ഫലകം:Infobox user

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Copy and paste the template below. All parameters are optional. Parameter names must be in lower case.

Infobox user
{{{status}}}
{{{image_caption}}}
{{{image_caption}}}
Name{{{name}}}
Name at birth{{{birthname}}}
Gender{{{gender}}}
Birth date{{{birthdate}}}
Birth place{{{birthplace}}}
Current location{{{location}}}
Country{{country data {{{country}}}|flag/core|name={{{country}}}|variant=|size=}}
Time zone{{{timezone}}}
Current time{{{current_time}}}
ദേശീയത{{{nationality}}}
Ethnicity{{{ethnicity}}}
Race{{{race}}}
ഉയരം{{{height}}}
ഭാരം{{{weight}}}
Hair{{{hair}}}
Eyes{{{eyes}}}
Blood type{{{blood_type}}}
Sexuality{{{sexuality}}}
IQ{{{iq}}}
Personality type{{{personality_type}}}
Family and friends
Marital status{{{marital status}}}
Relationship{{{spouse}}}
Girlfriend{{{girlfriend}}}
Boyfriend{{{boyfriend}}}
Children{{{children}}}
Siblings{{{siblings}}}
Pets{{{pets}}}
Education and employment
Occupation{{{occupation}}}
Employer{{{employer}}}
വിദ്യാഭ്യാസം{{{education}}}
College{{{college}}}
University{{{university}}}
High school{{{highschool}}}
Hobbies, favourites, and beliefs
Hobbies{{{hobbies}}}
Religion{{{religion}}}
Politics{{{politics}}}
Aliases{{{aliases}}}
Movies and shows{{{movies}}}
Books{{{books}}}
Interests

{{{interests}}}

Contact info
Website{{{website}}}
Mobile{{{mobile}}}
E-mail{{{email}}}
ICQ{{{icq}}}
AIM{{{aim}}}
GTalk{{{gtalk}}}
XMPP{{{jabber}}}
Skype{{{skype}}}
MSN{{{msn}}}
Yahoo{{{yakoo}}}
.Mac{{{mac}}}
IRC{{{irc}}}
Facebook{{{facebook}}}
Google+{{{google+}}}
Twitter{{{twitter}}}
YouTube{{{youtube}}}
Flickr{{{flickr}}}
Signature{{{signature}}}
Permissions
{{{permissions}}}
Infobox user subpages

{{{subpages}}}

Userboxes

{{{userboxes}}}

{{Infobox user
<!-- INFOBOX FORMATTING -------->
| color      = 
| fontcolor    = 
| tablecolor   = 
<!-- LEAD INFORMATION ---------->
| title      = <!-- optional, defaults to {{BASEPAGENAME}} -->
| status     = 
| image      = 
| image_caption  = 
| image_width   = 
| name      = 
| birthname    = 
| gender     = 
| birthdate    = 
| birthplace   = 
| location    = 
| country     = 
| timezone    = 
| current_time  = 
| nationality   = 
| ethnicity    = 
| race      = 
| height     = 
| weight     = 
| hair      = 
| eyes      = 
| blood_type   = 
| sexuality    = 
| iq       = 
| personality_type= 
<!-- FAMILY & FRIENDS ---------->
| marital status = 
| spouse     = 
| girlfriend   = 
| boyfriend    = 
| children    = 
| siblings    = 
| pets      = 
<!-- EDUCATION & EMPLOYMENT ---->
| occupation   = 
| employer    = 
| education    = 
| college     = 
| university   = 
| highschool   = 
<!-- INTERESTS & BELIEFS ------->
| hobbies     = 
| religion    = 
| politics    = 
| aliases     = 
| movies     = 
| books      = 
| interests    = 
<!-- CONTACT INFO -------------->
| website     = <!-- {{URL|example.com}} -->
| blog      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| mobile     =
| email      = 
| icq       = 
| aim       = 
| gtalk      = 
| jabber     = 
| skype      = 
| msn       = 
| yahoo      = 
| mac       = 
| irc       = 
| facebook    = 
| google+     = 

| twitter     = 
| youtube     = 
| flickr     =
<!-- SIGNATURE ----------------->
| signature    = 
<!-- PERMISSIONS ----------------->
| permissions   = 
<!-- SUBPAGES ----------------->
| subpages    =
<!-- USERBOXES ----------------->
| userboxes    = 
}}

Microformats[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
fontcolorfontcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
widthwidth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
tablecolortablecolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
colorcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
titletitle

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
statusstatus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
imageimage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_widthimage_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_captionimage_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthnamebirthname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
gendergender

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthdatebirthdate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthplacebirthplace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
locationlocation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
countrycountry

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
timezonetimezone

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
current_timecurrent_time

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
nationalitynationality

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ethnicityethnicity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
racerace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
heightheight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
weightweight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
hairhair

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
eyeseyes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
blood_typeblood_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
sexualitysexuality

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
iqiq

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
personality_typepersonality_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
marital statusmarital status

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
spousespouse

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
girlfriendgirlfriend

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
boyfriendboyfriend

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
childrenchildren

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
siblingssiblings

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
petspets

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
partnerpartner

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
relationshiprelationship

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
occupationoccupation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
employeremployer

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
educationeducation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
collegecollege

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
universityuniversity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
highschoolhighschool

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
hobbieshobbies

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
religionreligion

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
politicspolitics

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
aliasesaliases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
moviesmovies

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
booksbooks

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
showsshows

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
interestsinterests

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
websitewebsite

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
blogblog

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
emailemail

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mobilemobile

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
icqicq

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
aimaim

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
gtalkgtalk

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
jabberjabber

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
skypeskype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
msnmsn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
yahooyahoo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
macmac

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ircirc

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
facebookfacebook

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
google+google+

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
myspacemyspace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
twittertwitter

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
youtubeyoutube

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flickrflickr

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
signaturesignature

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
permissionspermissions

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subpagessubpages

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
userboxesuserboxes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_user&oldid=2427256" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്