ഫലകം:Infobox officeholder

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഫലകം:Infobox president എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
Infobox officeholder
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox officeholder}} incorporates the following templates (i.e. all the templates listed here). Please use the most appropriate name when placing this template on a page.

Usage[തിരുത്തുക]

Paste the code for the relevant office and then add the personal data to the bottom. There are no required fields and some fields will not appear when others are in use. For instructions on how to implement multiple terms, see this page. For advice on alt text, see Wikipedia:Alternative text for images.

The parameter |order= is used in conjunction with |office= to state that the officeholder is the nth holder of the office, for example "2nd President of Mauritius". If |order= is not specified, the value of |office= can be wikilinked in the usual way, for example, "[[Ministry of Defence (Singapore)|Minister for Defence]]". However, if |order= is specified together with |office=, the value of |office= is automatically linked to a Wikipedia article of the same name, whether such an article exists or not. Wikilinking cannot be used to redirect the link elsewhere, but a piped link can be created like this: "Ministry of Defence (Singapore){{!}}Minister for Defence" (note that the double square brackets have been omitted).

When both a start and an end term are given, you can instead specify the complete term using using the parameters |term=, |terms2=, etc. This can be helpful with complicated terms that cannot be given as simple starting or ending dates, or if you prefer something other than the default term separator (an en dash, with spaces around it if the start or end is not a simple integer date).

Where a politician was redistricted into a new district, you can use |prior_term= to indicate which district(s) he was in before. This saves space in the infobox by not generating a completely new office each time redistricting happens. If you do this, it is recommended that you list the person preceded when the subject first took office and the person succeeded when the subject last left office. Where the use of "same district number" is used for determining "predecessor" and "successor" in any office, but where the area is so altered as to make such a "predecessor" or "successor" of little or no biographical value, the word "redistricted" should be used rather than using names of officeholders whose connection is accidental by virtue of district number, but unrelated to any election contests between officeholders.

Please do not re-purpose any fields to add decorative images, icons or flags. Template:Infobox viceroy styles or the like can be used for this. WP:INFOBOXFLAG applies here.

General office[തിരുത്തുക]

{{Infobox officeholder
| honorific-prefix  = 
| name        = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| honorific-suffix  = 
| image       = 
| imagesize     = 
| smallimage     = <!--If this is specified, "image" should not be.-->
| alt        = 
| caption      = 
| order       = 
| office       = 
| term_start     = 
| term_end      = 
| alongside     = <!--For two or more people serving in the same position from the same district. (e.g. United States Senators.)-->
| vicepresident   = 
| viceprimeminister = 
| deputy       = 
| lieutenant     = 
| monarch      = 
| president     = 
| primeminister   = 
| taoiseach     = 
| chancellor     = 
| governor      = 
| governor-general  = 
| governor_general  = 
| constituency    = 
| majority      = 
| succeeding     = <!--For President-elect or equivalent-->
| predecessor    = 
| successor     = 
| prior_term     =
| order2       = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| office2      = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| term_start2    = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| term_end2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| alongside2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| vicepresident2   = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| viceprimeminister2 = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| deputy2      = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| lieutenant2    = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| monarch2      = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| president2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| primeminister2   = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| governor2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| succeeding2    = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| predecessor2    = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| successor2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| constituency2   = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| majority2     = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->

add personal data

Ambassador[തിരുത്തുക]

{{Infobox ambassador
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| order    = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| ambassador_from = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| country   = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| president  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->

add personal data

Assembly Member[തിരുത്തുക]

{{Infobox AM
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| constituency_AM = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| assembly  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| majority  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| prior_term =

add personal data

Governor[തിരുത്തുക]

{{Infobox governor
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| order    = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| office   = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| lieutenant = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->

add personal data

If Governor was appointed by a President, add:

| president  = <!--name of president-->

If Governor appointed by other, add:

| appointed  = <!--name of appointer-->

Judge[തിരുത്തുക]

{{Infobox judge
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| office   = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| nominator  = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| appointer  = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by changing the number-->

add personal data

Nominee/Candidate[തിരുത്തുക]

Do not add this section to pages of people who have held a previous office.
{{Infobox candidate
|honorific-prefix = 
| name   = 
| honorific-suffix = 
| image   = 
| alt    = 
| caption  = 
| nominee  = 
| party_election = 
| election_date = 
| runningmate = 
| opponent = 
| incumbent = 

If a candidate, then instead of nominee use:

| candidate =

add personal data

Member of Parliament[തിരുത്തുക]

{{Infobox MP
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| constituency_MP = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| parliament = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| majority  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
| prior_term =

add personal data

U.S. Representatives[തിരുത്തുക]

U.S. Congressman[തിരുത്തുക]

{{Infobox Congressman
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| state    = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| district  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_start = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| prior_term =

add personal data

If Congressman served as Speaker of the House add:

| speaker   = <!--number of office holder-->
| term_start2 = 
| term_end2  = 
| predecessor2 = 
| successor2  = 

If Congressman has been elected but not sworn in:

| succeeding  = <!--the name of the incumbent congressman-->

State Representative[തിരുത്തുക]

{{Infobox state representative
| honorific-prefix = 
| name     = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| state_house = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| district   = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_start  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end   = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| prior_term  =

add personal data

For Representative from states that have an Assembly, instead of state_house use:

| state_assembly = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

For Representative from states that have a House of Delegates, instead of state_house use:

| state_delegate = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

For Representative from states that have a Legislature, instead of state_house use:

| state_legislature = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If Representative served as Speaker of the State House add:

| speaker   = <!--number of office holder-->
| state_house = 
| term_start2 = 
| term_end2  = 
| predecessor2 = 
| successor2  = 

U.S. Senators[തിരുത്തുക]

U.S. Senator[തിരുത്തുക]

{{Infobox senator
| honorific-prefix = 
| name    = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| imagesize  = 
| alt     = 
| jr/sr    = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc--> This code has been disabled per Template talk:Infobox officeholder.
| state    = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| term_start = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->

add personal data

| alongside  = <!--the name of fellow senator-->

If Senator has just been elected and is a Senator-Elect:

| succeeding = <!--the name of the incumbent senator-->

If Senator served as Senate Majority Leader add:

| majorityleader3 = <!--number of office holder-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If Senator served as Congressman add:

| state3    = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| district3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

State Senator[തിരുത്തുക]

{{Infobox State Senator
| honorific-prefix = 
| name     = 
| honorific-suffix = 
| image    = 
| alt     = 
| state_senate = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| district   = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| term_start  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| term_end   = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| successor  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
| prior_term  =

add personal data

If State Senator served as Majority Leader of the State Senate add:

| majority_leader3 = <!--number of office holder-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->


If State Senator served as Minority Leader of the State Senate add:

| minority_leader3 = <!--number of office holder-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If State Senator served as Majority Floor Leader of the State Senate add:

| majority_floor_leader3 = <!--number of office holder-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If State Senator served as Minority Floor Leader of the State Senate add:

| minority_floor_leader3 = <!--number of office holder-->
| term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
| successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

Personal data[തിരുത്തുക]

Place this underneath the template

| birth_date     = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{Birth-date and age|Month DD, YYYY}} -->
| birth_place    = 
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} or {{Death-date and age|Month DD, YYYY|Month DD, YYYY}} (death date then birth date) -->
| death_place    = 
| restingplace    = 
| restingplacecoordinates = 
| birthname     = 
| citizenship    = 
| nationality    = 
| party       = 
| otherparty     = <!--For additional political affiliations-->
| spouse       = 
| partner      = <!--For those with a domestic partner and not married-->
| relations     = 
| children      = 
| parents      = 
| residence     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| profession     = 
| cabinet      = 
| committees     = 
| portfolio     = 
| religion      = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| website      = 
| footnotes     = 
| blank1       = 
| data1       = 
| blank2       = 
| data2       = 
| blank3       = 
| data3       = 
| blank4       = 
| data4       = 
| blank5       = 
| data5       = 
<!--Military service-->
| nickname      = 
| allegiance     = 
| branch       = 
| serviceyears    = 
| rank        = 
| unit        = 
| commands      = 
| battles      = 
| awards       = 
| military_blank1  = 
| military_data1   = 
| military_blank2  = 
| military_data2   = 
| military_blank3  = 
| military_data3   = 
| military_blank4  = 
| military_data4   = 
| military_blank5  = 
| military_data5   = 
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox officeholder

An infobox for office holders. It is generally better to use a more specific template like {{Infobox politician}}.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename

The persons name

സ്വതേ
The pagename
പദംഐച്ഛികം
officeoffice

Office held

പദംഐച്ഛികം
orderorder

Used in conjunction with 'office' to state that the officeholder is the nth holder of the office

പദംഐച്ഛികം
bodyclassbodyclass

പദംഐച്ഛികം
mainwidthmainwidth

സ്വതേ
22em
പദംഐച്ഛികം
honorific-prefixhonorific-prefix

പദംഐച്ഛികം
honorific-suffixhonorific-suffix

പദംഐച്ഛികം
native_namenative_name

പദംഐച്ഛികം
native_name_langnative_name_lang

പദംഐച്ഛികം
imageimage

പദംഐച്ഛികം
widthwidth imagesize image_size

പദംഐച്ഛികം
altalt

പദംഐച്ഛികം
image nameimage name

പദംഐച്ഛികം
smallimagesmallimage

പദംഐച്ഛികം
captioncaption

പദംഐച്ഛികം
alongsidealongside

For two or more people serving in the same position from the same district. (e.g. United States Senators.)

പദംഐച്ഛികം
ambassador_fromambassador_from

പദംഐച്ഛികം
appointerappointer

പദംഐച്ഛികം
assemblyassembly

പദംഐച്ഛികം
chancellorchancellor

പദംഐച്ഛികം
co-leaderco-leader

പദംഐച്ഛികം
constituency_AMconstituency_AM

പദംഐച്ഛികം
constituencyconstituency

പദംഐച്ഛികം
countrycountry

പദംഐച്ഛികം
deputydeputy

പദംഐച്ഛികം
districtdistrict

പദംഐച്ഛികം
election_dateelection_date

പദംഐച്ഛികം
firstministerfirstminister

പദംഐച്ഛികം
governor-generalgovernor-general

പദംഐച്ഛികം
incumbentincumbent

പദംഐച്ഛികം
jr/srjr/sr

പദംഐച്ഛികം
jr/sr and statejr/sr and state

പദംഐച്ഛികം
leaderleader

പദംഐച്ഛികം
legislaturelegislature

പദംഐച്ഛികം
lieutenant_governorlieutenant_governor

പദംഐച്ഛികം
lieutenantlieutenant

പദംഐച്ഛികം
majorityleadermajorityleader

പദംഐച്ഛികം
ministerminister

പദംഐച്ഛികം
minister_fromminister_from

പദംഐച്ഛികം
minority_floor_leaderminority_floor_leader

പദംഐച്ഛികം
majority_floor_leadermajority_floor_leader

പദംഐച്ഛികം
minorityleaderminorityleader

പദംഐച്ഛികം
monarchmonarch

പദംഐച്ഛികം
nominatornominator

പദംഐച്ഛികം
opponentopponent

പദംഐച്ഛികം
parliamentparliament

പദംഐച്ഛികം
party_electionparty_election

പദംഐച്ഛികം
predecessorpredecessor

പദംഐച്ഛികം
precedingpreceding

പദംഐച്ഛികം
precededpreceded

പദംഐച്ഛികം
premierpremier

പദംഐച്ഛികം
presidentpresident

പദംഐച്ഛികം
primeministerprimeminister

പദംഐച്ഛികം
ridingriding

പദംഐച്ഛികം
runningmaterunningmate

പദംഐച്ഛികം
succeededsucceeded

പദംഐച്ഛികം
succeedingsucceeding

For President-elect or equivalent.

പദംഐച്ഛികം
successorsuccessor

പദംഐച്ഛികം
taoiseachtaoiseach

പദംഐച്ഛികം
termendtermend

പദംഐച്ഛികം
termstarttermstart

പദംഐച്ഛികം
titletitle

പദംഐച്ഛികം
vicegovernorvicegovernor

പദംഐച്ഛികം
vicepresidentvicepresident

പദംഐച്ഛികം
vicepremiervicepremier

പദംഐച്ഛികം
viceprimeministerviceprimeminister

പദംഐച്ഛികം
speakerspeaker

പദംഐച്ഛികം
nomineenominee

പദംഐച്ഛികം
candidatecandidate

പദംഐച്ഛികം
footnotesfootnotes

പദംഐച്ഛികം
datedate

പദംഐച്ഛികം
yearyear

പദംഐച്ഛികം
sourcesource

പദംഐച്ഛികം
signaturesignature

പദംഐച്ഛികം
signature_altsignature_alt

പദംഐച്ഛികം
appointeappointe

പദംഐച്ഛികം
alongside2alongside2

പദംഐച്ഛികം
peerage2peerage2

പദംഐച്ഛികം
ambassador_from2ambassador_from2

പദംഐച്ഛികം
appointer2appointer2

പദംഐച്ഛികം
assembly2assembly2

പദംഐച്ഛികം
chancellor2chancellor2

പദംഐച്ഛികം
co-leader2co-leader2

പദംഐച്ഛികം
constituency_AM2constituency_AM2

പദംഐച്ഛികം
constituency_constituency_

പദംഐച്ഛികം
constituency2constituency2

പദംഐച്ഛികം
country2country2

പദംഐച്ഛികം
deputy2deputy2

പദംഐച്ഛികം
district2district2

പദംഐച്ഛികം
firstminister2firstminister2

പദംഐച്ഛികം
governorgovernor

പദംഐച്ഛികം
governor-general2governor-general2

പദംഐച്ഛികം
governor2governor2

പദംഐച്ഛികം
jr/sr2jr/sr2

പദംഐച്ഛികം
jr/sr and state2jr/sr and state2

പദംഐച്ഛികം
leader2leader2

പദംഐച്ഛികം
legislature2legislature2

പദംഐച്ഛികം
lieutenant_governor2lieutenant_governor2

പദംഐച്ഛികം
lieutenant2lieutenant2

പദംഐച്ഛികം
majoritymajority

പദംഐച്ഛികം
majorityleader2majorityleader2

പദംഐച്ഛികം
minister_from2minister_from2

പദംഐച്ഛികം
minority_floor_leader2minority_floor_leader2

പദംഐച്ഛികം
majority_floor_leader2majority_floor_leader2

പദംഐച്ഛികം
majority2majority2

പദംഐച്ഛികം
minister2minister2

പദംഐച്ഛികം
minorityminority

പദംഐച്ഛികം
minorityleader2minorityleader2

പദംഐച്ഛികം
monarch2monarch2

പദംഐച്ഛികം
nominator2nominator2

പദംഐച്ഛികം
office2office2

പദംഐച്ഛികം
order2order2

പദംഐച്ഛികം
parliament2parliament2

പദംഐച്ഛികം
predecessor2predecessor2

പദംഐച്ഛികം
preceding2preceding2

പദംഐച്ഛികം
preceded2preceded2

പദംഐച്ഛികം
premier2premier2

പദംഐച്ഛികം
president2president2

പദംഐച്ഛികം
primeminister2primeminister2

പദംഐച്ഛികം
riding2riding2

പദംഐച്ഛികം
speaker_officespeaker_office

പദംഐച്ഛികം
state_assemblystate_assembly

പദംഐച്ഛികം
state_delegatestate_delegate

പദംഐച്ഛികം
state_housestate_house

പദംഐച്ഛികം
state_legislaturestate_legislature

പദംഐച്ഛികം
state_senatestate_senate

പദംഐച്ഛികം
statestate

പദംഐച്ഛികം
succeeded2succeeded2

പദംഐച്ഛികം
succeeding2succeeding2

പദംഐച്ഛികം
successor2successor2

പദംഐച്ഛികം
taoiseach2taoiseach2

പദംഐച്ഛികം
termterm

പദംഐച്ഛികം
termend2termend2

പദംഐച്ഛികം
termstart2termstart2

പദംഐച്ഛികം
term2term2

പദംഐച്ഛികം
title2title2

പദംഐച്ഛികം
vicegovernor2vicegovernor2

പദംഐച്ഛികം
vicepresident2vicepresident2

പദംഐച്ഛികം
vicepremier2vicepremier2

പദംഐച്ഛികം
viceprimeminister2viceprimeminister2

പദംഐച്ഛികം
partyparty

പദംഐച്ഛികം
prior_termprior_term

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
1blankname1blankname

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
1namedata1namedata

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
2blankname2blankname

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
2namedata2namedata

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
3blankname3blankname

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
3namedata3namedata

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
4blankname4blankname

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
4namedata4namedata

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
5blankname5blankname

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
5namedata5namedata

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
1blankname11blankname1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
1namedata11namedata1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
2blankname12blankname1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
2namedata12namedata1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
3blankname13blankname1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
3namedata13namedata1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
4blankname14blankname1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
4namedata14namedata1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
5blankname15blankname1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
5namedata15namedata1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
alongside1alongside1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
ambassador_from1ambassador_from1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
appointer1appointer1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
assembly1assembly1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
chancellor1chancellor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
co-leader1co-leader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
constituency_AM1constituency_AM1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
constituency1constituency1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
country1country1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
deputy1deputy1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
district1district1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
firstminister1firstminister1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
governor-general1governor-general1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
governor1governor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
jr/sr1jr/sr1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
jr/sr and state1jr/sr and state1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
leader1leader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
legislature1legislature1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
lieutenant_governor1lieutenant_governor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
lieutenant1lieutenant1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
minority_floor_leader1minority_floor_leader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
minister_from1minister_from1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
majority_floor_leader1majority_floor_leader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
majorityleader1majorityleader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
majority1majority1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
minister1minister1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
minorityleader1minorityleader1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
monarch1monarch1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
nominator1nominator1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
office1office1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
order1order1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
parliament1parliament1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
predecessor1predecessor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
preceding1preceding1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
preceded1preceded1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
premier1premier1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
president1president1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
primeminister1primeminister1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
riding1riding1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_assembly1state_assembly1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_delegate1state_delegate1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_house1state_house1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_legislature1state_legislature1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_senate1state_senate1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state1state1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
succeeded1succeeded1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
succeeding1succeeding1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
successor1successor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
taoiseach1taoiseach1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
termend1termend1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
termstart1termstart1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
term1term1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
title1title1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
vicegovernor1vicegovernor1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
vicepresident1vicepresident1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
vicepremier1vicepremier1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
viceprimeminister1viceprimeminister1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
prior_term1prior_term1

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_assembly2state_assembly2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_delegate2state_delegate2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_house2state_house2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_legislature2state_legislature2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state_senate2state_senate2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
state2state2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
prior_term2prior_term2

Additional fields numbered up to 14

പദംഐച്ഛികം
birth_namebirth_name birthname

പദംഐച്ഛികം
birth_datebirth_date

പദംഐച്ഛികം
birth_placebirth_place

പദംഐച്ഛികം
death_datedeath_date

പദംഐച്ഛികം
death_placedeath_place

പദംഐച്ഛികം
resting_placeresting_place restingplace

പദംഐച്ഛികം
resting_place_coordinatesresting_place_coordinates restingplacecoordinates

പദംഐച്ഛികം
citizenshipcitizenship

പദംഐച്ഛികം
nationalitynationality

പദംഐച്ഛികം
otherpartyotherparty

പദംഐച്ഛികം
spousespouse

പദംഐച്ഛികം
partnerpartner

പദംഐച്ഛികം
relationsrelations

പദംഐച്ഛികം
childrenchildren

പദംഐച്ഛികം
parentsparents

പദംഐച്ഛികം
residenceresidence

പദംഐച്ഛികം
alma_materalma_mater

പദംഐച്ഛികം
occupationoccupation

Please observe sentence case and capitalise only the first letter of the first item: (i.e. Politician, entrepreneur, businessman)

പദംഐച്ഛികം
professionprofession

Please observe sentence case and capitalise only the first letter of the first item: (i.e. Attorney, accountant)

പദംഐച്ഛികം
cabinetcabinet

പദംഐച്ഛികം
committeescommittees

പദംഐച്ഛികം
portfolioportfolio

പദംഐച്ഛികം
religionreligion

പദംഐച്ഛികം
blank1blank1

Also blank2 ... blank5

പദംഐച്ഛികം
data1data1

Also data2 ... data5

പദംഐച്ഛികം
websitewebsite

പദംഐച്ഛികം
nicknamenickname

പദംഐച്ഛികം
allegianceallegiance

പദംഐച്ഛികം
branchbranch

പദംഐച്ഛികം
serviceyearsserviceyears

പദംഐച്ഛികം
rankrank

പദംഐച്ഛികം
unitunit

പദംഐച്ഛികം
commandscommands

പദംഐച്ഛികം
battlesbattles

പദംഐച്ഛികം
awardsawards

പദംഐച്ഛികം
military_blank1military_blank1

Also military_blank2 ... military_blank5

പദംഐച്ഛികം
military_data1military_data1

Also military_data2 ... military_data5

പദംഐച്ഛികം
1blankname21blankname2

പദംഐച്ഛികം
1namedata21namedata2

പദംഐച്ഛികം
2blankname22blankname2

പദംഐച്ഛികം
2namedata22namedata2

പദംഐച്ഛികം
3blankname23blankname2

പദംഐച്ഛികം
3namedata23namedata2

പദംഐച്ഛികം
4blankname24blankname2

പദംഐച്ഛികം
4namedata24namedata2

പദംഐച്ഛികം
5blankname25blankname2

പദംഐച്ഛികം
5namedata25namedata2

പദംഐച്ഛികം
pronunciationpronunciation

പദംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_officeholder&oldid=3275305" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്