സംവാദം:എസ്.ആർ.ഇ. ഒന്ന്

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ഇ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുത്ത് വേണമല്ലോ? --RobinThomas 08:33, 12 മേയ് 2008 (UTC)

☑Y ചെയ്തു --Vssun 11:08, 12 മേയ് 2008 (UTC)