വൈദ്യുതിയുടെ അളവുപകരണങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു പരിപഥത്തിലെ വൈദ്യുതിയുടെ സവിശേഷതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അളവുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വിലയിരുത്തുന്നത് വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിമാണങ്ങളായ പ്രവാഹതീവ്രത (current), (വോൾട്ടത (voltage), ശക്തി (power), ഊർജ്ജം(energy തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഇവയെ അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അളവുപകരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അളവുപകരണങ്ങൾ.

ഇവയെ Primary എന്നും Secondary എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

Primary Measuring Instruments[തിരുത്തുക]

അളവുപകരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഒരു സൂചകവു, ചലനവ്യൂഹവുമാണുണ്ടാകുക. ഇത്തരത്തിൽ സൂചകത്തിന്റെ ചലനത്തെ ആസ്പദമാക്കി അളവെടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവുപകരണങ്ങളെയാണ് Primary Measuring Instruments എന്നു പറയുന്നത്.

Secondary Measuring Instruments[തിരുത്തുക]

അളവുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത ഒരു scale ലോട് കൂടിയ അളവുപകരണങ്ങളാണ് Secondary Measuring Instruments. സെക്കന്റെറി ഉപകരണങ്ങൾ സൂചകമാപിനികൾ, രേഖാംശമാപിനികൾ, സമാകലനമാപിനികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്.