മലയാള നാടകപുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള നാടകപുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക ജ്ജ് നല്ലൊരു മൻസനാകാൻ നോക്ക്

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയത് ഇറങ്ങിയ വർഷം പ്രസാധകർ
ഈശ്വരൻ അറസ്റ്റിൽ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ക്രോസ് ബെൽറ്റ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
കണക്കു ചെമ്പകരാമൻ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ജന്മാന്തരം എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
മെഹർബാനി എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
വിഷമവൃത്തം എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
കാപാലിക എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ആദ്യ രാത്രി എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഗൊറില്ല എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഫോളിഡോൾ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഡൈനാമൈറ്റ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
മന്വന്തരം എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
സുപ്രീം കോർട്ട് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ദ പ്രസിഡന്റ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഡാം എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ടു ബി ഓർ നോട് ടു ബീ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
എൻ. ഓ. സി എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
മലയും മനുഷ്യനും എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ബൂമെറാംഗ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ക്ലൈമാക്സ് എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
പോട്ടർ കുഞ്ഞാലി എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
മനുഷ്യന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ദ ഡബിൾ എൻ.എൻ. പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
നാടകത്രയം സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ --- ഡി. സി. ബുക്സ്