ഫലകം:Tlx

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This '{{Tlx}}' template documentation is transcluded for all Tlx family templates (Tlx, Tlxc, Tlxw, Tlxb) [edit].Masterpage  


Basically:

{{Tlx|Template|first parameter|second|third|...|tenth}}{{Template|first parameter|second|third|...|tenth}}

Where parameters might contain "=" characters, use {{=}} instead

{{Tlx|Template|first parameter{{=}}anything|second|third{{=}}something|...|tenth}}{{Template|first parameter=anything|second|third=something|...|tenth}}

For more than 10 parameters, possibly also containing "=", use

{{Tlx|Template|<nowiki>first|second|third=something|...|999th</nowiki>}}{{Template|first|second|third=something|...|999th}}

The three dots in the examples represent a number of arguments that have been omitted and are not an actual argument.

Purpose and naming[തിരുത്തുക]

Mnemonically 'Template link expanded'. After {{Tl}} 'Template link'.

 • This template takes another template-name and some associated pipe-tricked (numbered) parameters (or 'pass parameters'), and displays them as an 'example demonstration' of how the template-name template could be coded, literally. Its primary use is in instruction and documentation.
 • Specifics: Up to 10 pass parameters (numbered or nowiki-keywords) for the specified template are displayed as 'placeholders', and over 10 parameters can be displayed using a coded vertical-bar (as in "&#124;..."). A keyword parameter can be used with equals code &#61; or {{=}} or in nowiki-text: "<nowiki>size=10</nowiki>" or all parameters as a string in "<nowiki>" tags; see Examples at bottom. For more details, see this talk page.
 • Exceptions: If the intended template lists numerous parameters, then perhaps this template should really not be used, and just hardcode the usage with <code><nowiki>, for example: <code><nowiki>{{Anytemplate|arg1=23|size=250px|other parameters...}}</nowiki></code>. If a vertical display, with parameters on their own lines, is desired, this can also be laid out manually in this manner, or more rapidly done with <pre>...</pre>.

 • If given no additional parameters except  'template name' ({{{1}}}),  it presents the same as the similar {{Tl}} macro template -- a blue link nested in curly-braces-- the same as a user would apply the template without parameters, but with a noticably clearer font and spacing on most modern browsers.
 • {{Tl|Tl}} display compared to {{Tlx|Tl}}: (Tl: {{Tl}} versus Tlx: {{Tl}})
 • Comparatively, {{Tl}} will not take or display additional parameters, and for minor technical reasons, may be preferred for mere listing and referencing in long pages involving a lot of template expansions.
 • {{Tlx}} has a named parameter subst. Setting this parameter to any string of length 1 or greater will place the string "subst:" before the template name, linked to Help:Substitution. This is useful to indicate when a template should be substituted. For example {{Tlx|Welcome|subst=Y}} will display {{subst:Welcome}}.
 • Additionally, Tlx will take a 'named' parameter 'SISTER' to link interwiki to other sister projects such as one of these examples: '|SISTER=W:', 'Tlx|SISTER=M:', 'Tlx|SISTER=Q:', 'Tlx|SISTER=S:', allowing documentation or discourse about a template across interwiki boundaries.

Documentation[തിരുത്തുക]

{{Tlx}} is a generalization of {{Tl}}, {{Tlp}}, etcetera with arguably better readable output. This depends on the browser, but too narrow uses of "{", "|", "}" in conjunction with links can be hard to read.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Tlx|template name}}
{{Tlx|template name|param}}
{{Tlx|template name|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{Tlx|template name|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10&#124;more}}
{{Tlx|template name|param&#61;value}}

Up to 10 placeholders for parameters of the specified template

Examples[തിരുത്തുക]

Note
On the source sister projects, en.wikipedia and Meta, X0, X1, X2,..., X9 are sandbox templates for experimentation on involved templates that need be in template space. An auto-cleansing software facility exists that might be used to duplicate the facility on other Sister projects.
Code Result Remark
{{Tlx|x0}} {{x0}}  
{{Tlx|Abc}} {{Abc}}  
{{Tlx|ABC}} {{ABC}}  
{{Tlx|AbC}} {{AbC}}  
{{Tlx|x1|one}} {{x1|one}}  
{{Tlx|x2|one|two}} {{x2|one|two}}  
{{Tlx|x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} {{x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}  
{{Tlx|x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} {{x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} up to 10 parameters, then ...
{{Tlx|x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10&#124;11}} {{x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} &#124; for more
{{Tlx|convert|<nowiki>14|m|ftin|abbr=out|sp=us</nowiki>}} unlimited parameters as one nowiki string
{{Tlx|x1|x=u}} {{x1}} = won't work
{{Tlx|x1|x&#61;u}} {{x1|x=u}} &#61; is okay
{{Tlx|x1|x{{=}}u}} {{x1|x=u}} {{=}} is okay
{{Tlx|x1|<nowiki>x=u</nowiki>}} {{x1|x=u}} sticky nowiki is okay
{{Tlx|x2| |two}} {{x2|two}} empty won't work
{{Tlx|x2|&#32;|two}} {{x2| |two}} &#32; is okay
{{Tlx|x2|&nbsp;|two}} {{x2| |two}} &nbsp; is okay
{{Tlx|x2| &#124; two}} {{x2| | two}} &#124; is okay
{{Tlx|x2| {{!}} two}} {{x2| | two}} {{!}} is dubious
{{Tlx|x2|2=|3=two}} {{x2|two}} empty really doesn't work
{{Tlx|x2|2=one|two}} {{x2|two}} two clobbers 2=one
{{Tlx|x2|3=two|2=one}} {{x2|one|two}} right to left okay

See also[തിരുത്തുക]

 • Template:Tlxb – same as {{Tlx}}, but gives the template name in boldface type (this can be useful when stressing the difference between two similarly named templates). Template:Tlb is the same, except it uses regular text instead of a monospaced non-proportional font.
 • Template:Temt, – same as {{Tlx}}, but handles template names with the Template: prefix and templates not in the Template: namespace {{ns:10}}.
 • Template:Para – for giving examples of template parameters and values only, instead of entire templates with parameters.

General-purpose formatting[തിരുത്തുക]

Other formatting templates[തിരുത്തുക]

Code example Effect Notes
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Supports linking to sister projects (e.g., fr:Hatnote)
{{tlu|User:Ahunt/SSHFS}} {{User:Ahunt/SSHFS}} Supports linking to any namespace
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Some text}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Some text}}

Shows code and example
{{xpd|Hatnote|Some hatnote text}} "{{hatnote|Some hatnote text}}" gives "" [1] Shows code, example and a link to expand the template code
{{para|title|<var>book title</var>}} |title=book title Formats template parameters for display, with or without values
{{elc|Template:Hatnote}}
{{elc|Template:Hatnote|Hatnote}}
[[Template:Hatnote]]
[[Template:Hatnote|Hatnote]]
Formats wikilink, with optional piped link text and blended suffix

With utility links[തിരുത്തുക]

Code example Effect
{{lts|Hatnote}} Template:Hatnote(edit talk links history)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (edit talk history links # /subpages /doc /doc edit /sbox /sbox diff /test) · Module:hatnote
{{tfd links|Hatnote}} Template:Hatnote (edit · talk · history · links · transclusions · logs · subpages · delete)
{{tiw|Hatnote}} Template:hatnote (backlinks edit)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{Hatnote}}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{subst:Hatnote}}
 links talk view
{{ti|Hatnote}} Template:Hatnote (talk · links · edit)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk links edit)
{{tiw|Hatnote}} Template:Hatnote (backlinks edit)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (talk)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Template:Hatnote (links, talk)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Tlx&oldid=3322206" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്