ഫലകം:Infobox user

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
fontcolorfontcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
widthwidth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
tablecolortablecolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
colorcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
titletitle

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
statusstatus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
imageimage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_widthimage_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_captionimage_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthnamebirthname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
gendergender

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthdatebirthdate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
birthplacebirthplace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
locationlocation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
countrycountry

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
timezonetimezone

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
current_timecurrent_time

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
nationalitynationality

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ethnicityethnicity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
racerace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
heightheight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
weightweight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
hairhair

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
eyeseyes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
blood_typeblood_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
sexualitysexuality

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
iqiq

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
personality_typepersonality_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
marital statusmarital status

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
spousespouse

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
girlfriendgirlfriend

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
boyfriendboyfriend

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
childrenchildren

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
siblingssiblings

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
petspets

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
partnerpartner

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
relationshiprelationship

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
occupationoccupation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
employeremployer

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
educationeducation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
collegecollege

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
universityuniversity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
highschoolhighschool

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
hobbieshobbies

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
religionreligion

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
politicspolitics

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
aliasesaliases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
moviesmovies

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
booksbooks

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
showsshows

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
interestsinterests

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
websitewebsite

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
blogblog

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
emailemail

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mobilemobile

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
icqicq

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
aimaim

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
gtalkgtalk

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
jabberjabber

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
skypeskype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
msnmsn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
yahooyahoo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
macmac

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ircirc

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
facebookfacebook

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
google+google+

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
myspacemyspace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
twittertwitter

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
youtubeyoutube

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flickrflickr

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
signaturesignature

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
permissionspermissions

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subpagessubpages

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
userboxesuserboxes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_user&oldid=2427256" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്