ഫലകം:Lwt

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

[[Wikipedia talk:{{{1}}}]] ([{{fullurl:Wikipedia talk:{{{1}}}|action=edit}} edit] | [[Wikipedia:{{{1}}}|project page]] | [{{fullurl:Wikipedia talk:{{{1}}}|action=history}} history] | [{{fullurl:Special:Whatlinkshere/Wikipedia talk:{{{1}}}}} links] | [{{fullurl:Wikipedia talk:{{{1}}}|action=watch}} watch] | logs)

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template and the other related templates listed below produce a series of links for a specified page that is generally, though not always, of the form:

Page (edit talk history links watch logs)

The six links are:

editedit the page;
talk – access its talk page ;
history – access its edit history;
links – access the what links here feature;
watch – add the page to one's watchlist; and
log – access its logs.

The major difference between the templates is the namespace of the page to which it is applied.

Usage[തിരുത്തുക]

Namespace Link to subject page Link to talk page
General {{pagelinks|FULL PAGE NAME}}
Same as for subject page
{{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Draft {{ld|DRAFT}} {{ldt|DRAFT}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
Wikipedia:Articles for deletion/ {{lafd|PAGE}}
User {{lu|PAGE}} {{lut|PAGE}}
Category {{lc|PAGE}} {{lct|PAGE}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Help {{lh|PAGE}} {{lht|PAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}
Education Program {{lep|PROGRAM}} {{lept|PROGRAM}}
TimedText {{lttxt|TIMEDTEXT}} {{lttxtt|TIMEDTEXT}}
Module {{lmd|MODULE}} {{lmdt|MODULE}}
Topic {{ltp|TOPIC}}

Examples[തിരുത്തുക]

Code Result
{{pagelinks|Category:Stubs}} വർഗ്ഗം:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{pagelinks|Category talk:Stubs}} വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:Stubs (edit | subject | history | links | watch | logs)
{{ln|Category|Stubs}} Category:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lnt|Category|Stubs}} Category talk:Stubs (edit | category | history | links | watch | logs)
{{la|Article}} Article (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ)
{{lat|Article}} Talk:Article (edit | article | history | links | watch | logs)
{{ld|Draft}} Draft:Draft (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{ldt|Draft}} Draft talk:Draft (edit | draft | history | links | watch | logs)
{{lt|Tdeprecated}} Template:Tdeprecated (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{ltt|Tdeprecated}} Template talk:Tdeprecated (edit | template | history | links | watch | logs)
{{lu|Example}} User:Example (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lut|Example}} User talk:Example (edit | user page | history | links | watch | logs)
{{lw|About}} Wikipedia:About (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lwt|About}} Wikipedia talk:About (edit | project page | history | links | watch | logs)
{{lc|Stubs}} Category:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lct|Stubs}} Category talk:Stubs (edit | category | history | links | watch | logs)
{{lf|1944 NormandyLST.jpg}} File:1944 NormandyLST.jpg (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lft|1944 NormandyLST.jpg}} File talk:1944 NormandyLST.jpg (edit | file | history | links | watch | logs)
{{lp|Television}} Portal:Television (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lpt|Television}} Portal talk:Television (edit | portal | history | links | watch | logs)
{{lm|Common.css}} MediaWiki:Common.css (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lmt|Common.css}} MediaWiki talk:Common.css (edit | message | history | links | watch | logs)
{{lb|Business}} Book:Business (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lbt|Business}} Book talk:Business (edit | book | history | links | watch | logs)

{{subst:ln|Category|Stubs}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Category}}:|2={{ucfirst:Stubs}}|3=:Category talk|4=talk}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Category:Stubs]] <tt>(</tt>
 [//ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:Stubs&action=edit edit]<tt>|</tt>
 [[:Category talk:Stubs|talk]]<tt>|</tt>
 [//ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:Whatlinkshere/:Category:Stubs&limit=999 links]<tt>|</tt>
 [//ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:Stubs&action=history history]<tt>|</tt>
 [//ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:Stubs&action=watch watch]<tt>)</tt></span>

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Lwt&oldid=2087353" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്