Jump to content

ഷോഗൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മിനമൊട്ടൊ നോ യോരിറ്റാമോ, കമകുര ഷോഗണേററ്റിലെ ആദ്യ ഷോഗൺ

ജപ്പാനിലെ പരമ്പരാഗത സൈന്യത്തലവന്മാരുടെ സ്ഥാനമാണ് ഷോഗൺ ( Shogun (将軍 shōgun?) listen ("Commander of the Forces")[1]. ഇത് ജെനറലിസമോ എന്ന സ്ഥാനത്തിനു തുല്യമാണ്. ‘’സേയ് തായ്‌ഷോഗൺ’‘ seii taishōgun (征夷大将軍 ?) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമായിട്ടാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഷോഗന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടായി ബകുഫു (幕府, "കൂടാര സർക്കാർ") എന്ന് വിളിക്കുന്നു; ഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചത് അവരാണ്, അതേസമയം സാമ്രാജ്യത്വ കോടതി നാമമാത്രമായ അധികാരം മാത്രം നിലനിർത്തി. [4] കൂടാരം കൂടാരം സൈന്യത്തിന്റെ ഫീൽഡ് കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ ഷോഗന്റെ പങ്കിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല അത്തരമൊരു ഓഫീസ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷോഗുനേറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്: / ˈʃoʊɡəneɪt /) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനം 700 വർഷത്തോളം തുടർന്നു, ടോക്കിഗാവ യോഷിനോബു 1867 ൽ മെജി പുന oration സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെജി ചക്രവർത്തിക്ക് സ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ അവസാനിച്ചു.

പദ ഉൽപ്പത്തി[തിരുത്തുക]

ഷോഗൺ (将軍, ലിറ്റ്. "ആർമി കമാൻഡർ") എന്ന ചരിത്രപരമായ തലക്കെട്ടിന്റെ ചുരുക്കമാണ് "സെയ് തായ്ഷഗൺ."征 (സെയി, せ) എന്നാൽ "ജയിക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "കീഴ്പ്പെടുത്തുക" എന്നും 夷 (i,) എന്നാൽ "ബാർബേറിയൻ" എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ "ക്രൂരൻ." Great (ഡായ്, だ) എന്നാൽ "മഹാൻ" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ō (ഷ ō, し ょ う) എന്നാൽ "കമാൻഡർ" [6], 軍 (തോക്ക്, ぐ ん) എന്നാൽ "സൈന്യം" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബാർബേറിയൻമാർക്കെതിരായ പര്യവേഷണ സേനയുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്. "[3] വടക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഗോത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അയച്ച സൈന്യത്തെ കമാൻഡർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം സമുറായിയുടെ നേതാവിനെ നിയോഗിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു.

ഷോഗൺ (将軍, ലിറ്റ്. "ആർമി കമാൻഡർ") എന്ന ചരിത്രപരമായ തലക്കെട്ടിന്റെ ചുരുക്കമാണ് "സെയ് തായ്ഷഗൺ."征 (സെയി, せ) എന്നാൽ "ജയിക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "കീഴ്പ്പെടുത്തുക" എന്നും 夷 (i,) എന്നാൽ "ബാർബേറിയൻ" എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ "ക്രൂരൻ." Great (ഡായ്, だ) എന്നാൽ "മഹാൻ" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ō (ഷ ō, し ょ う) എന്നാൽ "കമാൻഡർ" [6], 軍 (തോക്ക്, ぐ ん) എന്നാൽ "സൈന്യം" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബാർബേറിയൻമാർക്കെതിരായ പര്യവേഷണ സേനയുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്. "[3] വടക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഗോത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അയച്ച സൈന്യത്തെ കമാൻഡർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം സമുറായിയുടെ നേതാവിനെ നിയോഗിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു.

തലക്കെട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

ചരിത്രപരമായി, സെയ് തായ്‌ഷുഗനുമായി സമാനമായ പദങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും അവയ്‌ക്കൊന്നും സെയ് തൈഷാഗണിനേക്കാൾ തുല്യമോ പ്രാധാന്യമോ ഇല്ല. അവയിൽ ചിലത്:

സെയ്ത തായ്ഷുൻ (征 東 lit lit, ലിറ്റ്. "കിഴക്കിന്റെ സമാധാനത്തിനായി കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്")

സെയ്‌സി തായ്ഷുൻ (大 将軍, ലിറ്റ്. "പടിഞ്ഞാറൻ സമാധാനത്തിനായി കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്")

ചിൻ‌ജുഫു ഷഗൺ (lit 府 lit, ലിറ്റ്. "കേന്ദ്ര സമാധാന പരിപാലന ആസ്ഥാനത്തിന്റെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്")

സീറ്റെക്കി തൈഷഗൺ (征 狄 lit lit, ലിറ്റ്. "ബാർബേറിയൻമാരുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് സബ്ജഗേറ്റർ")

തായ്ഷഗൺ (大 lit, ലിറ്റ്. "താൽക്കാലിക ഓഫീസിലെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്")

സെക്കെ ഷാഗൺ (家 将軍, ലിറ്റ്. "ഗ്രേറ്റ് ജനറൽ കൗൺസിലർ")

മിയ ഷാഗൺ (将軍 lit, ലിറ്റ്. "കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ജനറൽ") [14] മുത്സു ചിന്താ ത്യാക്കാറ്റ് (ഗ്രേറ്റ് 奥 lit, ലിറ്റ്. "മുത്സുവിനെ കീഴടക്കുന്നതിന്റെ മഹത്തായ ജനറൽ")

ഷോഗണേറ്റ്[തിരുത്തുക]

ബകുഫു (幕府, "കൂടാര സർക്കാർ") എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഷോഗന്റെ വാസസ്ഥലം, ഭവനം എന്നിവയാണ്, എന്നാൽ കാലക്രമേണ, ഒരു ഫ്യൂഡൽ സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പര്യായമായി ഇത് മാറി, ഷോഗന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ശോഗൻ. അതിനാൽ, വിവിധ ബകുഫുമാർ 1192 മുതൽ 1867 വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്താതെ രാജ്യത്തിന്മേൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം വഹിച്ചിരുന്നു (അക്കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം), യഥാർത്ഥ അധികാരം, കുലം, തലക്കെട്ട് കൈമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. സൈദ്ധാന്തികമായി ഭരണകൂടം (അതിനാൽ ചക്രവർത്തി) ഇപ്പോഴും ജപ്പാനിലെ എല്ലാ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ജെൻ‌പൈ യുദ്ധത്തിനുശേഷം മിനാമോട്ടോ നോ യൊറിറ്റോമോ കാമകുര ഷോഗുനേറ്റിനു കീഴിലാണ് ഷോഗുനേറ്റ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സംവിധാനത്തിന് ചില ഫ്യൂഡൽ ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, കുറഞ്ഞ പ്രദേശഭരണാധികാരികൾ വലിയവരോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നു. കാർഷിക മിച്ചം, സാധാരണയായി അരി, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് സമുറായികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡൽ നൈറ്റുകൾക്ക് വിപരീതമായി, സമുറായികൾ ഭൂവുടമകളായിരുന്നില്ല. [50] ഡെയ്‌മികളും സമുറായികളും അവരുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഈ ഭരണകൂടത്തെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്ന ശ്രേണി ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ഷോഗുനേറ്റും ചലനാത്മകമായിരുന്നു, സ്ഥിരമല്ല. അധികാരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അധികാരം പലപ്പോഴും അവ്യക്തമായിരുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഒഴുക്കുകളുടെയും പ്രവാഹങ്ങളുടെയും പഠനം പണ്ഡിതരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ഓരോ ഷോഗുനേറ്റും മത്സരം നേരിട്ടു. ചക്രവർത്തിയും കോടതി പ്രഭുക്കന്മാരും, സാമ്രാജ്യത്വ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഡൈമികൾ, ഷീൻ സമ്പ്രദായം, വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും, സാഹി, ഷുഗോ, ജിത, ജിസാമുറായ്, ആദ്യകാല ആധുനിക ഡൈമിയ എന്നിവ മത്സരത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഷോഗുനേറ്റും കേന്ദ്ര-പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയുമായുള്ള ബന്ധം[തിരുത്തുക]

മിനാമോട്ടോ നോ യൊറിറ്റോമോ ഷോഗന്റെ രൂപം സ്ഥിരവും പാരമ്പര്യവുമായ സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയതിനാൽ മെജി പുന oration സ്ഥാപനം വരെ ജപ്പാനിൽ രണ്ട് ഭരണവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: 1. ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ടെന്ന (lit, ലിറ്റ്. "ഹെവൻലി പരമാധികാരി"), രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതത്തിന്റെ പ്രധാന മുഖ്യ പുരോഹിതനായി പ്രവർത്തിച്ചു, ഷിന്റോ, 2. സിവിൽ, സൈനിക, നയതന്ത്ര, ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം ആസ്വദിച്ച സൈനിക മേധാവി ഷോഗൻ. സിദ്ധാന്തത്തിൽ, ഷോഗൺ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ ദാസനായിരുന്നുവെങ്കിലും, അത് സിംഹാസനത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയായി മാറി. പ്രദേശത്തിന്റെ സൈനിക ശക്തി അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഷോഗനും സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. പ്രാഥമികമായി രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്: സൈദ്ധാന്തികമായി ഷോഗന് ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരം ലഭിച്ചു, അതിനാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരും മതവിശ്വാസികളും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു, അവർ "ദേവന്മാരുടെ യുഗം" മുതൽ സാമ്രാജ്യത്വ രേഖയെ "കാലങ്ങളാൽ തകർക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നിത്യരേഖ" ആയി കണ്ടെത്തി. ജാപ്പനീസ് പുരാണ പ്രകാരം, ചക്രവർത്തി സൂര്യദേവതയായ അമതരസുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയായിരുന്നു. സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കാനാകാതെ, ചക്രവർത്തിയെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഷോഗന്മാർ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ശ്രമിച്ചു, അവരെ സ്വാധീന മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. സാമ്രാജ്യത്വ ഭവനത്തിന് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചില ശക്തികളിലൊന്നാണ് ജാപ്പനീസ് നെംഗെയുടെയോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയോ പദവിയിലൂടെയും കലണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Shogun". The World Book Encyclopedia. World Book. 1992. pp. 432–433. ISBN 0-7166-0092-7.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഷോഗൺ&oldid=3612226" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്