വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പലവിധത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നും മാലിന്യം (Waste) ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാലിന്യങ്ങളെ വിവിധരീതികളിൽ വർഗ്ഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും, മറ്റോന്നിൽനിന്ന് തീർത്തും വിഭിന്നമായിരിക്കണം എന്നില്ല. അതായത് ഒരു ഇനം മാലിന്യം ഒന്നോ അധിലധികമോ വരുന്ന മാലിന്യഗണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]