റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ന്യൂക്ലിക് അമ്ലമായ ഡിയോക്സിറൈബോന്യുക്ലിക്ക് ആസിഡ് തന്മാത്രയിൽ നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളെ (റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകൾ) മുറിയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് രാസാഗ്നികളാണ് റെസ്‍ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ്. 3000 ത്തിലധികം ഇതര രാസാഗ്നികൾ (എൻസൈം) പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ 600 ഓളം എണ്ണം വ്യാവസായികമായി ലഭ്യമാണ്. [1] പ്രകൃതിദത്തമായി കാണപ്പെടുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേയ്സുകളെ നാലുവിഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.( (Types I, II III, and IV) ).ഇതിൽ type I രാസാഗ്നി നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് (റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകൾ) വളരെ അകലയയി DNA യെ മുറിക്കുവാൻ സഹയിക്കുന്നു. type II രസാഗ്നി റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകളിലൊ തൊട്ടടുത്തോ DNA യിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുമ്പോൾ , Type III രാസാഗ്നികൾ നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി DNA യെ മുറിയ്ക്കുന്നു.Type IV രാസാഗ്നികൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ DNA യെ മുറിയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേയ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്. [2]

Enzyme Source Recognition Sequence Cut
EcoRI Escherichia coli
5'GAATTC
3'CTTAAG
5'---G   AATTC---3'
3'---CTTAA   G---5'
EcoRII Escherichia coli
5'CCWGG
3'GGWCC
5'---   CCWGG---3'
3'---GGWCC   ---5'
BamHI Bacillus amyloliquefaciens
5'GGATCC
3'CCTAGG
5'---G   GATCC---3'
3'---CCTAG   G---5'
HindIII Haemophilus influenzae
5'AAGCTT
3'TTCGAA
5'---A   AGCTT---3'
3'---TTCGA   A---5'
TaqI Thermus aquaticus
5'TCGA
3'AGCT
5'---T  CGA---3'
3'---AGC  T---5'
NotI Nocardia otitidis
5'GCGGCCGC
3'CGCCGGCG
5'---GC  GGCCGC---3'
3'---CGCCGG  CG---5'
HinfI Haemophilus influenzae
5'GANTC
3'CTNAG
5'---G  ANTC---3'
3'---CTNA  G---5'
Sau3A Staphylococcus aureus
5'GATC
3'CTAG
5'---   GATC---3'
3'---CTAG   ---5'
PvuII* Proteus vulgaris
5'CAGCTG
3'GTCGAC
5'---CAG CTG---3'
3'---GTC GAC---5'
SmaI* Serratia marcescens
5'CCCGGG
3'GGGCCC
5'---CCC GGG---3'
3'---GGG CCC---5'
HaeIII* Haemophilus aegyptius
5'GGCC
3'CCGG
5'---GG CC---3'
3'---CC GG---5'
HgaI[3] Haemophilus gallinarum
5'GACGC
3'CTGCG
5'---NN NN---3'
3'---NN NN---5'
AluI* Arthrobacter luteus
5'AGCT
3'TCGA
5'---AG CT---3'
3'---TC GA---5'
EcoRV* Escherichia coli
5'GATATC
3'CTATAG
5'---GAT ATC---3'
3'---CTA TAG---5'
EcoP15I Escherichia coli
5'CAGCAGN25NN
3'GTCGTCN25NN
5'---CAGCAGN25  NN---3'
3'---GTCGTCN25NN  ---5'
KpnI[4] Klebsiella pneumoniae
5'GGTACC
3'CCATGG
5'---GGTAC C---3'
3'---C CATGG---5'
PstI[4] Providencia stuartii
5'CTGCAG
3'GACGTC
5'---CTGCA G---3'
3'---G ACGTC---5'
SacI[4] Streptomyces achromogenes
5'GAGCTC
3'CTCGAG
5'---GAGCT C---3'
3'---C TCGAG---5'
SalI[4] Streptomyces albus
5'GTCGAC
3'CAGCTG
5'---G TCGAC---3'
3'---CAGCT G---5'
ScaI*[4] Streptomyces caespitosus
5'AGTACT
3'TCATGA
5'---AGT ACT---3'
3'---TCA TGA---5'
SpeI Sphaerotilus natans
5'ACTAGT
3'TGATCA
5'---A CTAGT---3'
3'---TGATC A---5'
SphI[4] Streptomyces phaeochromogenes
5'GCATGC
3'CGTACG
5'---GCATG C---3'
3'---C GTACG---5'
StuI*[5][6] Streptomyces tubercidicus
5'AGGCCT
3'TCCGGA
5'---AGG CCT---3'
3'---TCC GGA---5'
XbaI[4] Xanthomonas badrii
5'TCTAGA
3'AGATCT
5'---T CTAGA---3'
3'---AGATC T---5'

Key:
* = blunt ends
N = C or G or T or A
W = A or T

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Roberts RJ, Vincze T, Posfai J, Macelis D. (2007). "REBASE—enzymes and genes for DNA restriction and modification". Nucleic Acids Res 35 (Database issue): D269–70. doi:10.1093/nar/gkl891. PMC 1899104. PMID 17202163.
 2. Roberts RJ (January 1980). "Restriction and modification enzymes and their recognition sequences". Nucleic Acids Res. 8 (1): r63–r80. doi:10.1093/nar/8.1.197-d. PMC 327257. PMID 6243774.
 3. Roberts RJ (1988). "Restriction enzymes and their isoschizomers". Nucleic Acids Res. 16 Suppl (Suppl): r271–313. doi:10.1093/nar/16.suppl.r271. PMC 340913. PMID 2835753.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Krieger M, Scott MP, Matsudaira PT, Lodish HF, Darnell JE, Zipursky L, Kaiser C, Berk A (2004). Molecular Cell Biology (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-4366-3.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 5. "Stu I from Streptomyces tubercidicus". Sigma-Aldrich. Retrieved 2008-06-07.
 6. Shimotsu H, Takahashi H, Saito H (November 1980). "A new site-specific endonuclease StuI from Streptomyces tubercidicus". Gene. 11 (3–4): 219–25. doi:10.1016/0378-1119(80)90062-1. PMID 6260571.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)