സർക്കാർ നിയമ കലാലയം, കോഴിക്കോട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സർക്കാർ നിയമ കലാലയം, കോഴിക്കോട്
Govt law college calicut.jpg
ആദർശസൂക്തംFiat Justicia Ruat Coelum
തരംനിയമ കലാലയം
സ്ഥാപിതം1970
ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾ700
30
സ്ഥലംകോഴിക്കോട്, കേരളം, ഇന്ത്യ
ക്യാമ്പസ്നഗരപ്രദേശം, 12 ഏക്കർ

സർക്കാർ നിയമ കലാലയം, കോഴിക്കോട് (Government Law College, Kozhikode) കോഴിക്കോട് നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ കലാലയം കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാന തല പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നടത്തപ്പെടുന്നു.[1] ഈ കലാലയത്തിൽ പഞ്ചവൽസര, ത്രിവത്സര എൽ. എൽ. ബി കോഴ്സുകളും, ടാക്സേഷൻ ലോയിൽ എൽ. എൽ. എം കോഴ്സും നിലവിലുണ്ട്.

  1. Q & A, EDUCATION PLUS