വർഗ്ഗം:ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

1932-ൽ സ്ഥാപിതം, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അധോസഭ, ട്രാവൻകൂർ ശ്രീചിത്ര സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ (1947-ൽ പിരിച്ചു വിട്ടു) ഉപരിസഭ. വർഗ്ഗം:ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാ അംഗങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുക