വർഗ്ഗം:വർഷങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 60 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 60 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

0

 • 988(1 വർഗ്ഗം)

1

 • 1152(1 വർഗ്ഗം)
 • 1165(1 വർഗ്ഗം)
 • 1206(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • 1207(1 വർഗ്ഗം)
 • 1247(1 വർഗ്ഗം)
 • 1257(1 താൾ)
 • 1273(1 വർഗ്ഗം)
 • 1294(1 വർഗ്ഗം)
 • 1328(1 വർഗ്ഗം)
 • 135(1 വർഗ്ഗം)
 • 1361(1 വർഗ്ഗം)
 • 1490(1 വർഗ്ഗം)
 • 1529(1 വർഗ്ഗം)
 • 1562(1 വർഗ്ഗം)
 • 1565(1 വർഗ്ഗം)
 • 1573(1 വർഗ്ഗം)
 • 1619(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • 1646(1 വർഗ്ഗം)
 • 1658(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • 1665(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • 1668(1 വർഗ്ഗം)
 • 1684(1 വർഗ്ഗം)

2

 • 2000(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
 • 2001(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 3 താളുകൾ)
 • 2002(5 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
 • 2003(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
 • 2004(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
 • 2005(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
 • 2006(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
 • 2007(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 5 താളുകൾ)
 • 2008(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 18 താളുകൾ)
 • 2009(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 15 താളുകൾ)
 • 2010(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 20 താളുകൾ)
 • 2011(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 20 താളുകൾ)
 • 2012(8 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 12 താളുകൾ)
 • 2013(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 11 താളുകൾ)
 • 2014(5 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 23 താളുകൾ)
 • 2015(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 23 താളുകൾ)
 • 2016(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 20 താളുകൾ)
 • 2017(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 9 താളുകൾ)
 • 2018(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 8 താളുകൾ)
 • 2019(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 16 താളുകൾ)
 • 2021(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • 2022(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
 • 2023(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
 • 276(1 വർഗ്ഗം)

4

 • 46(1 വർഗ്ഗം)

5

 • 594(1 വർഗ്ഗം)

6

 • 632(1 വർഗ്ഗം)
 • 656(1 വർഗ്ഗം)

8

 • 832(2 താളുകൾ)
 • 858(1 വർഗ്ഗം)

9

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:വർഷങ്ങൾ&oldid=2525306" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്