കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2020 ആഴ്ച 04

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ബാബിലോണിയയിലെ ഒരു പട്ടണമായിരുന്ന ഉറുക്ക് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നക്ഷത്ര പട്ടിക