ഫലകം:RoutemapRoute

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

A template created for use within route diagram templates, in any text cell.

Fields[തിരുത്തുക]

Parameters[തിരുത്തുക]

 • 1: first text item
 • 2: second text item
  • A dash will be shown between the two text items, provided that both are non-blank; if either or both are blank, the dash is omitted
 • enclosed: when |enclosed=no, brackets are suppressed, otherwise they are shown
 • size: size of both icons, in px (value s = 7)
 • L: icon shown before the text
  • Llink: page which the icon links to
  • Lsize: size of that icon only
 • R: icon shown after the text
  • Rlink: page which the icon links to
  • Rsize: size of that icon only

Icon parameters are position- and case-insensitive. Valid values, and the icons displayed, are as follows (further information at {{rmri}}):

u, up Up arrow d, dn, down Down arrow l, left Left arrow r, right Right arrow
ur, ne, c1 UpperRight arrow lr, se, c2 LowerRight arrow ll, sw, c3 LowerLeft arrow ul, nw, c4 UpperLeft arrow

Notes[തിരുത്തുക]

 • All parameters are optional.
 • Parameter values (except text and links) are case-insensitive.
 • Parameter order is not important, but where two 'text items' are specified, the first will always be displayed on the left.
 • If the brackets are unneeded, consider using {{rmri}} (or a pair of them) instead of this template.
RoutemapRoute template – Example usage
WikiSyntax Display
  {{RoutemapRoute|L=Left|[[Minehead]]|[[Taunton]]|R=Right}}     (Left arrow Minehead – Taunton Right arrow)  
{{RoutemapRoute|[[Taunton]]|[[Minehead]]|L=U|R=D}} (Up arrow Taunton – Minehead Down arrow)
{{RoutemapRoute|L=L|[[Minehead]]}} (Left arrow Minehead)
{{RoutemapRoute|[[Taunton]]|[[Minehead]]}} (Taunton – Minehead)
{{RoutemapRoute|L=R|R=L}} Right arrow  Left arrow
Add enclosed=no to suppress brackets:
{{RoutemapRoute|[[Taunton]]|R=R|enclosed=no}} Taunton Right arrow
{{RoutemapRoute|R=L|enclosed=no}}  Left arrow
[[Taunton]] {{rmri|R}} Taunton Right arrow
{{rmri|L}} Left arrow


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:RoutemapRoute&oldid=2859543" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്