വ്യഞ്ജകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗണിതസംകാരകങ്ങളുടേയും പ്രതീകങ്ങളുടേയും ഒരു സഞ്ചയമാണ് വ്യഞ്ജകം(Expression).

ഒരു വ്യഞ്ജകം സുഘടിതമായിരിയ്ക്കണം. അതായത്, സംകാരകങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യഞ്ജകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ മൂല്യനിർ‌ണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചും ലാംഡ കാൽ‌ക്കുലസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 1930ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണമായി 4x+3\, ഒരു വ്യഞ്ജകമാണ്.എന്നാൽ, +2*\, എന്നത് ഒരു വ്യഞ്ജകമല്ല,എന്തെന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന 2\, സംകാരകങ്ങൾക്ക് ശരിയാം‌വിധം ഇൻ‌പുട്ട് ഇല്ല

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വ്യഞ്ജകം&oldid=2198547" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്