ഫലകം:Quote box

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Author Name, source in "Quotes" or Italics as needed

This template is meant for pull quotes, the visually distinctive repetition of text that is already present on the same page. In most cases, this is not appropriate for use in encyclopedia articles. The Manual of Style guidelines for block quotations recommend formatting block quotations using the {{Quote}} template or the HTML <blockquote> element, for which that template provides a wrapper.

 • Pull quotes work best when used with short sentences, and at the start or end of a section, as a hint of or to help emphasize the section's content.
 • For typical pull quotes, especially those longer than the rest of the paragraph in which they are quoted, {{Pull quote}} provides a borderless quote with decorative quotation marks, and {{Quote frame}} provided a bordered quote. Both span the article width.
 • For very short pull quotes, {{Reduced pull quote}} (with decorative quotation marks) or {{Quote box}} (framed) can be used to set the quote off to either the right or left as in a magazine sidebar. This can be effective on essay pages and WikiProject homepages.

Usage[തിരുത്തുക]

For actual pull quotes, and poems, this template (a variant of {{Quote frame}}) can be used to present a title, quote, author, and source in a box such as that shown opposite, with options to customise its bordering, background, alignment and other aspects. The box itself is floating div, which, like images, can appear on the right or left or across the entire page. Article text will wrap around the div in the first two cases. This is useful in articles that are short on images and need some graphic-like element, or where an important or interesting quote wants to be presented in a way that sets it off from the surrounding text.

Caution: This is a div-based template, so it may malfunction if indented using wikitext syntax. This is a current limitation of the Wikipedia HTML parsing software.

When used with a poem, it is convenient to wrap the poem's content in <poem>...</poem> tags; these preserve line breaks without having to manually insert <br /> markup.

To be or not to be ...

Parameters[തിരുത്തുക]

Basic parameters

 • title = Optional title to appear at the top of the quote box.
 • quote = The quote or other text to be displayed in the box.
 • author = Optional name of the author. A <ref>...</ref> reference citation can be added at the end.
 • source = Optional source of the quote ("Quoted" or Italic work title, and other publication data). A <ref>...</ref> reference citation can be added at the end.

Main box styling

 • align: Alignment of the quote box on the page—left / right / center / none. Defaults to right alignment. Using align=none will remove word wrapping.
 • width: The width of the quote box. Defaults to the width of the quote included, unless |align=center where the width will default to 100%.
 • border: The width of the quote box border. Defaults to 1px. Remember to include 'px' or 'em' to specify the correct width.
 • fontsize: The fontsize of the quote box text. Defaults to 88%.
 • bgcolor: The RGB background color of the box. Defaults to #F9F9F9 (light gray).
 • style: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding parameters.

Title styling

 • title_bg: The RGB background color of the title. Defaults to #F9F9F9 (light gray).
 • title_fnt: The title font color. Defaults to black.
 • tstyle: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding title parameters.

Quote styling

 • qalign: Alignment of the quote element—left / right / center. Defaults to left.
 • qstyle: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding quote parameters.
 • quoted: If this parameter evaluates to true (is not 0, false, or empty) the quote box will enclose the quote in fat-quotes. Use judiciously, per MOS:QUOTE.

Source styling These affect the entire |author= and |source= block, below the quotation.

 • salign: Alignment of the source element—left / right / center. Defaults to the value of qalign.
 • sstyle: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding source parameters.

Full syntax[തിരുത്തുക]

{{Quote box
 |class = <!-- Advanced users only. See the "Custom classes" section below. -->
 |title = 
 |quote = 
 |author = 
 |source = 
 |align = 
 |width = 
 |border = 
 |fontsize = 
 |bgcolor = 
 |style = 
 |title_bg = 
 |title_fnt = 
 |tstyle = 
 |qalign = 
 |qstyle = 
 |quoted = 
 |salign = 
 |sstyle = 
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Various example codes and their results. For more intricate examples see Template:Quote_box/examples. In the examples the {{lorem ipsum}} template merely generates several lines of sample text without meaning, and is not part of the quote syntax.

Floating and wrapping[തിരുത്തുക]

Minimal code, defaults to floating right and minimal width:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Floating right:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = right
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Floating left:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = left
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Centered, not floating:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = center
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fat-quotes[തിരുത്തുക]

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |quoted = 1
}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Alignment of text in box[തിരുത്തുക]

{{Quote box
 |title = Centered quote
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |qalign = center
}}
Centered quote

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

{{Quote box
 |title = Left title, right quote
 |tstyle = text-align: left;
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |qalign = right
}}
Left title, right quote

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Custom classes[തിരുത്തുക]

This parameter should only be used by editors who fully understand how this template works.

The "class=" parameter can be used add a generic CSS class to this template. Some classes are not compatible with other options or require specific options be set to be useful or look good.

Letterhead custom class[തിരുത്തുക]

The "letterhead" class should be used with |title_bg=none, |border=none, and |bgcolor= either not used or set to "none". Since the upper-left-corner will have a white background, it should only be used on pages with a white background.

Care should be taken that neither the title nor the text extends into the "left corner" portion of the box. To use a blank line for a title, use |title=&nbsp;. To provide a blank line at the bottom of the letterhead, add <br /><br /> to the end of the |source= parameter (or |author=, if |source= was not used).

{{Quote box
 |class = letterhead
 |title =  
 |tstyle = text-align: right;
 |title_bg = none
 |border=none
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.<br /><br />
 |qalign = right
}}
 

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Collapsing text[തിരുത്തുക]

Sections of text can be collapsed by use of {{hidden begin}} and {{hidden end}}.

Markup Renders as
{{quote box
| border=2px
| align=center
| bgcolor = Cornsilk
| title=The Spider and the Fly
| halign=center
| quote=<poem>
"Will you walk into my parlour?" said the Spider to the Fly,
 'Tis the prettiest little parlour that ever you did spy;
The way into my parlour is up a winding stair,
And I've a many curious things to shew when you are there."
"''Oh no, no,''" said the little Fly, "''to ask me is in vain,''
''For who goes up your winding stair can ne'er come down again.''"
{{hidden begin}}
"I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high;
Will you rest upon my little bed?" said the Spider to the Fly.
"There are pretty curtains drawn around; the sheets are fine and thin,
And if you like to rest awhile, I'll snugly tuck you in!"
"''Oh no, no,''" said the little Fly,  "''for I've often heard it said,''
''They never, never wake again, who sleep upon your bed!''"
</poem>
{{hidden end}}
|salign=right
|author=[[Mary Howitt]]
|source=<small>1829</small>
}}
The Spider and the Fly

"Will you walk into my parlour?" said the Spider to the Fly,
 'Tis the prettiest little parlour that ever you did spy;
The way into my parlour is up a winding stair,
And I've a many curious things to shew when you are there."
"Oh no, no," said the little Fly, "to ask me is in vain,
For who goes up your winding stair can ne'er come down again."


"I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high;
Will you rest upon my little bed?" said the Spider to the Fly.
"There are pretty curtains drawn around; the sheets are fine and thin,
And if you like to rest awhile, I'll snugly tuck you in!"
"Oh no, no," said the little Fly,  "for I've often heard it said,
They never, never wake again, who sleep upon your bed!"

Mary Howitt, 1829

Note that, although |halign=center, the centering is reset after the {{hidden begin}}, since that template applies its own styling. This can be resolved by using |contentstyle= in {{hidden begin}} with appropriate markup; in this case:

{{hidden begin|ta2=center|contentstyle=margin: 1em auto;}}
Markup Renders as
{{quote box
| border=2px
| align=center
| bgcolor = Cornsilk
| title=The Spider and the Fly
| halign=center
| quote=<poem>
"Will you walk into my parlour?" said the Spider to the Fly,
 'Tis the prettiest little parlour that ever you did spy;
The way into my parlour is up a winding stair,
And I've a many curious things to shew when you are there."
"''Oh no, no,''" said the little Fly, "''to ask me is in vain,''
''For who goes up your winding stair can ne'er come down again.''"
{{hidden begin||ta2=center|contentstyle=margin: 1em auto;}}
"I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high;
Will you rest upon my little bed?" said the Spider to the Fly.
"There are pretty curtains drawn around; the sheets are fine and thin,
And if you like to rest awhile, I'll snugly tuck you in!"
"''Oh no, no,''" said the little Fly,  "''for I've often heard it said,''
''They never, never wake again, who sleep upon your bed!''"
{{hidden end}}
</poem>
|salign=right
|author=[[Mary Howitt]]
|source=<small>1829</small>
}}
The Spider and the Fly

"Will you walk into my parlour?" said the Spider to the Fly,
 'Tis the prettiest little parlour that ever you did spy;
The way into my parlour is up a winding stair,
And I've a many curious things to shew when you are there."
"Oh no, no," said the little Fly, "to ask me is in vain,
For who goes up your winding stair can ne'er come down again."


"I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high;
Will you rest upon my little bed?" said the Spider to the Fly.
"There are pretty curtains drawn around; the sheets are fine and thin,
And if you like to rest awhile, I'll snugly tuck you in!"
"Oh no, no," said the little Fly,  "for I've often heard it said,
They never, never wake again, who sleep upon your bed!"

Mary Howitt, 1829

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Quote box in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Quote box

Put a quote, and its source, inside a box, with flexible control over bordering, background color, alignment, and other features

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
CSS classclass

Optional CSS class to modify or override the default class ''quotebox''. Care should be used when using this parameter. Consider using other templates instead. See the ''Custom classes'' section of this document for more information.

പദംഐച്ഛികം
Titletitle

Optional title to appear at the top of the quote box.

പദംഐച്ഛികം
Quotequote

The quote or text to be displayed in the box.

പദംആവശ്യമാണ്
Sourcesource

Optional source of the quote (author, publication, etc.).

പദംഐച്ഛികം
Alignmentalign

Alignment of the quote box on the page—left / right / center / none. Defaults to right alignment. Using align=none will remove word wrapping.

പദംഐച്ഛികം
Widthwidth

The width of the quote box. Defaults to the width of the quote included, unless align=center where the width will default to 100%. Use CSS lengths eg. 50% or 400px

പദംഐച്ഛികം
Border widthborder

The width of the quote box border. Defaults to 1px. Remember to include 'px' or 'em' to specify the correct width.

പദംഐച്ഛികം
Font sizefontsize

The fontsize of the quote box text. Defaults to 88%.

പദംഐച്ഛികം
Background colorbgcolor

The RGB background color of the box. Defaults to #F9F9F9 (light gray).

പദംഐച്ഛികം
CSS stylestyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding parameters.

പദംഐച്ഛികം
TItle background colortitle_bg

The RGB background color of the title. Defaults to #F9F9F9 (light gray).

പദംഐച്ഛികം
Title font colortitle_fnt

The title font color. Defaults to black.

പദംഐച്ഛികം
Title CSS styletstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding title parameters.

പദംഐച്ഛികം
Quote alignmentqalign

Alignment of the quote element—left / right / center. Defaults to left.

പദംഐച്ഛികം
Quote CSS styleqstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding quote parameters.

പദംഐച്ഛികം
Add quotes?quoted

If this parameter evaluates to true (is not 0, false, or empty) the quote box will enclose the quote in fat-quotes. Use judiciously, and read the Manual of Style.

പദംഐച്ഛികം
Source alignmentsalign

Alignment of the source element—left / right / center. Defaults to the value of qalign.

പദംഐച്ഛികം
Source CSS stylesstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding source parameters.

പദംഐച്ഛികം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Quote_box&oldid=4022677" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്