ഫലകം:Rail-interchange/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

The {{rail-interchange|…}} template is an abstraction layer to cope with rebranding and renaming of transport systems. The template maps allowing the whole of Wikipedia to be easily updated when a transport network switches operator, changes name or updates their logo.

Avoid brandname, operator or sponsor names when choosing the location/link pair.

Usage[തിരുത്തുക]

The optional named parameter size will override the default height of the icon (between 10 and 20 pixels):

Línea A (SBASE) bullet.svg {{rail-interchange|buenosaires|A|size=10}}
Línea A (SBASE) bullet.svg {{rail-interchange|buenosaires|A}}
Línea A (SBASE) bullet.svg {{rail-interchange|buenosaires|A|size=20}}

The value for size must be an integer and should not be any larger than the display height of the diagram icons themselves (20 pixels in most diagrams).

The icons' wikilink and alternate text can be overridden by adding the optional parameters |link=newlink and |alt=othertext. Note that if only the |link= parameter is changed then the |alt= parameter will change from the default to the new link text. (However, the |alt= parameter can be changed without affecting the link target.)

In prose[തിരുത്തുക]

Please avoid adding these icons within the prose of articles: per Wikipedia's Manual of Style for icons, "Icons should not be used in the article body... This breaks up the continuity of the text, distracting the reader".

In addition, icons used in this way are primarily decorative, e.g. "aesthetics are in the eye of the beholder: one reader's harmless decoration may be another reader's distraction": While the icons provide visual cues in certain circumstances, writing in prose will usually suffice. Instead, provide a link to the services directly.

Generic[തിരുത്തുക]

The following symbols can be used to denote interchange:

Symbol Usage
Airport interchange

Code: {{rint|air}}
Use: Airport station
Link: List of airports

Bus interchange

Code: {{rint|bus}}
Alternative icon: {{rint|bus|1}}
Use: Interchange with local bus services
Link: Bus

Bus interchange
Trolleybus

Code: {{rint|trolley}} or …|trolleybus}}
Use: Interchange with local trolleybus services
Link: Trolleybus

Mainline rail interchange

Code: {{rint|rail}}
Alternative icon: {{rint|rail|1}}
Use: Interchange with mainline rail services
Link: none

Mainline rail interchange
Express train

Code: {{rint|express}}
Use: Interchange with express rail services
Link: Express train

Metro interchange

Code: {{rint|metro}} or …|underground}} or …|subway}}
Use: Interchange with rapid transit services
Link: Rapid transit

Monorail

Code: {{rint|mono}}
Use: Interchange with monorail line
Link: Monorail

Tram interchange

Code: {{rint|tram}} or …|light rail}}
Alternative icon: {{rint|tram|1}}
Use: Interchange with tram or light rail services
Link: Tram or Light rail

Tram interchange
ferry/water interchange

Code: {{rint|ferry}}
Use: Interchange with a passenger ferry or water bus service
Link: Ferry

Funicular

Code: {{rint|funicular}} or {{rint|incline}}
Use: Interchange with a funicular
Link: Funicular

Heritage railway

Code: {{rint|heritage|rail}}
Use: Interchange with a heritage railway line
Link: Heritage railway

Heritage streetcar

Code: {{rint|heritage|tram}}
Use: Interchange with a heritage tram or streetcar line
Link: Heritage streetcar

Bicycle facilities

Code: {{rint|bicycle}} or {{rint|bike}}
Use: Bicycle facilities
Link: Bicycle

Parking

Code: {{rint|park}} or {{rint|parking}}
Alternative icon: {{rint|park|1}} or {{rint|parking|1}}
Use: Parking
Link: Parking

Parking
Handicapped/disabled access

Code: {{rint|wheelchair}}
Use: Handicapped/disabled access
Link: Accessibility#Transportation

Specific by country[തിരുത്തുക]

Variants exist for a number of different places around the world to display symbols which are specific to a country or city - for example, the London Underground logo on London specific articles. Note that these are the names of the main location involved, and not the brand used by the current franchise operator (which can change frequently). If the logo should change, it can be easily updated within this template.

Please only use free content images. In most cases, using non-free logos in this manner will not comply with Wikipedia's non-free content policy.

Argentina[തിരുത്തുക]

 • Buenos Aires
  • Subte gcba logo.png {{rint|buenosaires}}
  • Línea A (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|a}}
  • Línea B (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|b}}
  • Línea C (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|c}}
  • Línea D (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|d}}
  • Línea E (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|e}}
  • Línea F (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|f}}
  • Línea G (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|g}}
  • Línea H (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|h}}
  • Línea I (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|i}}
  • Línea P (SBASE) bullet.svg {{rint|buenosaires|p}} or {{…|buenosaires|e2}}
  • 16px {{rint|buenosaires|u}} or {{…|buenosaires|urquiza}}
  • Metrobus Buenos Aires logo.png {{rint|buenosaires|metrobus}}
  • Metrobus9dejulio.png {{rint|buenosaires|9dejulio}}
  • Metrobuscabildo.png {{rint|buenosaires|cabildo}}
  • Metrobusjuanbjusto.png {{rint|buenosaires|juanbjusto}}
  • Metrobussur.png {{rint|buenosaires|sur}}

Australia[തിരുത്തുക]

Austria[തിരുത്തുക]

 • Logo ÖBB.svg {{rint|at|ÖBB}} or {{…|at|OBB}}
 • Westbahn-logo-pantone.svg {{rint|at|westbahn}}
 • Innsbruck
  • Via {{ÖPNV Innsbruck}}:
  • S-Bahn
   • Tyrol S-Bahn {{rint|innsbruck|S-Bahn}}
   •  S1  {{rint|innsbruck|S1}}
   •  S2  {{rint|innsbruck|S2}}
   •  S3  {{rint|innsbruck|S3}}
   •  S4  {{rint|innsbruck|S4}}
   •  S5  {{rint|innsbruck|S5}}
   •  S6  {{rint|innsbruck|S6}}
  •  1  {{rint|innsbruck|1}}
  •  3  {{rint|innsbruck|3}}
  •  4  {{rint|innsbruck|4}}
  •  6  {{rint|innsbruck|6}}
  •  A  {{rint|innsbruck|A}}
  •  C  {{rint|innsbruck|C}}
  •  D  {{rint|innsbruck|D}}
  •  E  {{rint|innsbruck|E}}
  •  F  {{rint|innsbruck|F}}
  •  J  {{rint|innsbruck|J}}
  •  LK  {{rint|innsbruck|LK}}
  •  O  {{rint|innsbruck|O}}
  •  R  {{rint|innsbruck|R}}
  •  S  {{rint|innsbruck|S}}
  •  ST  {{rint|innsbruck|ST}}
  •  T  {{rint|innsbruck|T}}
  •  TS  {{rint|innsbruck|TS}}
  •  W  {{rint|innsbruck|W}}
  •  STB  {{rint|innsbruck|STB}}
  •  HBB  {{rint|innsbruck|HBB}}
 • Salzburg
  • Via {{ÖPNV Salzburg}}:
  • {{rint|salzburg|SVV}}
  •  SLB  {{rint|salzburg|SLB}}
  •  BL {{rint|salzburg|BLB}}
  • S-Bahn
   • S-Bahn Salzburg.svg {{rint|salzburg|S}}
   •  S1  {{rint|salzburg|S1}}
   •  S11  {{rint|salzburg|S11}}
   •  S2  {{rint|salzburg|S2}}
   •  S3  {{rint|salzburg|S3}}
   •  S4  {{rint|salzburg|S4}}
  • Obus
  • Obus {{rint|salzburg|Obus}}
  • Bus
  • Postbus
 • Vienna
  • Network
   • Logo VOR.svg {{rint|vienna|vor}}
  • Train Service
   • Train Austria.svg {{rint|vienna|train}}
  • S-Bahn
   • S-Bahn Austria.svg {{rint|vienna|S}} or {{…|vienna|S-Bahn}}
   • Stammstrecke Wien.png {{rint|vienna|S-main}}
   • S1 Wien.png {{rint|vienna|S1}}
   • S2 Wien.png {{rint|vienna|S2}}
   • S3 Wien.png {{rint|vienna|S3}}
   • S4 Wien.png {{rint|vienna|S4}}
   • S7 Wien.png {{rint|vienna|S7}}
   • S40 Wien.png {{rint|vienna|S40}}
   • S45 Wien.png {{rint|vienna|S45}}
   • S50 Wien.png {{rint|vienna|S50}}
   • S60 Wien.png {{rint|vienna|S60}}
   • S80 Wien.png {{rint|vienna|S80}}
  • U-Bahn
   • U-Bahn Wien.svg {{rint|vienna|U}} or {{…|vienna|U-Bahn}}
   • Wien U1.svg {{rint|vienna|U1}}
   • Wien U2.svg {{rint|vienna|U2}}
   • Wien U3.svg {{rint|vienna|U3}}
   • Wien U4.svg {{rint|vienna|U4}}
   • Wien U5.svg {{rint|vienna|U5}}
   • Wien U6.svg {{rint|vienna|U6}}
  • Other lines
   • Logo Wiener Lokalbahn.svg {{rint|vienna|WLB}}
   • R {{rint|vienna|R}}
   • REX {{rint|vienna|REX}}
   • CAT {{rint|vienna|CAT}}
   • Tram-Logo.svg {{rint|vienna|tram}}
    • optional 3rd argument changes to a box with the route number:
     00 {{rint|vienna|tram|00}} etc.
   • Bus {{rint|vienna|bus}}
    • optional 3rd argument changes to a box with the route number:
     00 {{rint|vienna|bus|00}} etc.
  • Operators
   • Logo Wiener Lokalbahn.svg {{rint|vienna|Wiener Lokalbahnen}}

Belgium[തിരുത്തുക]

 • SNCB logo.svg {{rint|be|rail}}
 • Brussels
  • Brussels Metro {{rint|brussels}}
   • Optional 2nd argument links to specific lines:
   • 1 {{rint|brussels|1}} or {{…|brussels|M1}}
   • 2 {{rint|brussels|2}} or {{…|brussels|M2}}
   • 3 {{rint|brussels|3}} or {{…|brussels|T3}}
   • 4 {{rint|brussels|4}} or {{…|brussels|T4}}
   • 5 {{rint|brussels|5}} or {{…|brussels|M5}}
   • 6 {{rint|brussels|6}} or {{…|brussels|M6}}
   • 7 {{rint|brussels|7}} or {{…|brussels|T7}}
   • See also {{Ligne STIB}}

Brazil[തിരുത്തുക]

 • Rio de Janeiro
  • Metrorioicon.png {{rint|riodejaneiro|metro}}

National Railways.jpg {{rint|bg|rail}}

Canada[തിരുത്തുക]

 • VIA Rail Canada simplified.svg {{rint|ca|rail}} or {{…|ca|via}}
 • CN Railway logo.svg {{rint|ca|cn}}
 • CP Multimark.svg {{rint|ca|cp}}
British Columbia
 • Vancouver
  • Translinkbus.svg {{rint|vancouver|bus}}
  • Translinkcanada.svg {{rint|vancouver|canada}}
  • Translinkevergreen.svg {{rint|vancouver|evergreen}}
  • Translinkexpo.svg {{rint|vancouver|expo}}
  • Translinkmillennium.svg {{rint|vancouver|millennium}}
  • Translinkseabus.svg {{rint|vancouver|seabus}}
  • Translinkwaypoint.svg {{rint|vancouver|translink}}
  • Translinkwce.svg {{rint|vancouver|wce}}
Ontario
 • GO Transit
  • GO Transit logo.svg {{rint|gotransit|rail}}
   • optional 3rd argument (A–G or route name) adds a box with the route letter and a link to that route:
   • GO Transit logo.svg GO Lakeshore West logo.svg {{rint|gotransit|rail|A}} or {{…|rail|Lakeshore West}}
   • GO Transit logo.svg GO Lakeshore East logo.svg {{rint|gotransit|rail|B}} or {{…|rail|Lakeshore East}}
   • GO Transit logo.svg GO Milton logo.svg {{rint|gotransit|rail|C}} or {{…|rail|Milton}}
   • GO Transit logo.svg GO Kitchener logo.svg {{rint|gotransit|rail|D}} or {{…|rail|Kitchener}}
   • GO Transit logo.svg GO Barrie logo.svg {{rint|gotransit|rail|E}} or {{…|rail|Barrie}}
   • GO Transit logo.svg GO Richmond Hill logo.svg {{rint|gotransit|rail|F}} or {{…|rail|Richmond Hill}}
   • GO Transit logo.svg GO Stouffville logo.svg {{rint|gotransit|rail|G}} or {{…|rail|Stouffville}}
   • optional 4th argument (any character) will suppress the GO Transit symbol and only display the colour box:
    GO Lakeshore West logo.svg {{rail-interchange|gotransit|rail|A|x}} etc.
  • GO bus symbol.svg {{rint|gotransit|bus}}
   • optional 3rd argument adds a box with the route number:
    GO bus symbol.svg  00  {{rail-interchange|gotransit|bus|00}} etc.
   • optional 4th argument (any character) reverses the colours to indicate a route terminus:
    GO bus symbol.svg  00  {{rail-interchange|gotransit|bus|00|x}} etc.
 • Toronto
  • BSicon SUBWAY.svg {{rint|toronto|subway}}
   • optional 3rd argument (1–4) adds a bullet with the route number and a link to that line:
   • BSicon SUBWAY.svg TTC - Line 1 - Yonge-University-Spadina line.svg {{rint|toronto|subway|1}}
   • BSicon SUBWAY.svg TTC - Line 2 - Bloor-Danforth line.svg {{rint|toronto|subway|2}}
   • BSicon ICTS.svg TTC - Line 3 - Scarborough RT line.svg {{rint|toronto|subway|3}}
   • BSicon SUBWAY.svg TTC - Line 4 - Sheppard line.svg {{rint|toronto|subway|4}}
   • BSicon TRAM.svg TTC - Line 5.svg {{rint|toronto|subway|5}}
   • BSicon TRAM.svg TTC - Line 6.svg {{rint|toronto|subway|6}}
   • BSicon TRAM.svg TTC - Line 7.svg {{rint|toronto|subway|7}}
  • TTC - Line 1 - Yonge-University-Spadina line.svg {{rint|toronto|yonge}} or {{…|toronto|university}} or {{…|toronto|spadina}} or {{…|toronto|1}}
  • TTC - Line 2 - Bloor-Danforth line.svg {{rint|toronto|bloor}} or {{…|toronto|danforth}} or {{…|toronto|2}}
  • TTC - Line 3 - Scarborough RT line.svg {{rint|toronto|scarborough}} or {{…|toronto|3}}
  • TTC - Line 4 - Sheppard line.svg {{rint|toronto|sheppard}} or {{…|toronto|4}}
  • TTC - Line 5.svg {{rint|toronto|eglinton}} or {{…|toronto|crosstown}} or {{…|toronto|eglinton crosstown}} or {{…|toronto|5}}
  • TTC - Line 7.svg {{rint|toronto|sheppard east}} or {{…|toronto|6}}
  • TTC - Line 6.svg {{rint|toronto|finch west}} or {{…|toronto|7}}
  • BSicon ICTS.svg {{rint|toronto|icts}}
  • BSicon CLRV.svg {{rint|toronto|streetcar}}
   • optional 3rd argument adds a box with the route number (501–512) and a link to that route:
    BSicon CLRV.svg  501  {{rail-interchange|toronto|streetcar|501}} etc.
   • optional 4th argument (any character) reverses the colours to indicate a route terminus:
    BSicon CLRV.svg  501  {{rail-interchange|toronto|streetcar|501|x}} etc.
  • BSicon BUS1.svg {{rint|toronto|bus}}
   • optional 3rd argument adds a box with the route number:
    BSicon BUS1.svg  00  {{rail-interchange|toronto|bus|00}} etc.
   • optional 4th argument (any character) reverses the colours to indicate a route terminus:
    BSicon BUS1.svg  00  {{rail-interchange|toronto|bus|00|x}} etc.
  • UP Express logo.svg {{rint|toronto|up}} or {{…|toronto|upx}} or {{…|toronto|up express}}
 • York
  • Viva blue logo.svg {{rint|york|viva}}
  • Viva blue.svg {{rint|york|blue}}
  • Viva green.svg {{rint|york|green}}
  • Viva orange.svg {{rint|york|orange}}
  • Viva pink.svg {{rint|york|pink}}
  • Viva purple.svg {{rint|york|purple}}
  • Viva yellow.svg {{rint|york|yellow}}
Quebec
 • Montréal
  • Exo.svg {{rint|montreal|rail}}
   • optional 3rd argument (route name) adds a colour box and a link to that route:
   • Exo.svg AMT Candiac icon.png {{rint|montreal|rail|Candiac}}
   • Exo.svg AMT Deux-Montagnes icon.png {{rint|montreal|rail|Deux-Montagnes}}
   • Exo.svg AMT Vaudreuil–Hudson icon.png {{rint|montreal|rail|Vaudreuil-Hudson}}
   • Exo.svg AMT Mascouche icon.png {{rint|montreal|rail|Mascouche}}
   • Exo.svg AMT Mont-Saint-Hilaire icon.png {{rint|montreal|rail|Mont-Saint-Hilaire}}
   • Exo.svg AMT Saint-Jérôme icon.png {{rint|montreal|rail|Saint-Jerome}}
   • optional 4th argument (any character) will suppress the AMT symbol and only display the colour box and route name:
    AMT Candiac icon.png {{rint|montreal|rail|Candiac|x}} etc.
  • Montreal Metro.svg {{rint|montreal|metro}}
   • optional 3rd argument changes to a colour box with the line number (1, 2, 4 or 5) and a link to that line:
   • MtlMetro1.svg {{rint|montreal|metro|1}} or {{…|metro|green}}
   • MtlMetro2.svg {{rint|montreal|metro|2}} or {{…|metro|orange}}
   • MtlMetro4.svg {{rint|montreal|metro|4}} or {{…|metro|yellow}}
   • MtlMetro5.svg {{rint|montreal|metro|5}} or {{…|metro|blue}}
  • Autobusmontréal.svg {{rint|montreal|bus}}
   • optional 3rd argument for specific services:
   • S-nuit.gif {{rint|montreal|bus|night}}
   • STM Metrobus Express.svg {{rint|montreal|bus|express}}
   • STM Metrobus Reserved.svg {{rint|montreal|bus|reserved}}

Chile[തിരുത്തുക]

 • Santiago
  • Santiago Metro logo.svg {{rint|santiago|metro}}

China[തിരുത്തുക]

 • China Railway {{rint|cn|rail}}
 • x16px {{rint|cn|crh}}
 • Beijing
  • Beijing Subway {{rint|beijing|subway}}
   •  1  {{rint|beijing|1}}
   •  2  {{rint|beijing|2}}
   •  3  {{rint|beijing|3}}
   •  4  {{rint|beijing|4}}
   •  5  {{rint|beijing|5}}
   •  6  {{rint|beijing|6}}
   •  7  {{rint|beijing|7}}
   •  8  {{rint|beijing|8}}
   •  9  {{rint|beijing|9}}
   •  10  {{rint|beijing|10}}
   •  11  {{rint|beijing|11}}
   •  12  {{rint|beijing|12}}
   •  13  {{rint|beijing|13}}
   •  14  {{rint|beijing|14}}
   •  15  {{rint|beijing|15}}
   •  16  {{rint|beijing|16}}
   •  17  {{rint|beijing|17}}
   •  Airport  {{rint|beijing|a}} or {{…|beijing|airport}}
   •  Batong  {{rint|beijing|b}} or {{…|beijing|batong}}
   •  Changping  {{rint|beijing|c}} or {{…|beijing|changping}}
   •  Daxing  {{rint|beijing|d}} or {{…|beijing|daxing}}
   •  Fangshan  {{rint|beijing|f}} or {{…|beijing|fangshan}}
   •  S1  {{rint|beijing|m}} or {{…|beijing|mentougou}}
   •  Xijiao  {{rint|beijing|w}} or {{…|beijing|western}}
   •  Yanfang  {{rint|beijing|yf}} or {{…|beijing|yanfang}}
   •  Yuquanlu  {{rint|beijing|yq}} or {{…|beijing|yuquanlu}}
   •  Yizhuang  {{rint|beijing|yz}} or {{…|beijing|yizhuang}}
   •  S1  {{rint|beijing|s1}}
   •  S2  {{rint|beijing|s2}}
 • Changchun
  • 16px {{rint|changchun|rt}}
   •  1  {{rint|changchun|1}}
   •  2  {{rint|changchun|2}}
   •  3  {{rint|changchun|3}}
   •  4  {{rint|changchun|4}}
 • Changsha
  • x13px {{rint|changsha|metro}}
   •  1  {{rint|changsha|1}}
   •  2  {{rint|changsha|2}}
   •  3  {{rint|changsha|3}}
   •  4  {{rint|changsha|4}}
   •  5  {{rint|changsha|5}}
   •  6  {{rint|changsha|6}}
 • Chengdu
  • Chengdu Metro {{rint|chengdu|metro}}
   • 1 {{rint|chengdu|1}}
   • 2 {{rint|chengdu|2}}
   • 3 {{rint|chengdu|3}}
   • 4 {{rint|chengdu|4}}
   • 5 {{rint|chengdu|5}}
   • 6 {{rint|chengdu|6}}
   • 7 {{rint|chengdu|7}}
   • 8 {{rint|chengdu|8}}
   • 9 {{rint|chengdu|9}}
   • 10 {{rint|chengdu|10}}
   • 11 {{rint|chengdu|11}}
   • 12 {{rint|chengdu|12}}
   • 13 {{rint|chengdu|13}}
   • 14 {{rint|chengdu|14}}
   • 15 {{rint|chengdu|15}}
   • 16 {{rint|chengdu|16}}
   • 17 {{rint|chengdu|17}}
   • 18 {{rint|chengdu|18}}
   • 19 {{rint|chengdu|19}}
   • 20 {{rint|chengdu|20}}
 • Chongqing
  • Chongqing Rail Transit {{rint|chongqing|crt}}
   •  Loop  {{rint|chongqing|0}} or {{…|chongqing|c}} or {{…|chongqing|circle}}
   •  1  {{rint|chongqing|1}}
   •  2  {{rint|chongqing|2}}
   •  3  {{rint|chongqing|3}}
   •  4  {{rint|chongqing|4}}
   •  5  {{rint|chongqing|5}}
   •  6  {{rint|chongqing|6}}
   •  7  {{rint|chongqing|7}}
   •  8  {{rint|chongqing|8}}
   •  9  {{rint|chongqing|9}}
   •  10  {{rint|chongqing|10}}
   •  11  {{rint|chongqing|11}}
   •  12  {{rint|chongqing|12}}
   •  13  {{rint|chongqing|13}}
   •  14  {{rint|chongqing|14}}
   •  15  {{rint|chongqing|15}}
   •  16  {{rint|chongqing|16}}
   •  17  {{rint|chongqing|17}}
   •  18  {{rint|chongqing|18}}
 • Dalian
  • Dalian Metro {{rint|dalian|metro}}
   •  1  {{rint|dalian|1}}
   •  2  {{rint|dalian|2}}
   •  3  {{rint|dalian|3}}
   •  R2  {{rint|dalian|r2}} or {{…|dalian|8}}
   •  J  {{rint|dalian|j}} or {{…|dalian|jinpu}} or {{…|dalian|10}}
 • Guangzhou
  • Guangzhou Metro {{rint|guangzhou|metro}}
  • x16px {{rint|guangzhou|gfm}}
   •  1  {{rint|guangzhou|1}}
   •  2  {{rint|guangzhou|2}}
   •  3  {{rint|guangzhou|3}}
   •  4  {{rint|guangzhou|4}}
   •  5  {{rint|guangzhou|5}}
   •  6  {{rint|guangzhou|6}}
   •  7  {{rint|guangzhou|7}}
   •  8  {{rint|guangzhou|8}}
   •  9  {{rint|guangzhou|9}}
   •  10  {{rint|guangzhou|10}}
   •  11  {{rint|guangzhou|11}}
   •  12  {{rint|guangzhou|12}}
   •  13  {{rint|guangzhou|13}}
   •  14  {{rint|guangzhou|14}}
   •  15  {{rint|guangzhou|15}}
   •  16  {{rint|guangzhou|16}}
   •  17  {{rint|guangzhou|17}}
   •  18  {{rint|guangzhou|18}}
   •  19  {{rint|guangzhou|19}}
   •  20  {{rint|guangzhou|20}}
   •  21  {{rint|guangzhou|21}}
   •  Guangfo  {{rint|guangzhou|g}} or {{…|guangzhou|gf}} or {{…|guangzhou|guangfo}}
   •  APM  {{rint|guangzhou|a}} or {{…|guangzhou|apm}}
   •  Knowledge City  {{rint|guangzhou|k}} or {{…|guangzhou|kc}}
 • Hangzhou
  • x16px {{rint|hangzhou|metro}}
   •  1  {{rint|hangzhou|1}}
   •  2  {{rint|hangzhou|2}}
   •  4  {{rint|hangzhou|4}}
 • Harbin
  • x16px {{rint|harbin|metro}}
   •  1  {{rint|harbin|1}}
   •  2  {{rint|harbin|2}}
   •  3  {{rint|harbin|3}}
   •  4  {{rint|harbin|4}}
   •  5  {{rint|harbin|5}}
   •  10  {{rint|harbin|10}}
 • Hong Kong
 • Kunming
  • x16px {{rint|kunming|rt}}
   •  1  {{rint|kunming|1}}
   •  2  {{rint|kunming|2}}
   •  3  {{rint|kunming|3}}
   •  6  {{rint|kunming|6}}
 • Nanchang
  • Nanchang Metro {{rint|nanchang|metro}} or {{…|nanchang|rt}}
   •  1  {{rint|nanchang|1}}
   •  2  {{rint|nanchang|2}}
   •  3  {{rint|nanchang|3}}
   •  4  {{rint|nanchang|4}}
   •  5  {{rint|nanchang|5}}
 • Nanjing
  • x16px {{rint|nanjing|metro}}
   •  1  {{rint|nanjing|1}}
   •  2  {{rint|nanjing|2}}
   •  3  {{rint|nanjing|3}}
   •  4  {{rint|nanjing|4}}
   •  5  {{rint|nanjing|5}}
   •  6  {{rint|nanjing|6}}
   •  7  {{rint|nanjing|7}}
   •  8  {{rint|nanjing|8}}
   •  9  {{rint|nanjing|9}}
   •  10  {{rint|nanjing|10}}
   •  11  {{rint|nanjing|11}}
   •  s1  {{rint|nanjing|s1}}
   •  s3  {{rint|nanjing|s3}}
   •  s7  {{rint|nanjing|s7}}
   •  s8  {{rint|nanjing|s8}}
 • Ningbo
  • x16px {{rint|ningbo|rt}}
   •  1  {{rint|ningbo|1}}
   •  2  {{rint|ningbo|2}}
   •  3  {{rint|ningbo|3}}
   •  4  {{rint|ningbo|4}}
   •  5  {{rint|ningbo|5}}
   •  6  {{rint|ningbo|6}}
   •  7  {{rint|ningbo|7}}
   •  Fenghua  {{rint|ningbo|fh}} or {{…|ningbo|fenghua}}
 • Shanghai
  • x16px {{rint|shanghai|metro}}
   •  1  {{rint|shanghai|1}}
   •  2  {{rint|shanghai|2}}
   •  3  {{rint|shanghai|3}}
   •  4  {{rint|shanghai|4}}
   •  5  {{rint|shanghai|5}}
   •  6  {{rint|shanghai|6}}
   •  7  {{rint|shanghai|7}}
   •  8  {{rint|shanghai|8}}
   •  9  {{rint|shanghai|9}}
   •  10  {{rint|shanghai|10}}
   •  11  {{rint|shanghai|11}}
   •  12  {{rint|shanghai|12}}
   •  13  {{rint|shanghai|13}}
   •  14  {{rint|shanghai|14}}
   •  15  {{rint|shanghai|15}}
   •  16  {{rint|shanghai|16}}
   •  17  {{rint|shanghai|17}}
   •  18  {{rint|shanghai|18}}
   •  19  {{rint|shanghai|19}}
   •  20  {{rint|shanghai|20}}
   •  21  {{rint|shanghai|21}}
   •  22  {{rint|shanghai|22}}
   •  Jinshan  {{rint|shanghai|j}} or {{…|shanghai|jinshan}}
   •  Maglev  {{rint|shanghai|m}} or {{…|shanghai|maglev}}
 • Shenyang
  • Shenyang Metro {{rint|shenyang|metro}}
   •  1  {{rint|shenyang|1}}
   •  2  {{rint|shenyang|2}}
 • Shenzhen
  • x16px {{rint|shenzhen|metro}}
   • 1 {{rint|shenzhen|1}}
    • 1 {{rint|shenzhen|lb}} or {{…|shenzhen|luobao}}
   • 2 {{rint|shenzhen|2}}
    • s {{rint|shenzhen|s}} or {{…|shenzhen|shekou}}
   • 3 {{rint|shenzhen|3}}
    • 3 {{rint|shenzhen|lg}} or {{…|shenzhen|longgang}}
   • 4 {{rint|shenzhen|4}}
    • 4 {{rint|shenzhen|lh}} or {{…|shenzhen|longhua}}
   • 5 {{rint|shenzhen|5}}
    • h {{rint|shenzhen|h}} or {{…|shenzhen|huanzhong}}
   • 6 {{rint|shenzhen|6}}
   • 7 {{rint|shenzhen|7}}
   • 8 {{rint|shenzhen|8}}
   • 9 {{rint|shenzhen|9}}
   • 10 {{rint|shenzhen|10}}
   • 11 {{rint|shenzhen|11}}
   • 12 {{rint|shenzhen|12}}
   • 13 {{rint|shenzhen|13}}
   • 14 {{rint|shenzhen|14}}
   • 15 {{rint|shenzhen|15}}
   • 16 {{rint|shenzhen|16}}
 • Tianjin
  • Tianjin Metro (Tianjin Metro Group Co., Ltd.) {{rint|tianjin|metro}}
   •  1  {{rint|tianjin|1}}
   •  2  {{rint|tianjin|2}}
   •  3  {{rint|tianjin|3}}
   •  4  {{rint|tianjin|4}}
   •  5  {{rint|tianjin|5}}
   •  6  {{rint|tianjin|6}}
   •  7  {{rint|tianjin|7}}
   •  8  {{rint|tianjin|8}}
  • Tianjin Metro (Binhai Mass Transit Development Co., Ltd.) {{rint|tianjin|bmt}}
   •  9  {{rint|tianjin|9}}
   •  TEDA  {{rint|tianjin|teda}}
 • Suzhou
  • 16px {{rint|suzhou|rt}} or {{…|suzhou|srt}}
   •  1  {{rint|suzhou|1}}
   •  2  {{rint|suzhou|2}}
   •  3  {{rint|suzhou|3}}
   •  4  {{rint|suzhou|4}}
   •  5  {{rint|suzhou|5}}
   •  7  {{rint|suzhou|7}}
 • Wuhan
  • Wuhan Metro {{rint|wuhan|metro}}
   •  1  {{rint|wuhan|1}}
   •  2  {{rint|wuhan|2}}
   •  3  {{rint|wuhan|3}}
   •  4  {{rint|wuhan|4}}
   •  5  {{rint|wuhan|5}}
   •  6  {{rint|wuhan|6}}
   •  7  {{rint|wuhan|7}}
   •  8  {{rint|wuhan|8}}
   •  9  {{rint|wuhan|9}}
   •  10  {{rint|wuhan|10}}
   •  11  {{rint|wuhan|11}}
   •  12  {{rint|wuhan|12}}
 • Wuxi
  • x16px {{rint|wuxi|metro}}
   •  1  {{rint|wuxi|1}}
   •  2  {{rint|wuxi|2}}
   •  3  {{rint|wuxi|3}}
   •  4  {{rint|wuxi|4}}
   •  5  {{rint|wuxi|5}}
 • Xi'an
  • x16px {{rint|xi'an|metro}}
   •  1  {{rint|xi'an|1}}
   •  2  {{rint|xi'an|2}}
   •  3  {{rint|xi'an|3}}
   •  4  {{rint|xi'an|4}}
   •  5  {{rint|xi'an|5}}
   •  6  {{rint|xi'an|6}}
   •  11  {{rint|xi'an|11}}
 • Zhengzhou
  • x16px {{rint|zhengzhou|metro}}
   •  1  {{rint|zhengzhou|1}}
   •  2  {{rint|zhengzhou|2}}
   •  3  {{rint|zhengzhou|3}}
   •  4  {{rint|zhengzhou|4}}
   •  5  {{rint|zhengzhou|5}}
   •  6  {{rint|zhengzhou|6}}

Czech Republic[തിരുത്തുക]

Denmark[തിരുത്തുക]

 • Copenhagen
  • M1 icon.svg {{rint|copenhagen|1}} or {{…|copenhagen|M1}}
  • M2 icon.svg {{rint|copenhagen|2}} or {{…|copenhagen|M2}}
  • M3 icon.svg {{rint|copenhagen|3}} or {{…|copenhagen|M3}}
  • M4 icon.svg {{rint|copenhagen|4}} or {{…|copenhagen|M4}}
  • S-tog.svg {{rint|copenhagen|S}}
  • Via {{S-train service small}}:
   • S-train service A.svg {{rint|copenhagen|A}}
   • S-train service B.svg {{rint|copenhagen|B}}
   • S-train service Bx.svg {{rint|copenhagen|Bx}}
   • S-train service C.svg {{rint|copenhagen|C}}
   • S-train service E.svg {{rint|copenhagen|E}}
   • S-train service F.svg {{rint|copenhagen|F}}
   • S-train service H.svg {{rint|copenhagen|H}}

France[തിരുത്തുക]

 • SNCF {{rint|fr|rail}}
 • TER {{rint|fr|ter}}
 • TGV {{rint|fr|tgv}}
 • Grenoble
 • Lille
  • Metro
   • Lille Metro {{rint|lille|metro}}
   • Lille Metro {{rint|lille|1}}
   • Lille Metro {{rint|lille|2}}
  • Tramway
   • Lille tramway {{rint|lille|r}}
   • Lille tramway {{rint|lille|t}}
 • Lyon
  • Lyon tcl logo-bus-full.svg {{rint|lyon|bus}}
  • Lyon tcl logo-tram-full.svg {{rint|lyon|t}} or {{…|lyon|tramway}}
  • Lyon tcl logo-cbus-full.svg {{rint|lyon|tr}} or {{…|lyon|trolleybus}}
  • Metro
   • Lyon tcl logo-metro-full.svg {{rint|lyon|m}} or {{…|lyon|metro}}
   •  A  {{rint|lyon|a}}
   •  B  {{rint|lyon|b}}
   •  C  {{rint|lyon|c}}
   •  D  {{rint|lyon|d}}
  • Funiculars
   • Lyon tcl logo-funi-full.svg {{rint|lyon|f}}
   •  F1  {{rint|lyon|f1}}
   •  F2  {{rint|lyon|f2}}
 • Paris
  • Paris Métro {{rint|paris|m}} or {{…|paris|metro}}
   • Paris Métro Line 1 {{rint|paris|m|1}}
   • Paris Métro Line 2 {{rint|paris|m|2}}
   • Paris Métro Line 3 {{rint|paris|m|3}}
   • Paris Métro Line 3bis {{rint|paris|m|3bis}}
   • Paris Métro Line 4 {{rint|paris|m|4}}
   • Paris Métro Line 5 {{rint|paris|m|5}}
   • Paris Métro Line 6 {{rint|paris|m|6}}
   • Paris Métro Line 7 {{rint|paris|m|7}}
   • Paris Métro Line 7bis {{rint|paris|m|7bis}}
   • Paris Métro Line 8 {{rint|paris|m|8}}
   • Paris Métro Line 9 {{rint|paris|m|9}}
   • Paris Métro Line 10 {{rint|paris|m|10}}
   • Paris Métro Line 11 {{rint|paris|m|11}}
   • Paris Métro Line 12 {{rint|paris|m|12}}
   • Paris Métro Line 13 {{rint|paris|m|13}}
   • Paris Métro Line 14 {{rint|paris|m|14}}
   • Paris Métro Line 15 {{rint|paris|m|15}}
   • Paris Métro Line 16 {{rint|paris|m|16}}
   • Paris Métro Line 17 {{rint|paris|m|17}}
   • Paris Métro Line 18 {{rint|paris|m|18}}
  • RER {{rint|paris|r}} or {{…|paris|rer}}
   • RER A {{rint|paris|r|A}}
   • RER B {{rint|paris|r|B}}
   • RER C {{rint|paris|r|C}}
   • RER D {{rint|paris|r|D}}
   • RER E {{rint|paris|r|E}}
  • Tramways in Île-de-France {{rint|paris|t}} or {{…|paris|tram}}
   • Île-de-France tramway Line 1 {{rint|paris|t|1}}
   • Île-de-France tramway Line 2 {{rint|paris|t|2}}
   • Île-de-France tramway Line 3 {{rint|paris|t|3}}
   • Île-de-France tramway Line 3a {{rint|paris|t|3a}}
   • Île-de-France tramway Line 3b {{rint|paris|t|3b}}
   • Île-de-France tramway Line 4 {{rint|paris|t|4}}
   • Île-de-France tramway Line 5 {{rint|paris|t|5}}
   • Île-de-France tramway Line 6 {{rint|paris|t|6}}
   • Île-de-France tramway Line 7 {{rint|paris|t|7}}
   • Île-de-France tramway Line 8 {{rint|paris|t|8}}
  • Transilien {{rint|paris|i}} or {{…|paris|transilien}}
   • Transilien {{rint|paris|i|H}}
   • Transilien {{rint|paris|i|J}}
   • Transilien {{rint|paris|i|K}}
   • Transilien {{rint|paris|i|L}}
   • Transilien {{rint|paris|i|N}}
   • Transilien {{rint|paris|i|P}}
   • Transilien {{rint|paris|i|R}}
   • Transilien {{rint|paris|i|U}}
  • {{rint|paris|a}}
  • Bus (RATP) {{rint|paris|b}} or {{…|paris|bus}}
  • CDGVAL {{rint|paris|c}} or {{…|paris|cdgval}}
  • SNCF {{rint|paris|g}} or {{…|paris|gdslignes}}
  • Montmartre Funicular {{rint|paris|mo}} or {{…|paris|montmartre}}
  • Noctilien {{rint|paris|n}} or {{…|paris|noctilien}}
  • Orlyval {{rint|paris|o}} or {{…|paris|orlyval}}
  • TER {{rint|paris|te}} or {{…|paris|ter}}

Germany[തിരുത്തുക]

 • Deutsche Bahn {{rint|de|rail}}
 • S-Bahn {{rint|de|s-bahn}}
 • U-Bahn {{rint|de|u-bahn}}
 • Stadtbahn {{rint|de|stadtbahn}}
 • Berlin
 • Cologne
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rint|cologne|s-bahn}}
  • Cologne Stadtbahn {{rint|cologne|stadtbahn}}
 • Dresden
 • Duisburg
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rint|duisburg|s-bahn}}
  • Duisburg Stadtbahn {{rint|duisburg|stadtbahn}}
 • Düsseldorf
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rint|düsseldorf|s-bahn}}
  • Düsseldorf Stadtbahn {{rint|düsseldorf|stadtbahn}}
 • Essen
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rint|essen|s-bahn}}
  • Essen Stadtbahn {{rint|essen|stadtbahn}}
 • Frankfurt
 • Hamburg
 • Hannover
 • Karlsruhe
 • Kassel
 • Munich
 • North Rhine-Westphalia
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rint|rhine-ruhr|s-bahn}} for Rhine-Ruhr S-Bahn icon
  • see {{S-Bahn-NRW}} for specific Rhine-Ruhr icons
 • Nuremberg
 • Rhein-Neckar
 • Rostock
 • Stuttgart

Greece[തിരുത്തുക]

Hungary[തിരുത്തുക]

 • Budapest
  • BKV metro.svg {{rint|budapest|metro}}
  • BKV m 1 jms.svg {{rint|budapest|1}}
  • BKV m 2 jms.svg {{rint|budapest|2}}
  • BKV m 3 jms.svg {{rint|budapest|3}}
  • BKV m 4 jms.svg {{rint|budapest|4}}
  • Budapest hev symbol.svg {{rint|budapest|hév}} or {{…|budapest|hev}}
  • BKV h5 jms.svg {{rint|budapest|5}}
  • BKV h6 jms.svg {{rint|budapest|6}}
  • BKV h7 jms.svg {{rint|budapest|7}}
  • BKV h8 jms.svg {{rint|budapest|8}}
  • BKV h9 jms.svg {{rint|budapest|9}}
  • BKV busz symbol.svg {{rint|budapest|bus}}
  • BKK night line logo.svg {{rint|budapest|night}} or {{…|budapest|nocturnal}}

India[തിരുത്തുക]

 • Indian Railways Suburban Railway Logo.svg {{rint|mumbai|suburban}} or {{…|mumbai|s}}

Ireland[തിരുത്തുക]

Japan[തിരുത്തുക]

 • Shinkansen
  • Shinkansen {{rint|jp|shinkansen}}
  • Akita Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|akita}} or {{…|shinkansen|a}}
  • Hokkaido Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|hokkaidō}} or {{…|shinkansen|hokkaido}} or {{…|shinkansen|ho}}
  • Hokuriku Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|hokuriku}} or {{…|shinkansen|hu}}
  • Jōetsu Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|jōetsu}} or {{…|shinkansen|joetsu}} or {{…|shinkansen|j}}
  • Kyushu Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|kyushu}} or {{…|shinkansen|k}}
  • Nagano Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|nagano}} or {{…|shinkansen|n}}
  • Sanyō Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|sanyō}} or {{…|shinkansen|sanyo}} or {{…|shinkansen|s}}
  • Tōkaidō Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|tōkaidō}} or {{…|shinkansen|tokaido}} or {{…|shinkansen|to}}
  • Tōhoku Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|tōhoku}} or {{…|shinkansen|tohoku}} or {{…|shinkansen|tu}}
  • Yamagata Shinkansen {{rint|jp|shinkansen|yamagata}} or {{…|shinkansen|y}}
 • Kobe
  • Kobe Municipal Subway Logo.svg {{rint|kobe|metro}}
  • Subway KobeKaigan.svg {{rint|kobe|kaigan}} or {{…|kobe|k}}
  • Subway KobeSeishin.svg {{rint|kobe|seishin}} or {{…|kobe|s}}
 • Kyoto
  • Kyoto MTB Logo.svg {{rint|kyoto|metro}}
  • Subway KyotoKarasuma.png {{rint|kyoto|karasuma}} or {{…|kyoto|k}}
  • Subway KyotoTozai.png {{rint|kyoto|tozai}} or {{…|kyoto|t}}
 • Nagoya
  • Nagoya Subway Logo (black).svg {{rint|nagoya|metro}}
  • Nagoya Subway Logo (Higashiyama Line).svg {{rint|nagoya|higashiyama}} or {{…|nagoya|h}}
  • Nagoya Subway Logo (Meijo & Meiko Line).svg {{rint|nagoya|meijō}} or {{…|nagoya|meijo}} or {{…|nagoya|m}}
  • Nagoya Subway Logo (Meijo & Meiko Line).svg {{rint|nagoya|meikō}} or {{…|nagoya|meiko}} or {{…|nagoya|e}}
  • Nagoya Subway Logo (Tsurumai Line).svg {{rint|nagoya|tsurumai}} or {{…|nagoya|t}}
  • Nagoya Subway Logo (Sakura-dori Line).svg {{rint|nagoya|sakura-dōri}} or {{…|nagoya|sakura-dori}} or {{…|nagoya|s}}
  • Nagoya Subway Logo (Kamiiida Line).svg {{rint|nagoya|kamiiida}} or {{…|nagoya|k}}
 • Osaka
  • Osaka Metro logo 2.svg {{rint|osaka|metro}}
  • Osaka Metro Chuo line symbol.svg {{rint|osaka|chuo}} or {{…|osaka|c}} or {{…|osaka|4}}
  • Osaka Metro Imazatosuji line symbol.svg {{rint|osaka|imazatosuji}} or {{…|osaka|i}} or {{…|osaka|8}}
  • Osaka Metro Midosuji line symbol.svg {{rint|osaka|midosuji}} or {{…|osaka|m}} or {{…|osaka|1}}
  • Osaka Metro Nagahori Tsurumi-ryokuchi line symbol.svg {{rint|osaka|nagahori}} or {{…|osaka|n}} or {{…|osaka|7}}
  • Osaka Metro Nanko Port Town line symbol.svg {{rint|osaka|nanko}} or {{…|osaka|p}}
  • Osaka Metro Sakaisuji line symbol.svg {{rint|osaka|sakaisuji}} or {{…|osaka|k}} or {{…|osaka|6}}
  • Osaka Metro Sennichimae line symbol.svg {{rint|osaka|sennichimae}} or {{…|osaka|s}} or {{…|osaka|5}}
  • Osaka Metro Tanimachi line symbol.svg {{rint|osaka|tanimachi}} or {{…|osaka|t}} or {{…|osaka|2}}
  • Osaka Metro Yotsubashi line symbol.svg {{rint|osaka|yotsubashi}} or {{…|osaka|y}} or {{…|osaka|3}}
 • Sapporo
  • ST Logo.svg {{rint|sapporo|metro}}
  • Namboku Line {{rint|sapporo|namboku}} or {{…|sapporo|n}}
  • Tōzai Line {{rint|sapporo|tōzai}} or {{…|sapporo|tozai}} or {{…|sapporo|t}}
  • Subway SapporoToho.svg {{rint|sapporo|tōhō}} or {{…|sapporo|toho}} or {{…|sapporo|h}}
 • Tokyo
  • Tokyo Metro logo.svg {{rint|tokyo|metro}}
   • C {{rint|tokyo|chiyoda}} or {{…|tokyo|c}}
   • F {{rint|tokyo|fukutoshin}} or {{…|tokyo|f}} or {{…|tokyo|13}}
   • G {{rint|tokyo|ginza}} or {{…|tokyo|g}} or {{…|tokyo|3}}
   • H {{rint|tokyo|hibiya}} or {{…|tokyo|h}}
   • M {{rint|tokyo|marunouchi}} or {{…|tokyo|m}} or {{…|tokyo|4}}
   • Mb {{rint|tokyo|nakano}} or {{…|tokyo|mn}} or {{…|tokyo|4n}}
   • N {{rint|tokyo|namboku}} or {{…|tokyo|n}} or {{…|tokyo|7}}
   • T {{rint|tokyo|tozai}} or {{…|tokyo|t}} or {{…|tokyo|5}}
   • Y {{rint|tokyo|yurakucho}} or {{…|tokyo|y}} or {{…|tokyo|8}}
   • Z {{rint|tokyo|hanzomon}} or {{…|tokyo|z}}
  • PrefSymbol-Tokyo.svg {{rint|tokyo|toei}}
   • A {{rint|tokyo|asakusa}} or {{…|tokyo|a}}
   • E {{rint|tokyo|oedo}} or {{…|tokyo|e}}
   • I {{rint|tokyo|mita}} or {{…|tokyo|i}}
   • S {{rint|tokyo|shinjuku}} or {{…|tokyo|s}}
  • BSicon exTRAM.svg {{rint|tokyo|toden}}
   • BSicon TRAM.svg {{rint|tokyo|toden|arakawa}}
  • Number prefix Keisei.PNG {{rint|tokyo|keisei}} or {{…|tokyo|ks}}
   • Number prefix SkyAccess.PNG {{rint|tokyo|skyaccess}} or {{…|tokyo|sa}}
  • Number prefix Shin-Keisei.PNG {{rint|tokyo|shin-keisei}} or {{…|tokyo|sl}}
  • Number prefix Hokusō.PNG {{rint|tokyo|hokuso}} or {{…|tokyo|hs}}
  • Number prefix Shibayama.PNG {{rint|tokyo|shibayama}} or {{…|tokyo|sr}}
  • Number prefix Keikyū.PNG {{rint|tokyo|keikyu}} or {{…|tokyo|kk}}
  • Number prefix Tōyō.PNG {{rint|tokyo|toyo}} or {{…|tokyo|tr}}
  • Number prefix Keiō.PNG {{rint|tokyo|keio}} or {{…|tokyo|ko}}
  • Number prefix Inokashira.PNG {{rint|tokyo|inokashira}} or {{…|tokyo|in}}
  • Number prefix Enoden.PNG {{rint|tokyo|enoden}} or {{…|tokyo|en}}
 • Yokohama
  • Yokohama Municipal Subway Logo.svg {{rint|yokohama|subway}}
  • Yokohama Municipal Subway Blue Line symbol.svg {{rint|yokohama|blue}}
  • Yokohama Municipal Subway Green Line symbol.svg {{rint|yokohama|green}}

Malaysia[തിരുത്തുക]

Netherlands[തിരുത്തുക]

 • w:Nederlandse Spoorwegen {{rint|nl|rail}}
 • Amsterdam
  • BSicon LOGO GVB.svg {{rint|amsterdam|metro}}
  • 50 {{rint|amsterdam|50}}
  • 51 {{rint|amsterdam|51}}
  • 52 {{rint|amsterdam|52}}
  • 53 {{rint|amsterdam|53}}
  • 54 {{rint|amsterdam|54}}
 • Rotterdam
  • RET metro logo.svg {{rint|rotterdam|metro}}

Philippines[തിരുത്തുക]

 • Manila
  •  LRT1  {{rint|manila|LRT-1}} or {{…|manila|1}}
  •  LRT2  {{rint|manila|LRT-2}} or {{…|manila|2}}
  •  MRT3  {{rint|manila|MRT-3}} or {{…|manila|3}}
  •  LRT4  {{rint|manila|LRT-4}} or {{…|manila|4}}
  •  LRT6  {{rint|manila|LRT-6}} or {{…|manila|6}}
  •  MRT7  {{rint|manila|MRT-7}} or {{…|manila|7}}
  •  PNR  {{rint|manila|PNR}} or {{…|manila|MC}}
  •  SR  {{rint|manila|Southrail}} or {{…|manila|SR}}

Poland[തിരുത്തുക]

 • Warsaw
  • Polish State Railways {{rint|warsaw|rail}}
  • Szybka Kolej Miejska {{rint|warsaw|skm}}

Portugal[തിരുത്തുക]

 • Comboios de Portugal {{rint|pt|rail}}
 • Porto
  • Porto Metro {{rint|porto|metro}}
  • Porto Metro {{rint|porto|a}}
  • Porto Metro {{rint|porto|b}}
  • Porto Metro {{rint|porto|c}}
  • Porto Metro {{rint|porto|d}}
  • Porto Metro {{rint|porto|e}}
  • Porto Metro {{rint|porto|f}}
  • Porto Metro {{rint|porto|g}}
  • Funicular dos Guindais {{rint|porto|funicular}}

Romania[തിരുത്തുക]

 • Bucharest
  • M1 {{rint|bucharest|M1}}
  • M2 {{rint|bucharest|M2}}
  • M3 {{rint|bucharest|M3}}
  • M4 {{rint|bucharest|M4}}
  • M5 {{rint|bucharest|M5}}
  • M6 {{rint|bucharest|M6}}
  • M7 {{rint|bucharest|M7}}

Russia[തിരുത്തുക]

 • Russian Railways {{rint|ru|rail}}
 • Moscow
 • Saint Petersburg
 • Nizhny Novgorod
  • Nizhny Novgorod Metro {{rint|nizhny novgorod|metro}} or {{…|nizhny|metro}}
  • Avtozavodskaya Line (1) {{rint|nizhny novgorod|1}} or {{…|nizhny|1}}
  • Sormovskaya Line (2) {{rint|nizhny novgorod|2}} or {{…|nizhny|2}}
  • Nagornaya Line (3) {{rint|nizhny novgorod|3}} or {{…|nizhny|3}}

Singapore[തിരുത്തുക]

South Korea[തിരുത്തുക]

 • Korail {{rint|kr|rail}}
 • x12px {{rint|kr|ktx}}
 • Busan
  • Busan Metro {{rint|busan|metro}}
   • Busan Metro Line 1.svg {{rint|busan|1}}
   • Busan Metro Line 2.svg {{rint|busan|2}}
   • Busan Metro Line 3.svg {{rint|busan|3}}
   • Busan Metro Line 4.svg {{rint|busan|4}}
   •  BGL  {{rint|busan|bgl}}
 • Daegu
  • Daegu Metro {{rint|daegu|metro}}
   • Daegu Metro Line 1.svg {{rint|daegu|1}}
   • Daegu Metro Line 2.svg {{rint|daegu|2}}
   • Daegu Metro Line 3.svg {{rint|daegu|3}}
 • Incheon
 • Seoul

Spain[തിരുത്തുക]

 • Renfe {{rint|es|rail}}
 • Cercanias Logo.svg {{rint|es|cercanias}}
 • Alicante
  • TRAM - Metropolitano de Alicante -T-.svg {{rint|alicante}}
 • Catalonia
  • FGC.svg {{rint|catalonia|FGC}} Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
  • FGC TiM.svg {{rint|catalonia|FGCTIM}} FGC Turisme i Muntanya
  • Fvallvidrera.svg {{rint|catalonia|fvallvidrera}} Vallvidrera Funicular
  • Cremallera de Núria.svg {{rint|catalonia|nuria}} Vall de Núria Rack Railway
  • Rodalies de Catalunya símbol.svg {{rint|catalonia|RDC}} Rodalies de Catalunya
  • TPC.svg {{rint|catalonia|TPC}} Transports Públics de Catalunya
  • Rodalia and Regional ("Commuter and Regional Rail")
  • R1 barcelona.svg {{rint|catalonia|R1}}
  • R2 barcelona.svg {{rint|catalonia|R2}}
  • R2N barcelona.svg {{rint|catalonia|R2N}}
  • R2S barcelona.svg {{rint|catalonia|R2S}}
  • R3 barcelona.svg {{rint|catalonia|R3}}
  • R4 barcelona.svg {{rint|catalonia|R4}}
  • R5 barcelona.svg {{rint|catalonia|R5}}
  • R6 barcelona.svg {{rint|catalonia|R6}}
  • R7 barcelona.svg {{rint|catalonia|R7}}
  • R8 barcelona.svg {{rint|catalonia|R8}}
  • R11 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R11}}
  • R12 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R12}}
  • R13 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R13}}
  • R14 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R14}}
  • R15 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R15}}
  • R16 Rodalies de Catalunya.svg {{rint|catalonia|R16}}
  • RG1 girona.svg {{rint|catalonia|RG1}}
  • RT1 tarragona.svg {{rint|catalonia|RT1}}
  • RT2 tarragona.svg {{rint|catalonia|RT2}}
  • Suburbà ("Suburban")
  • S1 barcelona.svg {{rint|catalonia|S1}}
  • S2 barcelona.svg {{rint|catalonia|S2}}
  • S33 barcelona.svg {{rint|catalonia|S33}}
  • S4 barcelona.svg {{rint|catalonia|S4}}
  • S5 barcelona.svg {{rint|catalonia|S5}}
  • S55 barcelona.svg {{rint|catalonia|S55}}
  • S8 barcelona.svg {{rint|catalonia|S8}}
  • Barcelona
   • FGC.svg {{rint|catalonia|FGC}} Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)-operated Barcelona Metro lines
   • Fmontjuic.svg {{rint|barcelona|fmontjuic}} Funicular de Montjuïc
   • Tramvia metropolita.svg {{rint|barcelona|trambaix}} Trambaix
   • Tramvia metropolita.svg {{rint|barcelona|trambesos}} Trambesòs
   • Barcelona Metro Logo.svg {{rint|barcelona|metro}} Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)-operated Barcelona Metro lines
   • Bus Barcelona.svg {{rint|barcelona|bus}} TMB-operated bus
   • Nou Bus.svg {{rint|barcelona|nxb}} TMB-operated Nova xarxa de bus (NXB; "New bus system")
   • Tramvia Blau.svg {{rint|barcelona|tb}} Tramvia Blau
   • Línia ("Line")
   • L1 barcelona.svg {{rint|barcelona|L1}}
   • L2 barcelona.svg {{rint|barcelona|L2}}
   • L3 barcelona.svg {{rint|barcelona|L3}}
   • L4 barcelona.svg {{rint|barcelona|L4}}
   • L5 barcelona.svg {{rint|barcelona|L5}}
   • L6 barcelona.svg {{rint|barcelona|L6}}
   • L7 barcelona.svg {{rint|barcelona|L7}}
   • L8 barcelona.svg {{rint|barcelona|L8}}
   • L9 barcelona.svg {{rint|barcelona|L9}}
   • L10 barcelona.svg {{rint|barcelona|L10}}
   • L11 barcelona.svg {{rint|barcelona|L11}}
   • Tramvia ("Light rail/tram")
   • T1.svg {{rint|barcelona|T1}}
   • T2.svg {{rint|barcelona|T2}}
   • T3.svg {{rint|barcelona|T3}}
   • T4.svg {{rint|barcelona|T4}}
   • T5.svg {{rint|barcelona|T5}}
   • T6.svg {{rint|barcelona|T6}}
 • Euskotren
  • Euskotren Trena {{rint|euskotren|tren}}
  • Euskotren Tranbia {{rint|euskotren|tranbia}}
 • Madrid
  • Madrid-MetroRENFE.svg {{rint|madrid|renfe}}
  • Cercanias Logo.svg {{rint|madrid|cercanias}} or {{…|madrid|C}}
   • C-1 light blue.svg {{rint|madrid|C-1}}
   • C-2 green.svg {{rint|madrid|C-2}}
   • C-3 dark pink.svg {{rint|madrid|C-3}}
   • C-4 dark blue.svg {{rint|madrid|C-4}}
   • C-5 yellow.svg {{rint|madrid|C-5}}
   • C-7 red.svg {{rint|madrid|C-7}}
   • C-8 green.svg {{rint|madrid|C-8}}
   • C-9 orange.svg {{rint|madrid|C-9}}
   • C-10 lime.svg {{rint|madrid|C-10}}
  • MetroMadridLogoSimplified.svg {{rint|madrid|metro}}
   • Madrid-MetroLinea1.svg {{rint|madrid|1}}
   • Madrid-MetroLinea2.svg {{rint|madrid|2}}
   • Madrid-MetroLinea3.svg {{rint|madrid|3}}
   • Madrid-MetroLinea4.svg {{rint|madrid|4}}
   • Madrid-MetroLinea5.svg {{rint|madrid|5}}
   • Madrid-MetroLinea6.svg {{rint|madrid|6}}
   • Madrid-MetroLinea7.svg {{rint|madrid|7}}
   • Madrid-MetroLinea8.svg {{rint|madrid|8}}
   • Madrid-MetroLinea9.svg {{rint|madrid|9}}
   • Madrid-MetroLinea10.svg {{rint|madrid|10}}
   • Madrid-MetroLinea11.svg {{rint|madrid|11}}
   • Madrid-MetroLinea12.svg {{rint|madrid|12}}
   • Madrid-MetroLinea14.svg {{rint|madrid|14}}
   • Madrid-MetroRamal.svg {{rint|madrid|R}} or {{…|madrid|ramal}}
  • Stadtbahn Madrid Logo.svg {{rint|madrid|L}} or {{…|madrid|ligero}}
   • Madrid MetroLigero1.svg {{rint|madrid|L1}} or {{…|madrid|ML1}} or {{…|madrid|ML-1}}
   • Madrid MetroLigero2.svg {{rint|madrid|L2}} or {{…|madrid|ML2}} or {{…|madrid|ML-2}}
   • Madrid MetroLigero3.svg {{rint|madrid|L3}} or {{…|madrid|ML3}} or {{…|madrid|ML-3}}
  • Buses
   • MadridMetro-EMT.svg {{rint|madrid|bus}} or {{…|madrid|e}} or {{…|madrid|emt}}
   • MadridMetro-BusUrbano.svg {{rint|madrid|u}} or {{…|madrid|urbano}}
   • MadridMetro-BusInterurbano.svg {{rint|madrid|i}} or {{…|madrid|interurbano}}
   • MadridMetro-LargoRecorrido.svg {{rint|madrid|lr}} or {{…|madrid|largo}} or {{…|madrid|recorrido}} or {{…|madrid|largorecorrido}}
   • MadridBusBuho.svg {{rint|madrid|b}} or {{…|madrid|buho}}
   • MadridBusInterurbanoBuho.svg {{rint|madrid|ib}} or {{…|madrid|interurbanobuho}}
  • Zones
   • Madrid-MetroZonaA.svg {{rint|madrid|A}}
   • Madrid-MetroZonaB1.svg {{rint|madrid|B1}}
   • Madrid-MetroZonaB2.svg {{rint|madrid|B2}}
   • Madrid-MetroZonaB3.svg {{rint|madrid|B3}}
   • Madrid-MetroZonaC1.svg {{rint|madrid|C1}}
   • Madrid-MetroZonaC2.svg {{rint|madrid|C2}}
   • Madrid-MetroZonaE1.svg {{rint|madrid|E1}}
   • Madrid-MetroZonaE2.svg {{rint|madrid|E2}}
 • Malaga
  • Cercanias Logo.svg {{rint|malaga|cercanias}}
  • Símbolo del Metro de Málaga.svg {{rint|malaga|metro}}
 • Palma
  • Palma Metro {{rint|palma|metro}}
 • Valencia
  • Isotip de Metrovalència.svg {{rint|valencia|metro}}
  • Línia 1 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|1}}
  • Línia 2 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|2}}
  • Línia 3 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|3}}
  • Línia 4 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|4}}
  • Línia 5 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|5}}
  • Línia 6 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|6}}
  • Línia 7 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|7}}
  • Línia 8 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|8}}
  • Línia 9 de Metrovalència.svg {{rint|valencia|9}}
 • Zaragoza
  • BSicon TRAM.svg {{rint|zaragoza|tram}}
  • Cercanias Logo.svg {{rint|zaragoza|cercanias}}
  • Aiga bus on red circle.svg {{rint|zaragoza|tuzsa}}
  • Aiga bus on green circle.svg {{rint|zaragoza|ctaz}}

Sweden[തിരുത്തുക]

 • Stockholm
  • Stockholm metro symbol.svg {{rint|stockholm|metro}}

Switzerland[തിരുത്തുക]

 • {{rint|ch|rail}}
 • Basel
  • S-Bahn {{rint|Basel|S}}
  • S 1 {{rint|Basel|1}}
  • S 3 {{rint|Basel|3}}
  • S 4 {{rint|Basel|4}}
  • S 5 {{rint|Basel|5}}
  • S 6 {{rint|Basel|6}}
  • S 7 {{rint|Basel|7}}
  • S 9 {{rint|Basel|9}}
 • Bern
 • Geneva
  • Transports Publics Genevois {{rint|geneva|tram}}
  • Mouettes Genevoises Navigation {{rint|geneva|ferry}}
 • Zurich

Thailand[തിരുത്തുക]

 • Bangkok
  • MRT
   • MRT (Bangkok) logo.svg {{rint|bangkok|mrt}}
   •  MRT  {{rint|bangkok|blue}}
   •  MRT  {{rint|bangkok|purple}}
   •  MRT  {{rint|bangkok|orange}}
   •  MRL  {{rint|bangkok|pink}}
   •  MRL  {{rint|bangkok|yellow}}
   •  MRL  {{rint|bangkok|light blue}}
  • BTS Skytrain
   •  BTS  {{rint|bangkok|sukhumvit}} or {{…|bangkok|lignt green}}
   •  BTS  {{rint|bangkok|silom}} or {{…|bangkok|dark green}}
  • SRT
   •  SRT  {{rint|bangkok|light red}}
   •  SRT  {{rint|bangkok|dark red}} or {{…|bangkok|red}}
   • ARLbangkok.svg  ARL  {{rint|bangkok|airport}} or {{…|bangkok|arl}}
  • Bangkok BRT logo.svg {{rint|bangkok|brt}} or {{…|bangkok|bus}}

Turkey[തിരുത്തുക]

 • Istanbul
  • Istanbul public transport - Banliyö Treni line symbol.png {{rint|istanbul|b|banliyö}}
  • Metrobus (Istanbul) {{rint|istanbul|bus}} or {{…|istanbul|metrobus}} or {{…|istanbul|metrobüs}}
  • Line F1 {{rint|istanbul|f1}}
  • Istanbul Metro {{rint|istanbul|m}} or {{…|istanbul|metro}}
  • Line M1 {{rint|istanbul|m1}}
  • Line M1 {{rint|istanbul|m1a}}
  • Line M1 {{rint|istanbul|m1b}}
  • Line M2 {{rint|istanbul|m2}}
  • Line M3 {{rint|istanbul|m3}}
  • Line M4 {{rint|istanbul|m4}}
  • Line M5 {{rint|istanbul|m5}}
  • Line M6 {{rint|istanbul|m6}}
  • Line M7 {{rint|istanbul|m7}}
  • Line M8 {{rint|istanbul|m8}}
  • Marmaray {{rint|istanbul|marmaray}}
  • Istanbul public transport - MM line symbol.png {{rint|istanbul|mm}}
  • Line T1 {{rint|istanbul|t1}}
  • Line T2 {{rint|istanbul|t2}}
  • Line T2 {{rint|istanbul|t3}}
  • Line T4 {{rint|istanbul|t4}}
  • Line T5 {{rint|istanbul|t5}}
  • Istanbul nostalgic tramways {{rint|istanbul|nt}} or {{…|istanbul|nostaljik tramvay}}
  • Tünel {{rint|istanbul|t}} or {{…|istanbul|tunel}} or {{…|istanbul|tünel}}
  • Istanbul public transport - Teleferik line symbol.png {{rint|istanbul|tf}} or {{…|istanbul|teleferik}} or {{…|istanbul|gondola}}
  • {{rint|istanbul|ferry}}

Ukraine[തിരുത്തുക]

 • Kiev
  • Line 1 {{rint|kiev|1}}
  • Line 2 {{rint|kiev|2}}
  • Line 3 {{rint|kiev|3}}
  • Line 4 {{rint|kiev|4}}
  • Line 5 {{rint|kiev|5}}
  • {{rint|kiev|U}}
  • Light Rail {{rint|kiev|T}} or {{…|kiev|L}}

United Kingdom[തിരുത്തുക]

 • 12px {{rint|gb|rail}}
 • NI Railways {{rint|ni|rail}}
 • Midland Metro {{rint|birmingham}} or {{…|gb|birmingham}}
 • Blackpool tramway {{rint|blackpool}} or {{…|gb|blackpool}}
 • Edinburgh Trams {{rint|edinburgh}} or {{…|gb|edinburgh}}
 • Glasgow Subway {{rint|glasgow}} or {{…|gb|glasgow}}
 • Merseyrail {{rint|liverpool}} or {{…|gb|liverpool}}
 • Manchester Metrolink {{rint|manchester}} or {{…|metrolink}} or {{…|gb|manchester}} or {{…|gb|metrolink}}
 • Tyne and Wear Metro {{rint|newcastle}} or {{…|gb|newcastle}}
 • Nottingham Express Transit {{rint|nottingham}} or {{…|gb|nottingham}}
 • Sheffield Supertram {{rint|sheffield}} or {{…|gb|sheffield}}
 • Isle of Wight
  • Southern Vectis {{rint|isleofwight|vectis}}
  • Wightbus {{rint|isleofwight|wightbus}}
 • London
  • London Buses {{rint|london|bus}}
  • Emirates Air Line (gondola lift) {{rint|london|cablecar}}
  • Crossrail {{rint|london|crossrail}}
  • Docklands Light Railway {{rint|london|dlr}}
  • London Overground {{rint|london|overground}}
  • 12px {{rint|london|rail}}
  • London River Services {{rint|london|river}}
  • Tramlink {{rint|london|tram}}
   • Optional 3rd argument links to specific routes (1–4):
   • Tramlinkroute 1 {{rint|london|tram|1}} Tramlink route 1 etc.
  • London Underground {{rint|london|underground}}
  • Metropolitan Line {{rint|london|metropolitan}}
  • Bakerloo Line {{rint|london|bakerloo}}
  • Central line (London Underground) {{rint|london|central}}
  • Circle line (London Underground) {{rint|london|circle}}
  • District Line {{rint|london|district}}
  • East London line {{rint|london|east london}}
  • Fleet Line {{rint|london|fleet}}
  • Hammersmith & City Line {{rint|london|h&c}}
  • Jubilee Line {{rint|london|jubilee}}
  • Northern Line {{rint|london|northern}}
  • Piccadilly Line {{rint|london|piccadilly}}
  • Victoria Line {{rint|london|victoria}}
  • Waterloo & City Line {{rint|london|w&c}}

United States[തിരുത്തുക]

 • US Passenger rail transport {{rint|us|rail}}
 • Amtrak {{rint|us|amtrak}}
 • Amtrak {{rint|us|amtrakbus}}
 • CSX Transportation {{rint|us|csx}}
 • Greyhound Lines {{rint|us|greyhound}}

California[തിരുത്തുക]

 • Altamont Corridor Express {{rint|ace}}
 • Caltrain {{rint|caltrain}}
 • Los Angeles
  • LAMetroLogo.svg {{rint|losangeles|lacmta}}
  • Via {{LACMTA icon}}:
   • Orange Line  {{rint|losangeles|orange}}
   • Red Line  {{rint|losangeles|red}}
   • Purple Line  {{rint|losangeles|purple}}
   • Blue Line  {{rint|losangeles|blue}}
   • Expo Line  {{rint|losangeles|expo}}
   • Green Line  {{rint|losangeles|green}}
   • Gold Line  {{rint|losangeles|gold}}
   • Crenshaw/LAX Line  {{rint|losangeles|crenshaw}}
   •       {{rint|losangeles|harbor}}
   •       {{rint|losangeles|regional}}
   •       {{rint|losangeles|el monte}}
   • Silver Line  {{rint|losangeles|silver}}
 • San Francisco
  • BSicon LOGO SFmuni.svg {{rint|sanfrancisco|muni}} San Francisco Municipal Railway
  • BSicon LOGO SFmuni.svg {{rint|sanfrancisco|metro}} Muni Metro
  • J Church {{rint|sanfrancisco|J}}
  • K Ingleside {{rint|sanfrancisco|K}}
  • L Taraval {{rint|sanfrancisco|L}}
  • M Ocean View {{rint|sanfrancisco|M}}
  • N Judah {{rint|sanfrancisco|N}}
  • S Castro Shuttle {{rint|sanfrancisco|S}}
  • T Third Street {{rint|sanfrancisco|T}}
  • Bay Area Rapid Transit {{rint|bart}}
 • Santa Clara
  • Santa Clara VTA {{rint|santaclara}}

Colorado[തിരുത്തുക]

 • Denver
  •  A  {{rint|denver|A}}
  •  B  {{rint|denver|B}}
  •  C  {{rint|denver|C}}
  •  D  {{rint|denver|D}}
  •  E  {{rint|denver|E}}
  •  F  {{rint|denver|F}}
  •  G  {{rint|denver|G}}
  •  H  {{rint|denver|H}}
  •  L  {{rint|denver|L}}
  •  N  {{rint|denver|N}}
  •  R  {{rint|denver|R}}
  •  W  {{rint|denver|W}}

Connecticut[തിരുത്തുക]

 • 16px {{rint|shoreline}}

Florida[തിരുത്തുക]

 • SunRail {{rint|sunrail}}
 • Tri-Rail {{rint|trirail}}

Illinois[തിരുത്തുക]

 • Chicago
  • BNSF {{rint|chicago|bnsf}}
  • HC {{rint|chicago|hc}}
  • ME {{rint|chicago|me}}
  • MD-N {{rint|chicago|mdn}}
  • MD-W {{rint|chicago|mdw}}
  • NCS {{rint|chicago|ncs}}
  • RI {{rint|chicago|ri}}
  • SWS {{rint|chicago|sws}}
  • UP-N {{rint|chicago|upn}}
  • UP-NW {{rint|chicago|upnw}}
  • UP-W {{rint|chicago|upw}}
  • South Shore Line {{rint|nictd}}

Indiana[തിരുത്തുക]

 • South Shore Line {{rint|nictd}}

Louisiana[തിരുത്തുക]

 • New Orleans
  •      {{rint|neworleans|stcharles}}
  •           {{rint|neworleans|canal}}
  •      {{rint|neworleans|canal-cemeteries}}
  •      {{rint|neworleans|canal-city-park-museum}}
  •      {{rint|neworleans|riverfront}}
  • {{rint|neworleans|loyola-upt}}

Maryland[തിരുത്തുക]

 • Baltimore
  • MARC train.svg {{rint|baltimore|marc}}

Massachusetts[തിരുത്തുക]

Michigan[തിരുത്തുക]

 • Detroit
  • DPM icon.png {{rint|detroit|dpm}} or {{…|detroit|detroit people mover}}
  • QLINE Logo.svg {{rint|detroit|m-1}} or {{…|detroit|m1}} or {{…|detroit|m-1 rail}}

New Jersey[തിരുത്തുക]

 • NJ Transit {{rint|njt}}
 • Port Authority Trans-Hudson {{rint|path}}
 • Hudson–Bergen Light Rail {{rint|hblr}}
 • Newark Light Rail {{rint|newark}}

New York[തിരുത്തുക]

 • New York City
  • see also {{NYCS time 2}}
  • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|mta}} Metropolitan Transportation Authority (New York)
  • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|lirr}} Long Island Rail Road
  • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|mnr}} Metro-North Railroad
  • NYCS-bull-trans-SIR-2016-2017.png {{rint|newyork|sir}} Staten Island Railway
  • "1" train {{rint|newyork|1}}
  • "2" train {{rint|newyork|2}}
  • "3" train {{rint|newyork|3}}
  • "4" train {{rint|newyork|4}}
  • "4" express train {{rint|newyork|4x}} or {{…|newyork|4d}}
  • "5" train {{rint|newyork|5}}
  • "5" express train {{rint|newyork|5x}} or {{…|newyork|5d}}
  • "6" train {{rint|newyork|6}}
  • "6" express train {{rint|newyork|6x}} or {{…|newyork|6d}}
  • "7" train {{rint|newyork|7}}
  • "7" express train {{rint|newyork|7x}} or {{…|newyork|7d}}
  • "8" train {{rint|newyork|8}}
  • "9" train {{rint|newyork|9}}
  • "a" train {{rint|newyork|a}}
  • "A" express train {{rint|newyork|ax}} or {{…|newyork|ad}}
  • "b" train {{rint|newyork|b}}
  • "B" express train {{rint|newyork|bx}} or {{…|newyork|bd}}
  • "c" train {{rint|newyork|c}}
  • "d" train {{rint|newyork|d}}
  • "e" train {{rint|newyork|e}}
  • "f" train {{rint|newyork|f}}
  • "g" train {{rint|newyork|g}}
  • "h" train {{rint|newyork|h}}
  • "J" train {{rint|newyork|j}}
  • "k" train {{rint|newyork|k}}
  • "l" train {{rint|newyork|l}}
  • "m" train {{rint|newyork|m}}
  • brown "M" train {{rint|newyork|mex}}
  • "M" express train {{rint|newyork|mx}} or {{…|newyork|md}}
  • "n" train {{rint|newyork|n}}
  • "N" express train {{rint|newyork|nx}}
  • "q" train {{rint|newyork|q}}
  • "Q" express train {{rint|newyork|qx}}
  • "r" train {{rint|newyork|r}}
  • shuttle train {{rint|newyork|s}}
  • 42nd Street Shuttle {{rint|newyork|s42}} or {{…|newyork|42nd}}
  • Franklin Avenue Shuttle {{rint|newyork|sf}} or {{…|newyork|franklin}}
  • Rockaway Park Shuttle {{rint|newyork|sr}} or {{…|newyork|rockaway}}
  • shuttle train {{rint|newyork|ss}}
  • "A" Shuttle train {{rint|newyork|sb}} or {{…|newyork|sblue}}
  • "t" train {{rint|newyork|t}}
  • "v" train {{rint|newyork|v}}
  • "w" train {{rint|newyork|w}}
  • W express train {{rint|newyork|wx}} or {{…|newyork|wd}}
  • "Z" train {{rint|newyork|z}}
  • JFK Express {{rint|newyork|jfk}}
  • Port Authority Trans-Hudson {{rint|path}}

Oregon[തിരുത്തുക]

 • Portland
  • MAX Light Rail {{rint|portland}}

Pennsylvania[തിരുത്തുക]

 • Philadelphia
  • SEPTA.svg {{rint|septa}}
 • Pittsburgh
  • Pittsburgh Light Rail {{rint|pittsburgh}}

Texas[തിരുത്തുക]

 • Houston
  • HoustonMetroLogoOnly.svg {{rint|houston|metro}}
  • HoustonMetroRedLine.svg {{rint|houston|red}}
  • HoustonMetroGreenLine.svg {{rint|houston|green}}
  • HoustonMetroPurpleLine.svg {{rint|houston|purple}}

Virginia[തിരുത്തുക]

Washington[തിരുത്തുക]

 • Seattle
  • Link light rail {{rint|seattle|link}}
  • Sounder commuter rail {{rint|seattle|sounder}}

Washington, D.C.[തിരുത്തുക]

 • see also {{WMATA icon}}
 • WMATA Metro Logo.svg {{rint|washington|metro}}
 • WMATA Red.svg {{rint|washington|red}} or {{…|washington|rd}} or {{…|washington|r}}
 • WMATA Blue.svg {{rint|washington|blue}} or {{…|washington|bl}} or {{…|washington|b}}
 • WMATA Orange.svg {{rint|washington|orange}} or {{…|washington|or}} or {{…|washington|o}}
 • WMATA Yellow.svg {{rint|washington|yellow}} or {{…|washington|yl}} or {{…|washington|y}}
 • WMATA Green.svg {{rint|washington|green}} or {{…|washington|gr}} or {{…|washington|g}}
 • WMATA Silver.svg {{rint|washington|silver}} or {{…|washington|sv}} or {{…|washington|s}}
  • optional 4th argument (any character) will show the rush-hour only icon (Orange and Yellow lines only):
  • WMATA Orange rush.svg {{rint|washington|orange|o}}
  • WMATA Yellow rush.svg {{rint|washington|yellow|y}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Rail-interchange/doc&oldid=2209159" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്