വർഗ്ഗം:കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 116 താളുകൾ)
രണ്ടാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 120 താളുകൾ)
മൂന്നാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 122 താളുകൾ)
നാലാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 79 താളുകൾ)
അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 70 താളുകൾ)
ആറാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 75 താളുകൾ)
ഏഴാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 80 താളുകൾ)
എട്ടാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 81 താളുകൾ)
ഒൻപതാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 75 താളുകൾ)
പത്താം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 84 താളുകൾ)
തിരു-കൊച്ചി നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 68 താളുകൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 29 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 29 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.