ഫലകം:Infobox cave

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template can be used to create an infobox for articles about caves. See the section about caves of the British Isles.

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_width}}}|alt={{{photo_alt}}}]]
{{{photo_caption}}}
Map showing the location of {{{name}}}
Map showing the location of {{{name}}}
{{{map_caption}}}
Location{{{location}}}
OS grid{{{grid_ref_UK}}}{{{grid_ref}}}
OSI/OSNI grid{{{grid_ref_Ireland}}}{{{grid_ref}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0{{{coords_ref}}}
Depth{{{depth}}}
Length{{{length}}}
Height variation{{{height_variation}}}
Elevation{{{elevation}}}
Discovery{{{discovery}}}
Geology{{{geology}}}
Entrances{{{entrance_count}}}
List of
entrances
{{{entrance_list}}}
Difficulty{{{difficulty}}}
Hazards{{{hazards}}}
Access{{{access}}}
Show cave opened{{{show_cave}}}
Show cave length{{{show_cave_length}}}
Lighting{{{lighting}}}
Visitors{{{visitors}}}
Features{{{features}}}
Translation{{{translation}}} ({{{language}}})
Pronunciation{{{pronunciation}}}
Cave survey{{{survey}}} (in {{{survey_format}}})
BRAC grade{{{BCRA_GRADE}}}
Registry{{{registry}}}
{{{free_label_1}}}{{{free_data_1}}}
{{{free_label_2}}}{{{free_data_2}}}
Website{{{website}}}
{{{embedded}}}
Basic usage Full usage
{{Infobox cave
| name = 
| other_name = 
| photo = 
| photo_width = 
| photo_alt = 
| photo_caption = 
| map = <!-- or | map_image = -->
| map_width = 
| map_alt = 
| map_caption = 
| location = 
| land_registry_number =
| grid_ref_UK = 
| grid_ref_Ireland = 
| grid_ref = 
| coords = 
| coords_ref = 
| depth = 
| length = 
| height_variation =
| elevation = 
| discovery = 
| geology = 
| entrance_count = 
| entrance_list = 
| difficulty = 
| hazards = 
| access = 
| show_cave = 
| show_cave_length = 
| lighting = 
| visitors = 
| features = 
| survey = 
| survey_format = 
| website = 
}}
{{Infobox cave
| child      = 
| name       = 
| other_name    = 
| alt_name     = 
<!--  Image  -->
| photo      = 
| photo_width   = 
| photo_alt    = 
| photo_caption  = 
<!--  Map   -->
| map       = <!-- or | map_image = -->
| map_width    = 
| relief      = 
| map_alt     = 
| map_caption   = 
| label      = 
| label_position  = 
| mark       = 
| mark_width    = 
| location     = 
| grid_ref_UK   = 
| grid_ref_Ireland = 
| grid_ref     = 
| coords      = 
| coords_ref    = 
<!--  Stats  -->
| depth      = 
| length      = 
| height_variation = 
| elevation    = 
| discovery    = 
| geology     = 
| entrance_count  = 
| entrance_list  = 
| difficulty    = 
| hazards     = 
| access      = 
| show_cave    = 
| show_cave_length = 
| lighting     = 
| visitors     = 
| features     = 
| translation   = 
| language     = 
| pronunciation  = 
| survey      = 
| survey_format  = 
| bcra_grade    = 
| registry     = 
| free_label_1   = 
| free_data_1   = 
| free_label_2   = 
| free_data_2   = 
| website     = 
| embedded     = 
}}

Example[തിരുത്തുക]

Minnetonka Cave
Minnetonka Cave, administered by the U.S. Forest Service
Map showing the location of Minnetonka Cave
Map showing the location of Minnetonka Cave
LocationBear Lake County, Idaho, United States
Coordinates42°5′14″N 111°31′7″W / 42.08722°N 111.51861°W / 42.08722; -111.51861
Discovery1907
GeologyKarst cavern, Mississippian Limestone
Entrances1
AccessTours are available in season
{{Infobox cave
| name = Minnetonka Cave
| photo = Minnetonka Cave.JPG
| photo_caption = Minnetonka Cave, administered by the U.S. Forest Service
| map = USA
| relief = 1
| location = [[Bear Lake County, Idaho]], [[United States]]
| depth = 
| length = 
| coords = {{coord|42|5|14|N|111|31|7|W|type:landmark_region:US-ID|display=inline<!--,title-->}}
| coords_ref = 
| survey = 
| survey_format = 
| discovery = 1907
| geology = [[Karst topography|Karst cavern]], [[Mississippian age|Mississippian]] [[Limestone]]
| entrance_count = 1
| entrance_list =
| difficulty = 
| hazards = 
| access = Tours are available in season
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

This table describes all parameters which can be used in building infoboxes. Only the name parameter must be assigned a value.

Parameter Description
name Required. The name of the cave. It will be displayed at the top of the infobox. In most cases this should be the same as the article name less any disambiguation. For example, if the article title is Blue Grotto (Capri) then use name=Blue Grotto.
other_name If there is a common English name for the cave use it for the name parameter. This parameter can be used to display the name in the local language or for an alternate English name if it is commonly used. If you would like to italicize the text use wiki markup.
photo The name of an image file to be displayed. No special formatting is needed.
photo_width Determines the width of the image. The default and maximum value is 256px. Images with a horizontal orientation (landscape mode) will generally display well at the default setting. An image with vertical orientation (portrait mode) will need to be adjusted. For example, photo_width=200 and not photo_width=200px.
photo_alt Alt text for the photo, for visually impaired readers. See WP:ALT.
photo_caption The caption that will appear below the image if one is required.
map The name of the location map to be displayed. See Map display. To use a static image, use |map_image=
map_image The file name of a static map image to be displayed. To use a location map, use |map=.
map_width Determines the width of the map. The default width is 220px and maximum width is 256px. For example, map_width=180 and not map_width=180px.
map_alt Alt text for the map. See WP:ALT.
map_caption The caption that will appear below the map if one is required.
relief Selects a relief map when assigned any value. This is functional when a location map template is used. See Map display methods.
mark A marker which shows the location of the cave on a map. The default image is Red pog.svg. For more information, see Template:Location map.
marker_size The width of the location marker image in pixels. Seldom used. The default width is 8px.
label_position This seldom used parameter will generate a text label next to the a location marker. Valid values are left, right, top and bottom. If no value is assigned to the label parameter below, the name will be used.
label Text that will be displayed next to the location marker. See label_position above.
location The location of the cave. Don't be too precise. County, state and country are good in the USA. If the area is within a city specify the city, state and country. If the area is in multiple counties just list the state and country. For areas in other countries adjust accordingly. The text should be meaningful to a reader who lacks knowledge of local geography.
coords
coordinates
For the {{Coord}} template. Will generate a location marker if a map is used. See the Coord template documentation for information on adding type, source, format, region, and display data. Using display:inline,title is recommended.
coords_ref
coordinates ref
Used with either coordinate display method above. Strongly recommended. Specify a citation for the coordinates using <ref>...</ref> tags.
land_registry_number Reference number of the cave in the relevant land registry.
depth The distance from the surface to the deepest portion of the cave.
length The surveyed length of the cave.
height_variation The variation in height of the [show] cave passageway, e.g. 5m (+2m, -3m)
elevation The elevation of the cave entrance above sea level.
discovery The date the cave was discovered and who discovered it.
geology Is the cave in limestone, marble, dolomite, shale, conglomerate, basalt or something else. Is it a sea cave, lava tube, or karst cave. See the Cave article.
entrance_count The number of entrances.
entrance_list A list of entrances.
difficulty The skill level required to explore the cave safely. Don't use a number unless you supply a link to site that explains what the number means.
hazards Are there hazards such as sumps, flooding, strong underwater currents, rock falls, or histoplasmosis.
access Is access private, public, restricted, by permit only, etc.? When are tours available.
show_cave See the show cave article. Give the year it was opened.
show_cave_length The length of the show cave tour.
lighting What kind of lighting is used in the show cave.
visitors The number of visitors in a recent year if known.
features Features of special interest found in the cave, which might include speleogens such as boxwork, anthodites, lavacicles, or helictites.
survey If a cave survey has been done, then when was it and who did it.
survey_format The cave survey software package used. For example: Survex.
registry
register
The name of a cave registry. Preferably with a footnote citing the register webpage.

Map display[തിരുത്തുക]

Any image file can be displayed as a map: pass the file name (without File: or Image: prefix) to |map=.

A marker can be superimposed on a map using one of a set of special map templates. To display a marker, the geographic coordinates must be specified using the {{Coord}} template inside the |coordinates= parameter. See the documentation for {{Location map}}. The parameters for this template map to a subset of the parameters used by {{Location map}}. A map template can be found using these sources:

List of templates – Many of the listed items are redirects and a few templates may not function as expected.
Category:Location map templates - templates sorted by category.
Special:WhatLinksHere/Template:Location map/Info – a search that might help.
Special:PrefixIndex/Module:Location map/data/ – another search that might help.
Special:Prefixindex/Template:Location map – another search that might help.

All of the names begin with the words "Location map" followed by the area covered. The value you need to specify is the area name. The map template for Canada is Location map/data/Canada. In this case specify |map=Canada.

Four Corners, Canada
Map showing the location of Four Corners, Canada
Map showing the location of Four Corners, Canada
Example using geographic coordinates
Coordinates60°N 102°W / 60°N 102°W / 60; -102
{{Infobox cave
| name = Four Corners, Canada
| map = Canada
| map_caption = Example using geographic coordinates
| coordinates = {{coord|60|N|102|W|display=inline <!-- for documentation page only - not general practice --> }}
}}

By default, {{Coord}} displays in the infobox only in the page title. Parameter |display=inline,title can be added to make the coordinates display at the top of the page as well.

Parameters for use in articles about caves of the British Isles[തിരുത്തുക]

Field name Description
grid_ref_UK If the cave is in Great Britain, the British grid reference.
grid_ref_Ireland If the cave is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference.
grid_ref Specify a citation for the grid reference using <ref>...</ref> tags.

Example of an infobox for a cave in the British Isles[തിരുത്തുക]

Aveline's Hole
Aveline's Hole
LocationMendip Hills, Somerset, England
OS grid4761 5867_region:GB_scale:25000 ST 4761 5867
Depth16 മീറ്റർ (52 അടി)
Length68 മീറ്റർ (223 അടി)
Elevation99 മീറ്റർ (325 അടി)
Discovery1797
GeologyLimestone
RegistryMendip Cave Registry[1]
{{Infobox cave
| name = Aveline's Hole
| photo = Avelineshole.jpg
| photo_caption = Aveline's Hole
| location = [[Mendip Hills]], [[Somerset]], [[England]]
| grid_ref_UK = ST 4761 5867
| depth = {{convert|16|m}}
| length = {{convert|68|m}}
| elevation = {{convert|99|m}}
| discovery = 1797
| geology = Limestone
| difficulty = 
| hazards = 
| access = 
| registry = Mendip Cave Registry<ref>{{cite mcra |id=3 |name=Aveline's Hole |accessdate=2012-03-30}}</ref>
}}

For other registries consider using <ref>...</ref> tags and {{cite web}}.

References

 1. "Aveline's Hole". Mendip Cave Registry & Archive. ശേഖരിച്ചത് 2012-03-30.

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_cave&oldid=3277246" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്