ഫലകം:Infobox album

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
Nirvana
Black square with the gray word "NIRVANA" in the center
Greatest hits - Nirvana
പുറത്തിറങ്ങിയത് October 29, 2002
റെകോർഡ് ചെയ്തത് 1988–1994
തരം Grunge
നീളം 49:38
ഭാഷ English
ലേബൽ DGC
നിർമ്മാണം Steve Albini, Jack Endino, Steve Fisk, Scott Litt, Butch Vig
Nirvana ചരിത്രം

From the Muddy Banks of the Wishkah
(1996)
Nirvana
(2002)
With the Lights Out
(2004)

The standard infobox for album articles is the {{Infobox album}} template. The box to the right is an example. You can click on "edit this page" and copy-and-paste the markup to a different article, replacing its information with info on the album you choose to write about.

The infobox code should be placed at the top of the article.

Code[തിരുത്തുക]

Most articles should only need the following fields (for the full list of fields see advanced usage). Do not remove fields from this list when the value is unknown; in that case the values should be left blank. Please note that the field names are case-sensitive.

{{Infobox album <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums -->
| Name    =
| Type    =
| Artist   =
| Cover    =
| Alt     =
| Released  =
| Recorded  =
| Genre    =
| Length   =
| Label    =
| Producer  =
| Last album =
| This album =
| Next album =
}}

Details[തിരുത്തുക]

Try to fill in as many of the details as you can. If some details are unknown, leave the section blank or fill it with ??? to make it obvious to other editors that the info is needed. Wikilink wherever appropriate, but make sure you check your links and disambiguate accordingly.

Name[തിരുത്തുക]

The album's title should be specified using text (not a logo), which will be automatically italicized.

Type[തിരുത്തുക]

The Type field refers to the general type of album. Enter a code from the following chart. The type will appear with the appropriate color and wikilink. Don't use codes "single" and "song"; there are specific infoboxes {{Infobox single}} and {{Infobox song}} available for those (see WP:SONG for further information). If the type is unknown, leave the field blank.

Code Display
studio
Studio album by artist
demo
Demo album by artist
ep
EP by artist
live
Live album by artist
greatest
Greatest hits by artist
remix
Remix album by artist
box
Box set by artist
compilation
Compilation album by artist
soundtrack
Soundtrack by artist
film
Film score by artist
video
Video by artist
single
single by artist
song
song by artist
other
other by artist

Cover[തിരുത്തുക]

An image of the official front cover of the original version of the album (or a reissue, if no original cover can be found) should be included at Cover. Album cover artwork may be scanned, or downloaded from another site such as Allmusic or Amazon.com. Note that whether you scan one yourself or copy it from another site, when uploading an image, you must tag it properly and follow fair use guidelines. If you cannot find a cover image, just leave this field blank.

 • Upload a copy of the album cover (under fair use). The width of the image should ideally be no less than 200px (the default display size of the infobox), but it should be no more than 300px on at least one side (to satisfy fair use criteria). For images smaller than 200px, see the section on cover size below.
 • On the image description page, use the {{Non-free album cover}} image copyright tag. Selecting "Album or single cover" from the pulldown list on the image upload page will accomplish this.
 • Add detailed fair use rationale for each use of the image. You can also use the {{Album cover fur}} template.
 • Fill the template's Cover field with the name of your file (the full image syntax is not required here – just the file name with the extension).
 • remove the request-photo or request-image template from the talk page of the article.

Alt[തിരുത്തുക]

Alt text for the album cover, for visually impaired readers. See WP:ALT.

Released[തിരുത്തുക]

Original album release date, formatted according to the Manual of Style for dates ("December 14, 2003" or "14 December 2003" depending on the article style, without the quotation marks). If the day is unknown, indicate only month and year ("December 2003"); if the month is unknown indicate only the year ("2003"). Only the earliest known date that the album was released should be specified; later release dates (incl. re-issues) can be mentioned in a Release history section.

Recorded[തിരുത്തുക]

Details on where and when the album was recorded should be included.

Genre[തിരുത്തുക]

The one or more music genres that the album reflects, delimited by a comma should be listed here. Genres should be linked (piped linked where needed), for example, "Rock, pop" should link to rock music and pop music respectively. Note that most genres aren't proper nouns, and shouldn't be capitalized, but the first word in the list should be.

Length[തിരുത്തുക]

The length of the album should be specified in minutes and seconds, even if it is longer than one hour, for example 74:00. It may be helpful to include a source in a comment, such as <!--CD liner notes-->.

Several albums have been released with bonus tracks or multiple track listings. In this case, just list the length of the original release. In the case of albums which are released with multiple track listings simultaneously, only list the most common length or that of the standard edition of the album.

Label[തിരുത്തുക]

Only the record label that the album was originally released on should be specified. Where significantly different versions have been released (featuring alternative track listings) e.g. in the US vs UK, the later release date or record label should be mentioned in the article, for example in a Release history section. Drop words like "Records" from the end of the label's name (e.g. use [[Universal Records|Universal]] rather than [[Universal Records]]).

Producer[തിരുത്തുക]

The name of the producer should be linked to the corresponding article. If there is more than one producer, the names should be delimited by commas.

Professional reviews[തിരുത്തുക]

Formerly, a Reviews field was included in this template. Professional reviews should no longer be included in the infobox, but be described in paragraph form in a "Reception" section. See WP:Albums#Reception.

Chronology[തിരുത്തുക]

This group of fields establishes a chain connecting articles about an artist's albums. In a studio album article, the chain (for most artists) should include only other studio albums, excluding live albums and compilations; these other types can also have their own separate chains. For some artists it may be more appropriate to include all album types in one chain, but care must be taken to maintain the integrity of chains, so that when album "A" points to "B" as the next album, "B" points back to "A" as the last (previous) album.

All album titles should be italicized. The year of release for each should be listed in parentheses, separated from the album title by <br /> or <br>. Wikipedia's date style guidelines recommend that years should not be linked within the chronology section. Cover images should not be included in the chronology, as that would not be fair use.

No more than one album should be included in any of the three slots in the chronology. Some albums can be part of more than one chain, using an "additional chronologies" section. Albums released on the same day should be listed separately, ordered using the standard ordering of those albums, or alphabetically if no such standard exists.

Last album field specifies the previous album in the chain. If the current album is the first album in a chain, this field should be blank.

This album field specifies the album for the current article, and should be in boldface.

Next album field specifies the next album in the chain. If the current album is the last album in a chain, this field should be blank. At least one of the two fields, previous or next, must have a value filled in, for the chronology to display.

Advanced usage[തിരുത്തുക]

Together
Example image
Original LP cover
Studio album - Diana Ross & the Supremes and The Temptations
പുറത്തിറങ്ങിയത് സെപ്റ്റംബർ 23, 1969 (1969-09-23)
റെകോർഡ് ചെയ്തത് 1969
തരം Pop, soul
ലേബൽ Motown
നിർമ്മാണം Frank Wilson, Smokey Robinson, Al Clevland, Terry Johnson, Tom Baird, Henry Cosby, Deke Richards
The Supremes ചരിത്രം

Let the Sunshine In
(1969)
Together
(1969)
Cream of the Crop
(1969)
The Temptations chronology
Puzzle People
(1969)
Together
(1969)
On Broadway
(1969)
Alternative cover
Example alt text
The original American LP for Together has a cover which folds out to reveal a full illustration of The Supremes and The Temptations. The full artwork was also used for some international versions of the album without requiring the cover to be unfolded.
Singles from Together
 1. "The Weight"
 2. "Why (Must We Fall in Love)"

In special situations, additional fields may be applicable. Unused fields may be either left blank, or deleted.

{{Infobox album <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums -->
| Name        = 
| Type        = 

| Longtype    = 
| Artist      = 
| Cover       = 
| Alt         = 

| Cover size  = 
| Caption     = 
| Released    = 
| Recorded    = 
| Genre       = 
| Length      = 

| Language    = 
| Label       = 
| Director    = 
| Producer    = 
| Compiler    = 
| Chronology  = 
| Last album  = 
| This album  = 
| Next album  = 

| Misc        = 
}}

Longtype

This field can be used if you wish to include information such as the title of the film that an album is the soundtrack to, or the name of the artist that a tribute album is in honor of. The text in this field appears between the type and the word "by".

Cover size

This field should be used if the image being used is less than 200px (and you cannot locate a larger image). Fill in this field with the width of the image, using only a numeric value (i.e. "150", not "150px"). If set to "0", this hides the cover image, whether one is specified in "Cover" or the default cover image is used.

Caption

If the album has been issued with different front covers, which version the image refers to should be noted here.

Language

This field should identify what language or languages are used in the lyrics of the album (assuming the music contains vocals). Do not forget to disambiguate and pipe link when necessary. For example, if an album's lyrics are in English and French, you would use [[English language|English]], [[French language|French]].

Director

This field is only applicable to video albums. The name of the director should be linked to the corresponding article. If there is more than one director, the names should be delimited by commas.

Compiler

This field is only applicable to compilation albums of any kind where the person or entity responsible for selecting the album's track listing is known.

Chronology

This field can be used when the album belongs to an overall series that is not adequately described by the artist's name alone; in these situations, the text entered in this field replaces the artist name that would normally be displayed preceding "chronology". Examples include series of compilation albums compiled by different people, and series of soundtracks (which are often "various artists" collections).

Misc

A number of templates exist that can be inserted in the Misc field, including {{Extra album cover}}, {{Extra chronology 2}}, {{Singles}} and {{Audiosample}}. If you use any of these templates, don't forget to add a second set of closing brackets for the nested template. However, please ensure if you add additional non-free images, that the use complies with the non-free content criteria.

Template:Extra chronology 2

Additional chronologies are generally useful for split albums, collaborative albums, and series of albums.

{{Infobox album <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums -->
...
| Misc    = {{Extra chronology 2
 | Artist   =
 | Type    =
 | Last album =
 | This album =
 | Next album =
 }}
}}

The Artist field should be the artist that this additional chronology reflects, for example one of the artists on a split album. The Type field should contain the same type as the rest of the infobox. The format of the other fields is the same as the standard chronology (see above).

Template:Extra album cover

If the album has been released with different album covers, they can be added to the infobox using this template. However, please ensure that if you add additional non-free images, that the use complies with the non-free content criteria.

{{Infobox album <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums -->
...
| Misc    = {{Extra album cover
 | Upper caption =
 | Type      =
 | Cover     =
 | Alt      =
 | Lower caption =
 }}
}}

The Upper caption field allows an optional header to be inserted and Lower caption allows for an optional explanatory label. For alternative covers the upper caption should be "Alternative cover" and the lower caption should mention where that cover was used (int'l release, re-release, censored original, etc.). As with the {{Extra chronology 2}} template, the Type field should contain the same type as the rest of the infobox.

Template:Singles

The {{Singles}} template may be used as a miscellaneous addition to the infobox providing concise information about songs on the album that were released as singles. See WP:ALBUMS#Singles for guidelines describing which singles should and should not be included in the infobox. The output includes the name of the single and its release date, and the list should be in sequence by release date.

You may list up to twelve (12) singles per album. This infobox should be placed in the "Misc" field as shown below, using the field cases also shown below. Any unused fields may be left out. Further usage information can be found on the template page.

{{Infobox album <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums -->
...
| Misc    = {{Singles
 | Name      =
 | Type      =
 | Single 1    =
 | Single 1 date =
 | Single 2    =
 | Single 2 date =
 | Single 3    =
 | Single 3 date =
 | Single 4    =
 | Single 4 date =
 }}
}}
Name 
The name of the album.
Type 
The album type (as specified above in the section "Type").
Single # 
The name of the single. Should be wikilinked to the single's article, if applicable.
Single # date 
The date of single release. Should be entered in wikidate format. If the full date is unknown, just use "Month Year" or "Year".

Note that all fields are already properly formatted, so italics or quotation marks need not be entered in fields.

Microformats

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.
The HTML mark-up produced by this template includes an hAudio microformat that makes an audio recording's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Date-of-publication ("published") information will only be included in the microformat if {{start date}} (or, where appropriate, {{start date and age}}) is used in a parent infobox/template. Do not, however, use {{start date}} or {{start date and age}} if a date before 1583 CE is involved.

Use {{duration}} to specify the duration/length of a recording. For instance, if the recording's duration is 3 minutes 45 seconds, use {{duration|m=3|s=45}} (which appears as: 3:45). If needed, |h= may be included to specify a number of hours.

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • haudio
 • fn
 • album
 • description
 • category
 • contributor
 • duration
 • h
 • item
 • min
 • photo
 • position
 • price
 • published
 • s
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_album&oldid=2484266" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്