സംവാദം:ബ്രിഴിത്ത് ബാർദോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫ്രഞ്ച് ഉച്ചാരണം ബ്രിഴിത്ത് എന്നായിരിക്കും. സാധാരണനിലയിൽ ഇകാരം ദീർഘമായിത്തോന്നാവുന്ന വിധത്തിലുമായിരിക്കും.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ