രാഷ്ട്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
തോമസ് ഹോബ്സിന്റെ' ലെവിയാത്താൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ട.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു (ഭരണകൂടം) കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന സംഘടിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് രാഷ്ട്രം (state) എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. [1] രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരമാധികാരമുള്ളവയോ ഇല്ലാത്തവയോ ആകാം. ഒരു ഫെഡറൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഫെഡറൽ ഭരണകൂടമാണ് പരമാധികാര രാഷ്ട്രം[1] ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിദേശാധിപത്യത്തിനോ മേധാവിത്വത്തിനോ കീഴിലായതു കൊണ്ട് പരമാധികാരമുണ്ടാവില്ല. [2] മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ മതേതര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം

നിർവചനം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിവിധ തരം രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവും[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രവും നേഷൻ-സ്റ്റേറ്റുകളും[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രവും പൊതുസമൂഹവും[തിരുത്തുക]

മനുഷ്യനും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അരാജകത്വവാദി[തിരുത്തുക]

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

നാനാത്വത്തെ സ്വീകരിക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഉത്തരാധുനികവാദികൾ[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം (സ്ഥാപനവൽക്കരണം)[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ദൈവികമായ അവകാശം[തിരുത്തുക]

യുക്ത്യാനുസൃതമായതും നിയമസാധുതയുള്ളതുമായ അധികാരകേന്ദ്രം[തിരുത്തുക]

സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം[തിരുത്തുക]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ചരിത്രാതീതകാലത്തെ രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നവീന ശിലായുഗം[തിരുത്തുക]

യൂറേഷ്യൻ പ്രദേശത്തെ പ്രാചീന രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രം[തിരുത്തുക]

അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊളംബസിനു മുൻപുള്ള അമേരിക്കയിൽ[തിരുത്തുക]

കൊളോണിയലിസത്തിനു മുൻപുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഫ്യൂഡൽ രാഷ്ട്രം[തിരുത്തുക]

ആധുനിക കാലത്തിനു മുൻപുള്ള യൂറേഷ്യൻ പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആധുനിക രാഷ്ട്ര[തിരുത്തുക]

ഇവയും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 <Please add first missing authors to populate metadata.> (1995). "state". Concise Oxford English Dictionary (9th എഡി.) (Oxford University Press). "3 (also State) a an organized political community under one government; a commonwealth; a nation. b such a community forming part of a federal republic, esp the United States of America"  ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "oxford-state" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "oxford-state" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
  2. For example the Vichy France (1940-1944) officially referred to itself as l'État français.

ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Giddens" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Poggi" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Breuilly" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF4" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF8" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF10" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രന്ഥസൂചിക[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാഷ്ട്രം&oldid=2285501" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്