Jump to content

യാഖൂത്ത് അൽ ഹമാവി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Yaqut ibn-'Abdullah al-Rumi al-Hamawi ഗ്യാറ്റ്സോ
ജനനം1179
Constantinople, Byzantine Empire
മരണം1229 (വയസ്സ് 49–50)
Aleppo, Zengid Empire

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിഖ്യാതനായ ഗ്രന്ഥകാരനായിരുന്നു യാഖൂത്ത് ശിഹാബ് അൽ-ദിൻ [1] ഇബ്നു-അബ്ദുല്ലാഹ് അൽ-റൂമി അൽ-ഹമവീ (1179-1229) ( അറബി: ياقوت الحموي الرومي). അബ്ബാസി ഖിലാഫത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുജാഅമുൽ ബുൽദാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം അക്കാലത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ജീവചരിത്രം, സാഹിത്യം എന്നിവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിജ്ഞാനകോശമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.[2][3] യാഖൂത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓമനപ്പേരായിരുന്നു.

വിവരണം[തിരുത്തുക]

 • Heer, Friedrich Justus (1898). Die historischen und geographischen Quellen in Jāqūt's geographischem Wörterbuch (in അറബിക് and ജർമ്മൻ). Strassburg: K.J. Trübner.
 • Abdullah, Muhammad A.H. (1983). "Yaqut al-Hamawi, the Man and His Work Mu'jam al-buldan" (Thesis). Ypsilanti: Eastern Michigan University.
 • ‘Abd al-Karim, Gamal (1974). "La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII[-]XIII)". repertório enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus: extraído del Mu’yam al-buldan (diccionario de los países). Granada: University of Granada.
 • ‘Abd al-Karim, Gamal (1977), Terminología geográfico-administrativa e historia político-cultural de al-Andalus en el Mu'yam al-buldan de Yaqut (3rd ed.), Seville: University of Seville
 • Blachère, Régis (1936) [1913]. "Yaqut al-Rumi, 1153[-]54". In M.T. Houtsma; et al. (eds.). The Encyclopaedia of Islam. Vol. 4 (1st ed.). Leiden: E.J. Brill.
 • Barbier de Meynard, Charles (1861), Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes, extrait du Modjem el-Bouldan de Yaqout, et complété à l'aide de documents arabes et persans pour la plupart inédits, Paris: Imprimerie Impériale
 • Bloch, Ernst (1929), Harawîs Schrift über die muhammedanischen Wallfahrtsorte, eine der Quellen des Jâqût, Bonn: Verein Studentenwohl
 • Dib, al-Sayyid, Muhammad (1988), Yaqut al-Hamawi: 'adiban wa-naqidan, Cairo: Dar al-Tiba’ah al-Muhammadiyah
 • Elahie, R.M.N.E. (1965), The Life and Works of Yaqut ibn Abd Allah al-Hamawi, Lahore: Panjab University Press
 • Heer, F. Justus (1898), Die historischen und geographischen Quellen in Jaqut's geographischem Wörterbuch, Strassburg: K.J. Trubner
 • The Introductory Chapters of Yaqut's Mu'jam al-Buldan, translated by Jwaideh, Wadie, Leiden: E.J. Brill, 1987 [1959]
 • Krachkovskii, I.J. (1957), "Izbrannye sochineniia", Arabskaia Geograficheskaia Literatura, Moscow: Akademiia Nauk SSSR, 4
 • Maqbul Ahmad, Seyyed (1980) [1970], ""Yaqut al-Hamawi al-Rumi"", in Coulston Gillispe, Charles (ed.), Dictionary of Scientific Biography, vol. 14: 546[-]48, New York: Scribner
 • Marun, Jurj Khalil (1997), Shu'ara' al-amkinah wa-ash'aruhum fi Mu'jam al-buldan, vol. 2, Beirut: al-Maktabah al-’Asriyah
 • Rescher, Oskar (1928), Sachindex zu Wüstenfeld's Ausgabe von Jâqût's "Mu'gam el-buldân" (nebst einem alfabetischen Verzeichnis der darin angeführten Werke), Stuttgart: Harrassowitz
 • Sa’di, ‘Abbas Fadil (1992), Yaqut al-Hamawi: dirasah fi al-turath al-jughrafi al-'arabi ma'a al-tarkiz 'ala al-'Iraq fi Mu'jam al-buldan, Beirut: Dar al-Tali’ah lil-Tiba’ah wa-al-Nashr
 • Sellheim, Rudolf (1966). Voigt, Wolfgang (ed.). "Neue Materialien zur Biographie des Yaqut". Forschungen und Fortschritte der Katalogisierung der Orientalischen Handschriften in Deutschland. Wiesbaden: Steiner: xvi[–]xxxiv.
 • Shami, ‘Abd al-Al ‘Abd al-Mu’nim (1981), Mudun Misr wa-quraha 'inda Yaqut al-Hamawi, Kuwait: al-Jam’iyah al-Jughrafiyah al-Kuwaytiyah
 • Shamsuddin, Ahmad (1993), Faharis mu'jam al-udaba', aw, Irshad al-arib ila ma'rifat al-adib, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah
 • Tawanisi, Abu al-Futuh Muhammad (1971), Yaqut al-Hamawi: al-jughrafi al-rahhalah al-adib, Cairo: al-Hay’ah al-Misriyah al-’Ammah lil-Ta’lif wa-al-Nashr
 • ‘Umari, Muhammad Abu ‘Abd Allah (1994), Ithaf al-khillan bi-ma'arif Mu'jam al-buldan, vol. 2, Riyadh: Dar al-Sumay’i

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Dodge, Bayard, ed. (1970). The Fihrist of al-Nadim. Vol. 2. New York & London: Columbia University Press. p. 902.
 2. David C. Conrad, Empires of Medieval West Africa: Ghana, Mali, and Songhay, (Shoreline Publishing, 2005), 26.
 3. Ludwig W. Adamec, The A to Z of Islam, (Scarecrow Press, 2009), 333.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യാഖൂത്ത്_അൽ_ഹമാവി&oldid=3550757" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്