മാസ്ലോവിന്റെ ആവശ്യകതകളുടെ ശ്രേണി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മസ്ലോവിന്റെ ആവശ്യകതകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണം. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പിരമിഡിന്റെ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലോകപ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന എബ്രഹാം മാസ്ലോവ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മാസ്ലോവിന്റെ ആവശ്യകതകളുടെ ശ്രേണി (ഇംഗ്ലീഷിൽ: Maslow's hierarchy of needs) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1943-ൽ അദ്ദേഹമവതരിപ്പിച്ച എ തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷൻ(A Theory of Human Motivation) എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണ് ഇതെകുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആവശ്യങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളേയും അവയുടെ അനിവാര്യതയുടേയും പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും ക്രമമനുസരിച്ച് ശ്രേണിയാക്കി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ(Physiological), സുരക്ഷിതത്വ ആവശ്യങ്ങൾ(Safety), സ്നേഹ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ(Belongingness and Love), ആദര സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ(Esteem), വ്യക്തിത്വ ആവശ്യങ്ങൾ(Self-Actualization) എന്നിവായാണ് ആ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങൾ.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]