സ്റ്റെല്ലറുടെ ജാലപാദിപക്ഷി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Spectacled Cormorant
Extinctbirds1907 P39 Carbo perspicillatus0369.png
Restoration by John Gerrard Keulemans painted after a stuffed specimen, note that the spectacles are yellowish, whereas they would had been white in life
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
P. perspicillatus
Binomial name
Phalacrocorax perspicillatus
Pallas, 1811
Synonyms
  • Graculus perspicillatus
    Elliot, 1869
  • Pallasicarbo perspicillatus
    Coues, 1869
  • Carbo perspicillatus
    Rothschild, 1907
  • Compsohalieus perspicillatus

പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണിത്. ജോർജ്ജ് സ്റ്റെല്ലർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ സ്പീഷ്യസ്സിനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഇവ സ്റ്റെല്ലറുടെ_ജാലപാദിപക്ഷി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യക്കും വടക്കേ അമേരിയ്ക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ബെറീങ്ങ് ദ്വീപുകളിലെ കാടുകളിലാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദ്വീപുകളിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ വ്യാപകമായി കുടിയേറിയതോടെയാണ് ജാലപാദപ്പക്ഷികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. 1850 നു ശേഷം ഇവയിൽ ഒന്നിനേനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ആറു പക്ഷികളുടെ ശരീരം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.