ഫലകം:Duration

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template emits the hAudio microformat.

Usage[തിരുത്തുക]

Unformatted input[തിരുത്തുക]

An unformatted duration can be input in the first parameter: {{Duration|10:20:30}} (hours:minutes:seconds) or {{Duration|20:30}} (minutes:seconds). There must be a seconds value, as inputs in hours and minutes are indistinguishable from inputs in minutes and seconds.

Numbered parameters[തിരുത്തുക]

{{Duration|10|20|30}}

where parameters are hours, minutes and seconds respectively. If the hours or minutes values are zero, then leave them blank (e.g. {{Duration||20|30}}). Minutes and seconds values default to zero, although they should ideally be specified.

h, m and s parameters[തിരുത്തുക]

{{Duration|h=10|m=20|s=30}}

where h, m and s are hours, minutes and seconds respectively. Minutes and seconds values default to zero, although they should ideally be specified.

Parent templates[തിരുത്തുക]

This template can be used in:

In {{Infobox album}}, the microformat is added automatically if there is not one already. However, more complicated values might require this template.

Examples[തിരുത്തുക]

Unformatted input[തിരുത്തുക]

 • {{Duration|1:22:34}} renders as: 1:22:34
 • {{Duration|74:32}} renders as: 74:32
 • {{Duration|1:02:34}} renders as: 1:02:34
 • {{Duration|1:2:3}} renders as: 1:02:03
 • {{Duration|0:22:34}} renders as: 0:22:34
 • {{Duration|0:0:34}} renders as: 0:00:34
 • {{Duration|0:34}} renders as: 0:34

h, m and s parameters[തിരുത്തുക]

 • {{Duration|h=1|m=22|s=34}} renders as: 1:22:34
 • {{Duration|m=74|s=32}} renders as: 74:32
 • {{Duration|m=2|s=34}} renders as: 2:34
 • {{Duration|h=1|s=34}} renders as: 1:00:34
 • {{Duration|h=1}} renders as: 1:00:00
 • {{Duration|h=0|m=22|s=34}} renders as: 0:22:34
 • {{Duration|h=0|m=0|s=34}} renders as: 0:00:34
 • {{Duration|h=1|m=22|s=34.5678}} renders as: 1:22:34.5678
 • {{Duration|h=1|m=22|s=3}} renders as: 1:22:03
 • {{Duration|h=1|m=2|s=34}} renders as: 1:02:34
 • {{Duration|h=1|m=2|s=3}} renders as: 1:02:03
 • {{Duration|h=1|m=2}} renders as: 1:02:00
 • {{Duration|s=34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|m=0|s=34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|h=1|m=0|s=34}} renders as: 1:00:34
 • {{Duration|h=1|m=22|s=0}} renders as: 1:22:00
 • Red XN {{Duration|h=one|m=22|s=0}} renders as:Error in Module:Hms: Invalid values
 • Red XN {{Duration|h=1|m=22|s=78}} renders as:Error in Module:Hms: Seconds value must be less than 60
 • Red XN {{Duration|h=1.1|m=2.2}} renders as:Error in Module:Hms: Hours and minutes values must be integers

Numbered parameters[തിരുത്തുക]

 • {{Duration|1|22|34}} renders as: 1:22:34
 • {{Duration||74|32}} renders as: 74:32
 • {{Duration|1|2|34}} renders as: 1:02:34
 • {{Duration|1|2|3}} renders as: 1:02:03
 • {{Duration|0|22|34}} renders as: 0:22:34
 • {{Duration|0|0|34}} renders as: 0:00:34
 • {{Duration||0|34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|||34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|1|22|34.5678}} renders as: 1:22:34.5678
 • {{Duration||1|22}} renders as: 1:22
 • {{Duration|1|22}} renders as: 1:22:00
 • {{Duration|1|22|0}} renders as: 1:22:00
 • Red XN {{Duration|1|22|}} renders as: 1:22:00
 • {{Duration|0|0|0}} renders as: (blank)
 • {{Duration|||}} renders as: (blank)
 • Red XN {{Duration|1|22|34|55}} renders as:Error in Module:Hms: Parameter number 4 should not be specified
 • Red XN {{Duration|one|22|0}} renders as:Error in Module:Hms: Invalid values
 • Red XN {{Duration|1|22|78}} renders as:Error in Module:Hms: Seconds value must be less than 60
 • Red XN {{Duration|1.1|2.2}} renders as:Error in Module:Hms: Hours and minutes values must be integers

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes HTML classes intended to be part of an hAudio microformat that makes an audio recording's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • fn
 • album
 • description
 • category
 • contributor
 • duration
 • h
 • item
 • min
 • photo
 • position
 • price
 • published
 • s
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Duration

For use in templates emitting the hAudio [[microformat]]

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ വരികൾക്കിടയിലെ ഫോർമാറ്റിങ് ആണ് ചരങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Hoursh 1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
3
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Minutesm 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
32
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Secondss 3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
42
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Duration&oldid=2761239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്