കവാടം:വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 38

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ

സ്വതന്ത്ര സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌‌വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ റിച്ചാർഡ് എം സ്റ്റാൾമാൻ