
അവസാന ഏകദിനം2 September 2006 v Pakistan
ഏകദിന ജെഴ്സി നം.8
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ
വർഷംടീം
2007–presentYorkshire (സ്ക്വാഡ് നം. 8)
2004–2006Essex
1989–2003Yorkshire
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ
മത്സരങ്ങൾ Test ODI FC LA
കളികൾ 58 159 237 399
നേടിയ റൺസ് 855 609 4434 1996
ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി 12.57 12.42 17.45 13.48
100-കൾ/50-കൾ 0/2 0/0 1/20 0/2
ഉയർന്ന സ്കോർ 65 46* 121 72*
എറിഞ്ഞ പന്തുകൾ 11821 8470 42796 19883
വിക്കറ്റുകൾ 229 235 840 571
ബൗളിംഗ് ശരാശരി 28.39 26.42 26.77 24.24
ഇന്നിംഗ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് 9 2 32 7
മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റ് 0 0 3 0
മികച്ച ബൗളിംഗ് 6/42 5/44 7/28 7/27
ക്യാച്ചുകൾ/സ്റ്റം‌പിംഗ് 13/0 21/0 46/0 69/0
ഉറവിടം: CricketArchive, 15 August 2007
{{Infobox cricketer
|        name = Darren Gough
|       female = 
|        image = Darren_Gough_portrait.jpg
|       country = England
|      fullname = Darren Gough
|     birth_date = {{birth date and age|1970|09|18}}
|     birth_place = [[Barnsley]], [[England]]
|     death_date =
|     death_place =
|      nickname = Rhino, Dazzler
|      heightft = 5
|     heightinch = 11
|       heightm = 
|       batting = Right-handed
|       bowling = Right-arm [[Fast bowling|fast-medium]]
|        role = [[Bowler (cricket)|Bowler]]

|    international = true
|    testdebutdate = 5 June
|    testdebutyear = 1994
|  testdebutagainst = New Zealand
|       testcap = 568
|    lasttestdate = 31 July
|    lasttestyear = 2003
|   lasttestagainst = South Africa
|    odidebutdate = 19 May
|    odidebutyear = 1994
|   odidebutagainst = New Zealand
|       odicap = 126 
|      odishirt = 8
|     lastodidate = 2 September
|     lastodiyear = 2006
|   lastodiagainst = Pakistan

|        club1 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year1 = 2007–present
|     clubnumber1 = 8
|        club2 = [[Essex County Cricket Club|Essex]]
|        year2 = 2004–2006
|        club3 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year3 = 1989–2003
|        club4 = 
|        year4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 

|       columns = 4
|       column1 = [[Test cricket|Test]]
|      matches1 = 58
|        runs1 = 855
|      bat avg1 = 12.57
|      100s/50s1 = 0/2
|     top score1 = 65
|     deliveries1 = 11821
|      wickets1 = 229
|      bowl avg1 = 28.39
|      fivefor1 = 9
|       tenfor1 = 0
|    best bowling1 = 6/42
| catches/stumpings1 = 13/0
|       column2 = [[One Day International|ODI]]
|      matches2 = 159
|        runs2 = 609
|      bat avg2 = 12.42
|      100s/50s2 = 0/0
|     top score2 = 46*
|     deliveries2 = 8470
|      wickets2 = 235
|      bowl avg2 = 26.42
|      fivefor2 = 2
|       tenfor2 = 0
|    best bowling2 = 5/44
| catches/stumpings2 = 21/0
|       column3 = [[First-class cricket|FC]]
|      matches3 = 237
|        runs3 = 4434
|      bat avg3 = 17.45
|      100s/50s3 = 1/20
|     top score3 = 121
|     deliveries3 = 42796
|      wickets3 = 840
|      bowl avg3 = 26.77
|      fivefor3 = 32
|       tenfor3 = 3
|    best bowling3 = 7/28
| catches/stumpings3 = 46/0
|       column4 = [[List A cricket|LA]]
|      matches4 = 399
|        runs4 = 1996
|      bat avg4 = 13.48
|      100s/50s4 = 0/2
|     top score4 = 72*
|     deliveries4 = 19883
|      wickets4 = 571
|      bowl avg4 = 24.24
|      fivefor4 = 7
|       tenfor4 = 0
|    best bowling4 = 7/27
| catches/stumpings4 = 69/0

|        date = 15 August
|        year = 2007
|       source = http://www.cricketarchive.com/Archive/Players/2/2159/2159.html CricketArchive
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_cricketer&oldid=3171205" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്