വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/28-02-2012

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ചെങ്കല്ല് വെട്ടാനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ ബ്ലേഡ്

ലാറ്ററൈറ്റ് ശിലകളിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ചുവന്ന നിറമുള്ള കല്ലാണ് ചെങ്കല്ല് അഥവാ വെട്ടുകല്ല്. വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനാണ് ചെങ്കല്ല് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുൻപ് നീളമുള്ള പ്രത്യേകയിനം മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിരുന്ന ചെങ്കല്ല് ഇപ്പോൾ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്.

ചെങ്കല്ല് വെട്ടാനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ ബ്ലേഡാണ് ചിത്രത്തിൽ.

ഛായാഗ്രഹണം: വൈശാഖ് കല്ലൂർ

തിരുത്തുക