ഫലകം:Open access

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

open access publication - free to read

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Use {{open access}} to indicate manually that a publication is available under open access. To do this automatically, {{OA-ness}} is currently being developed. To indicate manually that a publication is not available under open access, use {{closed access}}. No automation is foreseen for this at the moment.

Usage[തിരുത്തുക]

After a <ref> tag and a citation template such as {{cite journal}}, add:

  • a space
  • then {{open access}}
  • then a closing </ref> tag.

Example[തിരുത്തുക]

Side by side comparison
Markup With the help of a <references> tag, this renders as
<ref>{{Cite journal 
| last1 = Lustigman | first1 = S. 
| last2 = Prichard | first2 = R. K. 
| last3 = Gazzinelli | first3 = A. 
| last4 = Grant | first4 = W. N. 
| last5 = Boatin | first5 = B. A. 
| last6 = McCarthy | first6 = J. S. 
| last7 = Basáñez | first7 = M. A. G. 
| editor1-last = MacKenzie 
| editor1-first = Charles D 
| title = A Research Agenda for Helminth Diseases of Humans
| doi = 10.1371/journal.pntd.0001582 
| journal = PLoS Neglected Tropical Diseases 
| volume = 6 
| issue = 4 
| pages = e1582 
| year = 2012 
| pmid = 22545164
| pmc = 3335854 
}} {{open access}}</ref><br />

== References ==

<references />

[1]

References

  1. Lustigman, S.; Prichard, R. K.; Gazzinelli, A.; Grant, W. N.; Boatin, B. A.; McCarthy, J. S.; Basáñez, M. A. G. (2012). MacKenzie, Charles D (സംശോധാവ്.). "A Research Agenda for Helminth Diseases of Humans". PLoS Neglected Tropical Diseases. 6 (4): e1582. doi:10.1371/journal.pntd.0001582. PMC 3335854. PMID 22545164. open access publication - free to read


See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Open_access&oldid=2072305" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്