Jump to content

ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസിഎഫ് 2005)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(National Curriculum Framework (NCF 2005) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

എൻസിഇആർടി പുറത്തിറക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ മാനദണ്ഡങ്ങളടങ്ങിയ രേഖയാണ് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്ട് അഥവാ എൻസിഎഫ് ( 1988,2000,2005 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.വിദ്യാർഥികളുടെ അറിവും കഴിവും വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് . [1] ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സബ്രദായത്തിൽ പഠന പദ്ധതി, പാഠപുസ്തകം, അധ്യാപന രീതികൾ തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു.[2] [3] ഭാരമില്ലാത്ത പഠനം എന്ന നയത്തെയാണ് 2005 ലെ എൻസിഎഫിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. [4] അതെസമയം 1986-1992 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.[5] സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലേക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നത് ദേശീയപാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ചാണ്. [6]

2005ലെ ദേശീയപാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്(എൻസിഎഫ്) 22 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിലബസുമായി എൻസിഎഫിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠനം നടത്താൻ എൻസിഇആർടിഇ 10 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു.എസ്|സിഇആർടികളലൂടെയും ഡയറ്റുകളിലൂടെയുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

2005ലെ എൻസിഎഫിൻറെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ

[തിരുത്തുക]

ഈ രേഖ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ താഴെ നൽകുന്നു.

NCF നിലപാടുകളിൽ

NCF കഴിഞ്ഞ പോലുള്ള വികസിതരൂപം ആശയങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വരുമാറു ചെയ്തു

വിതച്ച രീതി നിന്ന് പഠന മാറ്റണമെന്ന്.

സ്കൂളിന് പുറത്ത് ജീവൻ അറിവ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ലാസ് പഠിക്കുക പരീക്ഷ സംയോജിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടാനുസരണം വരുത്താൻ.

പാഠപുസ്തകം അപ്പുറം പോകുന്നു അങ്ങനെ പാഠ്യപദ്ധതി സമ്പന്നമാക്കി ചെയ്യുക.

ഒരു മേൽ-സവാരി ഐഡന്റിറ്റി രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളിൽ ആശങ്കകൾ കരുതലുള്ള അറിയിച്ചു താദാത്മ്യം.

NCF കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു

ഭാരം ഇല്ലാതെ പഠിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവം പഠന ഉണ്ടാക്കി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിന്നും ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നു പോകണമെന്ന് പരീക്ഷ , മക്കൾ സമ്മർദ്ദം നീക്കം. ഇത് സിലബസ് രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ശുപാർശ.

സാമൂഹിക ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ അഹിംസ ഒരുമയിൽ പ്രതീതി വികസിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുകയും വ്യക്തിയുടെ സ്വാശ്രയത്വം അന്തസ്സും പ്രതീതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ.

ഒരു കുട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമീപനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സാർവത്രിക എൻറോൾമെന്റ് ശേഖരണവും 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്.

വിദ്യാർത്ഥികൾ ഐകരൂപ്യം, ജനാധിപത്യവും ഐക്യവും തോന്നൽ ഉതകുന്ന കരിക്കുലം നമ്മുടെ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പുതിയ തലമുറ വിചിന്തനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി.

ജെപി നായിക് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രത്യേക ത്രികോണം പോലെ സമത്വം, നിലവാരം അളവ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാര്യത്തിൽ ന്ച്ഫ് 2005 ഭേദമന്യേ ആ കഴിഞ്ഞു ജാതി , മതവിശ്വാസം , മതം, ലൈംഗിക ഒരു സാധാരണ കരിക്കുലം നല്കുന്നുണ്ട്.

പഠന അറിവും

പഠന കുട്ടികൾ ആകുന്നു എന്നു അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിൽകുന്നു നിയമം വേണം. കരിക്കുലം ഘടനയും സ്കൂൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുരക്ഷിത തോന്നി ഒരു തൃപ്തികരമായ സ്ഥലം രൂപകൽപ്പന വേണം വലുഎദ്.ഥെ കരിക്കുലം ശ്രദ്ധ വേണം ഹോളിസ്റ്റിക് പീർ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികസനത്തിന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികസനവും അതുപോലെ.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് കുറിച്ച് മതിയായ പോഷകാഹാരം കൊണ്ടു, വേണ്ടി, ശാരീരിക വ്യായാമവും മറ്റ് മാനസിക സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ ൽ ഇവിടെനിന്നു യോഗ കായിക പങ്കാളിത്തം പരിഹരിച്ചു. പഠന ആസ്വാദ്യവും ചെയ്യണം പഠനത്തിനും ആശയങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേണം യഥാർത്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുതരുന്നു വേണം. കൗമാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ദുർബല പ്രായ പാഠ്യപദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കും വേണം നല്ല പെരുമാറ്റം സ്നേഹറസൂല് അവർ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ അവശ്യ കഴിവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ പിന്തുണ നൽകാൻ, മർദ്ദം ലിംഗ സ്തെരെഒത്യ്പെ തുല്യർ.

എജ്യുക്കേഷന് വൈകല്യങ്ങളുടെ ഇല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭേദമന്യേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി ഒരു കരിക്കുലം പിന്തുടരാൻ മുൻഗണന വഴക്കവും നൽകാൻ.

ക്രിയാത്മകമായ പഠന പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങളും, വെല്ലുവിളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രിയാത്മകതയും സജീവ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സംവദിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉറ്റുനോക്കുക , അധ്യാപകരും പല കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ പഠന അവസരങ്ങൾ തുറക്കും ഏത് പഴയ ആളുകളെ.

അടിസ്ഥാനം ശക്തമായ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കിടത്തി വേണം. പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, മിഡിൽ സ്കൂൾ പര്യവേക്ഷണം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അവർ അവയിൽ അറിഞ്ഞു ആൻഡ് ആശയങ്ങൾ, മതി അറിവുമില്ല എന്ന് യുക്തിചിന്തയെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥലം നൽകണം ഭാഷ , അറിവ് , അന്വേഷണം എന്നീ നടപടിക്രമങ്ങൾ.

പാഠ്യപദ്ധതിയും പ്രദേശത്ത്, സ്കൂൾ ഘട്ടങ്ങൾ ചുരുക്കിയതല്ല 

ഭാഷ - മൂന്ന് ഭാഷ ഫോർമുല പാലിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം. ഇടത്തരം ആശയവിനിമയ വീട്ടിൽ ഭാഷ ആയിരിക്കണം. [10] ആദ്യ ഭാഷ പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കിയ മാതൃഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാം ഭാഷ - ഹിന്ദി എസ് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഷ മറ്റു ചില ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭാഷയോ ഇംഗ്ലീഷ് ആകും; - എസ് സംസാരിക്കുന്ന നോൺ-ഹിന്ദിയിൽ, രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. മൂന്നാം ഭാഷ - ഹിന്ദി ൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, മൂന്നാം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭാഷ രണ്ടാം ഭാഷ പഠിച്ചു എന്നു ആയിരിക്കും - എസ് സംസാരിക്കുന്ന നോൺ-ഹിന്ദിയിൽ, മൂന്നാം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭാഷ പഠനം അല്ല രണ്ടാം ഭാഷ.

ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠന -ബിസിനസ്സിനായുള്ള ഊന്നൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കുകയും മഥെമതിച്സ്.പെദഗൊഗ്യ് പഠനത്തിനും പരിസ്ഥിതി ന്യായീകരണം വേണം കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുവരെ അടിസ്ഥാന കഴിവുകൾ അപ്പുറമാണ് പലിശ വികസിപ്പിക്കാൻ അനുകൂലമായ ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് അദ്ധ്യാപന പ്രകാരം ഗണിതം മോഡലുകൾ മുറികൾ എന്നിവ ആണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് സജീവ പഠന വരെ നിർദ്ദേശ സമയം വലിയ ശതമാനം.

കംപ്യൂട്ടർ - സ്കൂളുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആമുഖം പാടുന്നവർ നൈപുണ്യ സെറ്റ് ഒരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് 16 വിശദീകരണ ന്യായവാദം മറ്റ് ഉയർന്ന ഓർഡർ കഴിവുകളും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പോകാൻ ആണ്. • അവരെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ, അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ആക്സസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, കര്മ്മോന്മുഖവും ഉപയോക്താക്കളെ ആയിരിക്കും പകരം അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുക. • പാഠ്യപദ്ധതി ഇടപാടിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം മോഡലുകൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക. • വ്യക്തിഗത പഠന ശൈലികൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക. • ഇഷ്ടാനുസരണം പാഠ്യപദ്ധതി ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗം, കുറഞ്ഞത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ, വിലയിരുത്തൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ മോഡലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

സയൻസ് - പഠന സയൻസ് പെഡഗോഗി സയൻസ് പഠന ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അഭിസംബോധന രൂപകൽപ്പന വേണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകളും തത്ത്വങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അത് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ആശയപരമായ വികസനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു തുടർന്ന്. കഴിവുകൾ നേടിയിട്ടും തലമുറ ശാസ്ത്രീയ അറിവ് സാധൂകരണം നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും പ്രക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ശാസ്ത്ര കാണാൻ അവളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ. , പ്രാദേശിക അതുപോലെ ആഗോള ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്റർഫേസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലമതിക്കാൻ. സൃഷ്ടിയുടെ ലോകം നൽകാൻ ആവശ്യമായ അറിവ് പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ. ഇതിനായി പാത്ഥ്യോപദേശത്തിലുംസ്വാഭാവിക ജിജ്ഞാസ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സ്വര അർത്ഥത്തിൽ ക്രിയാത്മകതയും. പരിസ്ഥിതി സത്യസന്ധത, സമഗ്രത, സഹകരണം, ജീവിതം കാര്യത്തിൽ ആൻഡ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്ക്കും ഒപ്പം 'ശാസ്ത്രീയ തെംപെര്-എതിർപ്പിനെ വളർത്താൻ വിമർശന ഭയവും മുൻവിധി നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം.

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം - സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒരു വിഷയം ഉചിതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സുകൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പോളിസിയിലുണ്ടെങ്കില് പര്യവേക്ഷണം വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ജ്ഞാനശാഖകളെ വിജ്ഞാന ഉയർന്ന പര്യവേക്ഷണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നാളെ എന്ന പൌരന്മാരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാര കഴിവ്, സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ജ്ഞാനശാഖകളെ ൽ ഡാറ്റ, വിവരം ശേഖരിച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് വിവിധ വഴികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, അവരെ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും സഹായിക്കുക, പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വിജ്ഞാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

കല വിദ്യാഭ്യാസ - സ്കൂളുകളിൽ ആർട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാംസ്കാരിക അഭിനന്ദിക്കുകയും പരസ്പരം പ്രവൃത്തി ആദരവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തിത്വവും മാനസിക ആരോഗ്യ പൂർണ്ണമായ വികസനം പെടുത്തുകയും പരിസ്ഥിതിക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ ആൻഡ് കായിക വിദ്യാഭ്യാസം - കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആരോഗ്യ, രോഗം, അപകടങ്ങൾ, ശാരീരിക ഫിറ്റ്നസ് ഒരു സംയോജിത ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ബുദ്ധി നൽകാൻ താത്വികവും പ്രായോഗികവുമായ നൽകുക. സ്കൂൾ, വീട്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മാനസിക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം കഴിവുകൾ നൽകാൻ. മക്കൾ ചില സാമൂഹിക ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ ഗെയിമുകൾ, സ്പോർട്സ്, എൻസിസി, റെഡ് ക്രോസ്, സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, മുതലായവ വഴി അവയിൽ ലാമ വഴി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്

സമാധാന സ്റ്റഡി - ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ച എന്ന് വൈദഗ്ദ്ധ്യം പാഠ്യപദ്ധതി അത്തരം സഹനവും സഹിഷ്ണുതയോടെ ശ്രദ്ധയോടും പോലെ പ്രവർത്തനം, ഏകാഗ്രത വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മനസ്സിൽ പരിശുദ്ധി, സഹകരണം, ടീംവർക്ക് വേണ്ടി അഭിരുചി, ഉത്തരങ്ങൾ (ജിജ്ഞാസയും യുക്തിബോധം അന്വേഷണം) നേടുകയും എത്തിച്ചേരാൻ, അംഗീകാരമോ പെരുമാറ്റം, / പ്രവൃത്തി പഠിക്കാൻ ഒരു നല്ല മനോഭാവം ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥി വ്യാപാരമുദ്രകൾ അത് എന്നിവരാണ് ഉണ്ട് കഴിവുകൾ ഒരു സമാധാനം-ഓറിയന്റഡ് വ്യക്തിയുടെ. അങ്ങനെ കരിക്കുലം പുറമേ ഇന്ചുല്ചതെസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കയറി സമാധാനവും ജനാധിപത്യവും.

ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവും - അനുഭവം, പ്രവൃത്തി വിദ്യാഭ്യാസം, സുപ്വ്, ക്രാഫ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതം വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രീ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും ജനറിക് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവൃത്തി - ജോലി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ രൂപത്തിൽ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകം, പോലെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവൃത്തി വഴി കഴിവുകൾ, നല്ല മനോഭാവം മൂല്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതിനു പുറമേ ബന്ധപ്പെട്ട ചൊംപെതെന്ചിഎസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഉൾപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം.

സ്കൂൾ ക്ളാസ്റൂം പരിസ്ഥിതി 

ഫിസിക്കൽ പരിസ്ഥിതി അടിസ്ഥാന, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചവും കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല നിലനിർത്താൻ ഉണ്ട് വായു , വിദ്യാർഥി അധ്യാപക അനുപാതം, ശുചിത്വം സുരക്ഷിതമായി പരിസ്ഥിതി . സ്കൂളുകളും സമത്വം, നീതി ആദരവ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പെരുമാറണം അന്തസ്സും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, വലത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പക്ഷപാതിത്തമില്ലാത്ത തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുക. എന്ന നയം ഉൾപ്പെടുത്തൽ വ്യത്യസ്തമായി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ തുല്യ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും സ്കൂൾ ഭാഗമായി ഉണ്ട്. സ്കൂളുകളും ലൈബ്രറികൾ, ലാബുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക ലബോറട്ടറികളിൽ നന്നായി ജന്മവാസനയോടെ ആയിരിക്കണം.

എൻസിഎഫിൻറെ വീക്ഷണങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
 • അർത്ഥജ്ഞാനമില്ലാതെയുളള കാണാപാഠം പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം
 • കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനം
 • പരീക്ഷയെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുകയും അയവുള്ളതുമാക്കുക
 • ജനാധിപത്യപരമായ നയം കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക [7]
 • ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിന്‌ അനുസൃതമായ ദൃഢമായ വ്യക്തിത്വം കുട്ടികളിൽ വളർത്തുക[8]

അവലംബം

[തിരുത്തുക]
 1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2010-05-29. Retrieved 2016-01-21.
 2. Syllabus I-XII, National Council of Educational Research and Training, retrieved 2015-04-14.
 3. National Curriculum Framework 2005, National Council of Educational Research and Training, retrieved 2015-04-14.
 4. "Learning without Burden". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2016-01-21.
 5. "National Policy on Education, 1985" (PDF). National Council of Educational Research and Training. Retrieved 2015-04-14.
 6. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Frontline എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 7. "| ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിക്കിപേജ്". Archived from the original on 2016-03-14. Retrieved 2016-01-21.
 8. 2005, NCF. "NCF2005" (PDF). Retrieved 24 September 2015. {{cite web}}: |last1= has numeric name (help)