ഫലകം:Infobox tropical cyclone

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Simple usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox tropical cyclone
| name     = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| image     = <!-- filename only -->
| caption    = 
| formed    = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated  = <!-- {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| post-tropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min winds  = <!-- in knots, number only -->
| 3-min winds  = <!-- in knots, number only -->
| 10-min winds = <!-- in knots, number only -->
| gusts     = <!-- in knots, number only -->
| pressure   = <!-- in mbar (hPa), number only -->
| fatalities  = 
| damages    = 
| affected   = 
| cycloneseason = 
}}

Active storms[തിരുത്തുക]

{{Infobox tropical cyclone
| name      = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| image     = <!-- filename only -->
| caption    = 
| formed     = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated   = <!--leave blank until storm ends, then use {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| 3-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| 10-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| gusts     = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| pressure    = <!-- in mbar (hPa) (other units will display automatically) -->
| fatalities   = 
| damages    = <!-- Cost of damage in pure number form (in USD, unless currency specified) -->
| year      = <!-- year used for damages figure -->
| currency    = <!-- currency used for damages. Use the [[ISO 4217]] currency code (ex. USD, AUD, JPY) -->
| affected    = <!-- Areas affected -->
| cycloneseason = <!-- link to season article (ex. [[2014 Pacific typhoon season]]) -->
<!-- Remove these after storm has ended -->
| track     = <!-- storm tracking image filename -->
| track_caption = <!-- Caption below tracking map. defaults to "Forecast map" -->
| time     = <!-- current time used for data (give both local and UTC) -->
| location   = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:event|display=inline}} (set "display=inline,title" if used on a main article for the storm) -->
| movement   = <!-- direction and speed of movement -->
| mainarticle  = <!-- Page name of the main storm article (helpful when infobox used in season articles) -->
}}

Complete usage for past storms[തിരുത്തുക]

{{Infobox tropical cyclone
| name     = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| type     = <!-- Manual entry of minor storm type (ex. Tropical depression, Tropical storm, Subtropical storm) -->
| category   = <!-- (use only if outside the above basins) manual entry of heading colors, see [[Template:Storm colour]] -->
| image     = 
| alt      = 
| caption    = 
| formed    = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated  = <!--leave blank until storm ends, then use {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| post-tropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| duration   = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min prefix = 
| 1-min winds  = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| 3-min prefix = 
| 3-min winds  = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| 10-min prefix = 
| 10-min winds = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| gustspre   = <!-- text to display before gusts, eg: <,≤,>,≥ -->
| gusts     = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| pressurepre  = <!-- text to display before pressure, eg: <,≤,>,≥ -->
| pressure   = <!-- in mbar (hPa) -->
| pressurepost = <!-- text to display below pressure, eg: "world record" -->
| fatalities  = 
| damagespre  = 
| damages    = <!-- Cost of damage in pure number form (in USD, unless currency specified) -->
| year     = <!-- year used for damages figure -->
| currency   = <!-- currency used for damages. Use the [[ISO 4217]] currency code (ex. USD, AUD, JPY) -->
| damagespost  = 
| affected   = <!-- Areas affected -->
| misc     = <!-- Additional relevant information not covered by other sections -->
| cycloneseason = <!-- link to season article (ex. [[2014 Pacific typhoon season]]) -->
| series    = 
| related    = 
| mainarticle  = <!-- Page name of the main storm article (helpful when infobox used in season articles) -->
}}

Example[തിരുത്തുക]

Hurricane Hugo
Category 5 major hurricane (SSHWS/NWS)
Hurricane Hugo as a Category 3 hurricane
Formedസെപ്റ്റംബർ 10, 1989 (1989-09-10)
Dissipatedസെപ്റ്റംബർ 25, 1989 (1989-09-25)
(Extratropical after സെപ്റ്റംബർ 22, 1989 (1989-09-22))
Highest winds1-minute sustained: 160 mph (260 km/h)
Lowest pressure918 mbar (hPa); 27.11 inHg
Fatalities107 total (estimated)
Damage$10 billion (1989 USD)
Areas affectedLesser Antilles, Puerto Rico, Hispaniola, Turks and Caicos Islands
Part of the 1989 Atlantic hurricane season
{{Infobox tropical cyclone
| name     = Hurricane Hugo
| type     = hurricane
| basin     = Atl
| image     = Hugo 1989-09-15 1105Z.png
| caption    = Hurricane Hugo as a Category 3 hurricane
| formed    = {{start date|1989|09|10}}
| dissipated  = {{end date|1989|09|25}}
| extratropical = {{start date|1989|09|22}}
| 1-min winds  = 140
| pressure   = 918
| damages    = 10000
| year     = 1989
| fatalities  = 107 total <small>(estimated)</small>
| affected   = [[Lesser Antilles]], [[Puerto Rico]], [[Hispaniola]], [[Turks and Caicos Islands]]
| cycloneseason = [[1989 Atlantic hurricane season]]
| related    = {{Hurricane Georges related}} (not actually related)
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Parameters[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox tropical cyclone in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox tropical cyclone

This infobox is for articles about specific [[tropical cyclone]] events (hurricanes, typhoons, tropical storms, tropical depressions)

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename Name

The name of the storm as given by the RSMC, TCWC, or other meteorological organization with jurisdiction over the region where the storm was at peak intensity. (Capitalize every word.)

പദംആവശ്യമാണ്
basinbasin Basin

[Important!] Code for one of the [[tropical cyclone basins]] that the storm belongs. Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac, or leave blank only if rare storm outside of main basins.

പദംഐച്ഛികം
typetype Type

Manual entry for type of storm if outside one of the basins ("hurricane", "typhoon" or "cyclone"). This parameter will accept everything, but ensure proper capitalization.

പദംഐച്ഛികം
categorycategory

Manual entry for type header, per [[Template:Storm colour]].

പദംഐച്ഛികം
imageimage Image location

[Important!] Location of picture to use

പ്രമാണംഐച്ഛികം
altalt

Alternate text for main image, use if file name is not descriptive.

പദംഐച്ഛികം
captioncaption

Caption text for main image.

പദംഐച്ഛികം
image_sizeimage_size

Do not use this setting unless correcting a specific problem. Images will scale to user preferences.

പദംഐച്ഛികം
tracktrack

Used for active storms only. File name of storm map or forecast map.

പ്രമാണംഐച്ഛികം
track_alttrack_alt

Used for active storms only. Alternate text for tracking image, use if file name is not descriptive.

പദംഐച്ഛികം
track_captiontrack_caption

Used for active storms only. Caption text for tracking image.

സ്വതേ
Forecast map
പദംഐച്ഛികം
Formedformed Formed

Date of formation; use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

തീയതിഐച്ഛികം
Dissipateddissipated Dissipated

Date of storm end; leave blank until storm ends, then add {{end date|yyyy|mm|dd}}.

പദംഐച്ഛികം
extratropicalextratropical Extratropical

Date storm went [[Extratropical cyclone|Extratropical]], use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

തീയതിഐച്ഛികം
remnant lowremnant low Remnant low

Date storm degenerated into a [[Post-tropical cyclone|Remnant low]], use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

തീയതിഐച്ഛികം
Highest winds10-min winds

Sustained wind average over a period of 10 minutes (used by most weather agencies) as a pure number. The template will convert appropriately.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Highest winds3-min winds

Sustained wind average over a period of 3 minute (used by RSMC New Delhi) as a pure number. The template will convert appropriately.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Highest winds1-min winds

[Important!] Sustained wind average over a period of one minute (used for the Saffir–Simpson hurricane wind scale) as a pure number. The template will convert appropriately.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Gustsgusts Gusts

[Important!] Gusts in [[Knot (unit)|knots]] as a pure number. The template will convert appropriately.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Highest winds10-min prefix

Optional text before "10-min winds"

പദംഐച്ഛികം
Highest winds3-min prefix

Optional text before "3-min winds"

പദംഐച്ഛികം
Highest winds1-min prefix

Optional text before "1-min winds"

പദംഐച്ഛികം
Gusts prefixgusts prefix Pregusts

Optional text before "gusts"

പദംഐച്ഛികം
Lowest pressurepressurepre Pressurepre

Optional text before "pressure"

പദംഐച്ഛികം
Lowest pressurepressure Pressure

[Important!] Pressure in mbar (hPa) as a pure number, will be displayed with labels and converted to inHg.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Lowest pressurepressurepost Pressurepost

Optional text after "pressure"

പദംഐച്ഛികം
Fatalitiesfatalities Fatalities

Number killed

പദംഐച്ഛികം
Damagesdamagespre Damagespre

Optional text before "damages"

പദംഐച്ഛികം
Damagesdamages Damages

Monetary cost of damage given as a pure number.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Damagesyear Year

Year used for damages amount

പദംഐച്ഛികം
Damagescurrency Currency

Alternative currency used for damage amount (default is USD)

പദംഐച്ഛികം
Damagesdamagespost Damagespost

Optional text after "damages"

പദംഐച്ഛികം
Areas affectedaffected Areas

Areas affected by the storm (wikilink to location articles)

താൾഐച്ഛികം
timetime

Used for active storms only. Time of report used for infobox data. Include both local time and UTC.

പദംഐച്ഛികം
Locationlocation

Used for active storms only. The current location of the storm, use {{Coord|LAT|LONG|type:event|display=inline}} (set "display=inline,title" if used on a main article for the storm).

പദംഐച്ഛികം
Movementmovement

Speed and direction of storm

പദംഐച്ഛികം
miscmisc module

Use for relevant information not covered by other parameters (not typically used).

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
cycloneseasoncycloneseason Hurricane season

Page with list of other storms this year in the same basin.

താൾഐച്ഛികം
seriesseries Series

Other articles related to this storm (used only for major storms),

താൾഐച്ഛികം
relatedrelated Related

Other related articles. (not typically used)

താൾഐച്ഛികം
mainarticlemainarticle

If this infobox is used in a season article or in a section of some other page, provide a link to the main article for the storm.

താൾഐച്ഛികം
post-tropicalpost-tropical Post-tropical

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Durationduration Duration

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_tropical_cyclone&oldid=3345803" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്