മകൗയിലെ ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Street scene in Macau

This article is about the demographic features of the population of Macau, including population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population.

Macau's population is 95% Chinese, primarily Cantonese and some Hakka, both from nearby Guangdong Province. The majority of the remainder are of Portuguese or mixed Chinese-Portuguese ancestry. Some Japanese, including descendants of Japanese Catholics who were expelled by shoguns, also live in Macau.

The official languages are Portuguese and Cantonese Chinese. The residents commonly (85.7%) speak Cantonese, Mandarin is spoken by 3.2% at home, about 40% are able to communicate in standard Mandarin. English and Portuguese are spoken as a first language by 1.5% and 0.6% respectively, while English is widely thought as a second language. The other popular topolect is Hokkien (Min Nan), spoken by a small percentage of the population. The creole Macanese language (Patuá or Macaista Chapado) is almost extinct.

Macau has a number of universities.

സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരണകണക്കുകൾ [1][2][തിരുത്തുക]

ശരാശരി ജനസംഖ്യ (x 1000) ജനിച്ചവർ മരിച്ചവർ സ്വാഭാവിക മാറ്റം ക്രൂഡ് ജനന നിരക്ക് (ആയിരത്തിൽ ഒന്ന്) ക്രൂഡ് മരണ നിരക്ക് (ആയിരത്തിൽ ഒന്ന്) സ്വാഭാവിക മാറ്റം (ആയിരത്തിൽ ഒന്ന്) മൊത്തം വന്ധ്യത
1970 249 2,676 1,516 1,160 11.569 5.531 6.038 2.167
1971 246 2,637 1,543 1,094 10.868 5.457 5.411 1.979
1972 244 2,750 1,539 1,211 10.340 5.414 4.926 1.818
1973 242 2,686 1,410 1,276 9.950 5.393 4.557 1.679
1974 239 2,781 1,579 1,202 9.714 5.388 4.326 1.562
1975 237 2,583 1,398 1,185 9.735 5.396 4.339 1.478
1976 234 2,369 1,517 852 10.152 5.419 4.738 1.437
1977 232 2,532 1,424 1,108 11.032 5.457 5.575 1.445
1978 233 2,407 1,360 1,047 12.369 5.507 6.862 1.499
1979 237 3,019 1,504 1,515 14.080 5.559 8.521 1.591
1980 242 3,784 1,555 2,229 16.016 5.600 10.416 1.709
1981 248 4,207 1,465 2,742 18.004 5.618 12.386 1.835
1982 262 5,262 1,488 6,750 19.837 5.605 14.232 1.953
1983 277 6,168 1,514 4,654 21.339 5.556 15.783 2.046
1984 289 6,666 1,488 5,178 22.400 5.469 16.931 2.104
1985 291 7,560 1,466 6,094 22.923 5.348 17.575 2.121
1986 302 7,477 1,324 6,153 22.874 5.197 17.677 2.094
1987 312 7,565 1,321 6,244 22.353 5.029 17.324 2.031
1988 320 7,913 1,437 6,476 21.477 4.856 16.621 1.944
1989 330 7,568 1,516 6,052 20.324 4.687 15.637 1.838
1990 340 6,872 1,482 5,390 18.995 4.530 14.465 1.722
1991 364 6,832 1,335 5,497 17.598 4.391 13.207 1.606
1992 378 6,676 1,432 5,244 16.221 4.271 11.950 1.495
1993 390 6,267 1,531 4,736 14.938 4.169 10.769 1.395
1994 404 6,115 1,330 4,785 13.802 4.086 9.716 1.309
1995 415 5,876 1,351 4,525 12.818 4.022 8.796 1.238
1996 415 5,468 1,413 4,055 11.952 3.973 7.979 1.175
1997 419 5,031 1,293 3,738 11.138 3.936 7.202 1.116
1998 425 4,434 1,356 3,078 10.335 3.905 6.430 1.056
1999 430 4,148 1,374 2,774 9.556 3.877 5.679 0.995
2000 432 3,849 1,338 2,511 8.833 3.852 4.981 0.938
2001 436 3,241 1,327 1,914 8.215 3.830 4.385 0.889
2002 441 3,162 1,415 1,747 7.749 3.811 3.938 0.852
2003 447 3,212 1,474 1,738 7.465 3.795 3.670 0.831
2004 463 3,308 1,533 1,775 7.371 3.781 3.590 0.827
2005 484 3,671 1,615 2,056 7.471 3.768 3.703 0.840
2006 510 4,058 1,566 2,492 7.757 3.752 4.005 0.869
2007 532 4,537 1,545 2,992 8.185 3.734 4.451 0.909
2008 543 4,717 1,756 2,961 8.705 3.714 4.991 0.957
2009 533 4,764 1,644 3,120 9.277 3.694 5.583 1.008
2010 541 5,114 1,774 3,340 9.858 3.676 6.182 1.061
2011 557 5,852 1,845 4,007 10.416 3.666 6.750 1.112
2012 582 7,315 1,841 5,474 10.928 3.667 7.261 1.160
2013 608 6,571 1,920 4,651 11.374 3.682 7.692 1.205
2014 636 7,360 1,939 5,421 11.734 3.711 8.023 1.245
2015 647 7,055 2,002 5,053 11.992 3.753 8.239 1.280
2016 645 7,146 2,238 4,908 12.146 3.806 8.340 1.311
2017 653 6,529 2,120 4,409 9.998 3.247 6.751

ജനസംഖ്യയുടെ ഘടന [3][തിരുത്തുക]

1 ജൂലൈ 2012ലെ കണക്കനുസരിച്ച് :

പ്രായ വിഭാഗം പുരുഷൻ സ്ത്രീ ആകെ %
ആകെ 274 300 293 600 567 900 100
0-4 12 700 11 400 24 100 4,24
5-9 9 600 8 800 18 400 3,24
10-14 12 300 11 400 23 700 4,17
15-19 18 300 17 900 36 200 6,37
20-24 26 100 27 600 53 700 9,46
25-29 28 700 31 500 60 200 10,60
30-34 23 100 23 900 47 000 8,28
35-39 21 200 23 600 44 800 7,89
40-44 21 000 26 800 47 800 8,42
45-49 22 300 28 400 50 700 8,93
50-54 24 300 25 500 49 800 8,77
55-59 21 000 20 400 41 400 7,29
60-64 14 400 13 400 27 800 4,90
65-69 7 900 7 200 15 100 2,66
70-74 4 300 4 300 8 600 1,51
75-79 3 300 4 400 7 700 1,36
80-84 2 300 3 600 5 900 1,04
85+ 1 500 3 500 5 000 0,88
പ്രായ വിഭാഗം പുരുഷൻ സ്ത്രീ ആകെ %
0-14 34 600 31 600 66 200 11,66
15-64 220 400 239 000 459 400 80,89
65+ 19 300 23 000 42 300 7,45

ജനന സമയത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം[തിരുത്തുക]

ഹോങ്കോങ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യം ഉള്ള രാജ്യം മകൗ ആണ്.

കാലഘട്ടം ആയുർദൈർഘ്യം

വർഷത്തിൽ

കാലഘട്ടം ആയുർദൈർഘ്യം

വർഷത്തിൽ

1950–1955 61.0 1985–1990 76.6
1955–1960 63.6 1990–1995 78.1
1960–1965 66.0 1995–2000 79.8
1965–1970 68.1 2000–2005 81.0
1970–1975 70.7 2005–2010 82.1
1975–1980 73.1 2010–2015 83.3
1980–1985 74.8

ഉറവിടം:ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോകജനസംഖ്യ പ്രതീക്ഷകൾ[4]

വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ[5][തിരുത്തുക]

Place of Birth[തിരുത്തുക]

Immigration is an essential component of the population. Results of the 2011 Population Census indicated that 326,376 (59.1% of the total population) were born outside Macau, an increase of 3.0 percentage points over the last ten years. Analysed by place of birth, 255,186 (46.2%) were born in Mainland China, down by 1.2 percentage points from 2001. 226,127 (40.9%) were born in Macau, 19,355 (3.5%) in Hong Kong and 1,835 (0.3%) in Portugal. There were more persons born in other countries or territories as the number of non-resident workers increased. Among them, 14,544 were born in the Philippines, 7,199 in Vietnam and 6,269 in Indonesia, altogether taking up 5.1% of the total population. 1,942 were born in Europe other than Portugal, 2,252 in Americas, 959 in Africa and 672 in Oceania. Analysed by age group, 85.2% of the youth population (aged 0–14) were born in Macau, and 62.9% of those aged 35 and above were born in Mainland China.

2011—ലെ കണക്കുപ്രകാരം 35,578 people in Macau were originally from Fujian province in Mainland China, making up about 25% of the Mainland China-born people. The number of Fujianese in Macau increased after the 1999 handover.[6]

ദേശീയത[തിരുത്തുക]

Analysed by nationality, 509,788 (92.3% of the total population) were of Chinese nationality, down by 2.9 percentage points from the 2001 Census; meanwhile, only 0.9% was of Portuguese nationality, a decrease of 1.1 percentage points. These figures can be misleading, because more than a 100,000 people in Macau are holders of a Portuguese passport, making them in effect Portuguese citizens. Over the last ten years, diversity of the various components of the population is enhanced as economic development has drawn people to invest, work or study in Macau; consequently, 37,695 (6.8%) were of other nationalities, up by 4.0 percentage points, with 2.7% being Filipinos. Macau is a Chinese community and those of Chinese ethnicity totalled 510,383, an increase of 94,030 over the past ten years; however, its proportion to the total population decreased by 3.3 percentage points to 92.4%. Those of wholly or partly Portuguese ethnicity totalled 8,106, up slightly by 333 compared with 2001; its proportion to the total decreased by 0.3 percentage point to 1.5%.

വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1991-2011 കാലഘട്ടത്തിലെ മകൗയിലെ ജനസംഖ്യ
വംശീയ
ഗ്രൂപ്പ്
1991ലെ കാനേഷുമാരി 2001ലെ കാനേഷുമാരി 2011ലെ കാനേഷുമാരി
സംഖ്യ % സംഖ്യ % സംഖ്യ %
ചൈനീസ് 338,191 95.1 416,353 95.7 510,383 92.4
ചൈനിസും പോർട്ടുഗീസും 4,477 1.3 4,254 1.0 4,019 0.7
പോർട്ടുഗീസ് 4,221 1.2 2,810 0.6 3,485 0.6
Chinese & non-Portuguese 1,771 0.4 1,601 0.3
മറ്റുള്ളവർ 7,804 2.2 10,047 2.3 33,015 6.0
പോർട്ടുഗീസും മറ്റുള്ളവരും 709 0.2 602 0.1
ആകെ 355,693 435,235 552,503

CIA World Factbook demographic statistics[തിരുത്തുക]

Residents' usual
language spoken at home[7]
Language Percentage of
population
Cantonese 85.7%
Mandarin 3.2%
Other
Chinese dialects
6.7%
Portuguese 0.6%
English 1.5%
Others 2.3%

The following demographic statistics are from the CIA World Factbook, unless otherwise indicated.

Ethnic Group[തിരുത്തുക]

Chinese 92.4%, other 7.6% (includes Macanese - mixed Portuguese and Asian ancestry) (2011ലെ കാനേഷുമാരി)

ജനസംഖ്യ[തിരുത്തുക]

624,000[8] (2014 Qtr2 est.)

Male and Female Pattern[തിരുത്തുക]

Male: 307,200[8] (2014 Qtr2 est.)
Female: 316,800[8] (2014 Qtr2 est.)

Age structure[തിരുത്തുക]

below age 15: 76,305 15.63%
age 20-29: 82,547 16.91%
age 30-39: 70,965 14.54%
age 40-49: 91,438 18.73%
age 49 or above: 40,349 8.27%

Infant mortality rate[തിരുത്തുക]

4.35 deaths/1,000 live births (2006 est.)

Total fertility rate[തിരുത്തുക]

0.91 children born/woman (2010 est.) The lowest fertility rate in the world after Taiwan.

മതങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മകൗയിലെ മതങ്ങൾ[9]
Religion %
Shenism
30%
Buddhism, Taoism
10%
Christianity
5%
No affiliation
50%
Others
10%
30% Shenism, 10% Buddhism or Taoism, 5% Christianity, 50% not declaring religious affiliation, 10% others (2009).[9] Another survey conducted between 2005, 2007 and 2009 has found that 30% of the population follows folk faiths, 10% are adherents of Buddhism or Taoism, 5% are Christians, and the remaining part do not declare religious adherence.[10]

ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

Portuguese and Chinese, seen on this street sign, are official languages in Macau
Portuguese and Chinese are official languages. The Chinese standard (Cantonese or Mandarin) is not specified in the law. Very few speak Portuguese.

സാക്ഷരത[തിരുത്തുക]

definition: age 15 and over can read and write
മൊത്തം ജനസംഖ്യ: 94.5%
പുരുഷൻ: 97.2%
സ്ത്രീ: 92% (2003ലെ കണക്കുപ്രകാരം)

Immigration and Crime[തിരുത്തുക]

Persons authorized to reside in Macau: total: 50,159 (by the end of 2005)
Non-resident workers authorized to enter Macau: total: 39,411 (by the end of 2005)
Legal immigrants from Mainland China: 1,133 (Qtr1 2006) 947 (Qtr2 2006)
No. of criminal cases: 2,634 (Qtr1 2006) 2,708 (Qtr2 2006)

ആരോഗ്യം[തിരുത്തുക]

No. of residents per doctor (excluding dentists): 473
No. of residents per nurse: 430
No. of residents per hospital bed: 496

മരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Diseases of the circulatory system: 518 cases, 32.1%
Neoplasm: 455 cases, 28.2%
Diseases of the respiratory system: 267, cases 16.5%

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. United nations. Demographic Yearbooks
  2. Statistics and Census Service Macao SAR Government
  3. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
  4. "ലോക ജനസംഖ്യ പ്രതീക്ഷകൾ – ജനസംഖ്യ വിഭജനം – ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ". ശേഖരിച്ചത് 2017-ജൂലൈ-15. Check date values in: |accessdate= (help)
  5. 2011ലെ ജനസംഖ്യ കാനേഷുമാരി
  6. "Macau: The rise and fall of an empire?". South China Morning Post. November 12, 2015. മൂലതാളിൽ നിന്നും July 7, 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് August 15, 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help) ()
  7. Global Results of By-Census 2006. Statistics and Census Service (DSEC) of the Macau Government. 2007.
  8. 8.0 8.1 8.2 "Demographic Statistics for the 2nd Quarter 2014". Statistics and Census Service of the Government of Macau SAR. 11 August 2014.
  9. 9.0 9.1 Zhidong Hao, 2011. pp. 121-122.
  10. Zheng, VWT; Wan, PS. Religious beliefs and life experiences of Macao's residents 澳門居民的宗教信仰與生活經驗. On: Modern China Studies by Center for Modern China, 2010, v. 17 n. 4, p. 91-126. ISSN 2160-0295. «Drawing on empirical data obtained from three consecutive territory-wide household surveys conducted in 2005, 2007, and 2009 respectively, this paper attempts to shed light on the current religious profile of Macao residents.»

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]