ഫലകം:Infobox mountain

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

The following parameters can be used to create an infobox for a mountain, hill, massif, or a mountain or hill range. Please remove any parameters that are not likely to be useful.

{{{name}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}|upright=1]]
{{{photo_caption}}}
ഉയരം കൂടിയ പർവതം
Elevation{{{elevation}}} {{{elevation_ref}}}
Prominence{{{prominence}}} {{{prominence_ref}}}
Parent peak{{{parent_peak}}}
Isolation{{{isolation}}} {{{isolation_ref}}}
to {{{isolation_parent}}}
Listing{{{listing}}}
Coordinates{{{coordinates}}} {{{coordinates_ref}}}
മറ്റ് പേരുകൾ
Etymology{{{etymology}}}
Native name[{{{native_name}}}] Error: {{Lang}}: unrecognized language tag: {{{native_name_lang}}} (help)  (language?)
English translation{{{translation}}}
Pronunciation{{{pronunciation}}}
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ
[[File:{{{map_image}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|upright=1.16]]
{{{map_caption}}}
സ്ഥാനം{{{location}}}
Country{{{country}}}
State{{{state}}}
Region{{{region}}}
District{{{district}}}
Parent range{{{range}}}
OS grid{{{grid_ref_UK}}}
OSI/OSNI grid{{{grid_ref_Ireland}}}
Topo map{{{topo}}}
ഭൂവിജ്ഞാനീയം
Age of rock{{{age}}}
Mountain type{{{type}}}
Type of rock{{{geology}}}
Volcanic arc{{{volcanic_arc}}}
Last eruption{{{last_eruption}}}
Climbing
First ascent{{{first_ascent}}}
Easiest route{{{easiest_route}}}
Normal route{{{normal_route}}}
Access{{{access}}}
{{{embedded}}}
Without photo_size
[[File:{{{photo}}}|300px|alt={{{photo_alt}}}|upright=1]]
{{{photo_caption}}}
{{Infobox mountain
| name       = {{subst:PAGENAME}}
| other_name    = 
| etymology     = 
| native_name    = 
| native_name_lang = 
| translation    = 
| pronunciation   = 
| photo       = 
| photo_size    = 
| photo_alt     = 
| photo_caption   = 
| map        = 
| map_image     = 
| map_alt      = 
| map_caption    = 
| map_relief    = 
| map_size     = 
| location     = 
| label       = 
| label_position  = 
| elevation     = 
| elevation_m    = 
| elevation_ft   = 
| elevation_ref   = 
| prominence    = 
| prominence_m   = 
| prominence_ft   = 
| prominence_ref  = 
| isolation     = 
| isolation_km   = 
| isolation_mi   = 
| isolation_ref   = 
| parent_peak    = 
| listing      = 
| range       = 
| coordinates    = 
| coordinates_ref  = 
| topo       = 
| type       = 
| age        = 
| geology      = 
| volcanic_arc   = 
| volcanic_belt   = 
| volcanic_field  = 
| volcanic_arc/belt = 
| last_eruption   = 
| first_ascent   = 
| easiest_route   = 
| normal_route   = 
| access      = 
| child       = 
| embedded     = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Only the name and elevation fields are required. All other fields are optional and will not display if not present in the template or do not have any value.

Naming and hierarchy parameters[തിരുത്തുക]

name Name of the mountain, peak or hill. If more than one mountain by the name exists, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, Mount Columbia (for Mount Columbia (Canada) or Mount Columbia (Colorado)). An elevation must be supplied.
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}} and {{native_name}}
language Language of native name. Do not use for multiple native names
native_name_lang ISO 639-2 code for language of native name (e.g. "fr" for French.). Either language or native_name_lang can be used. Do not use for multiple native_name
other_name Other name for the mountain, if relatively well known. Quotes can be used as normal to italicize or bold the text if desired. Use native_name instead, if other name is in a different language from main name. Use {{lang}} to denote language if non-English.
etymology Origin of name
translation Translation of name to English (if name is not an English name)
pronunciation Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)
listing Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.
range Mountain range that the mountain/massif/range belongs to, if applicable. The specific range subgroup should be provided instead of any major mountain system unless there is no applicable subgroup. For example, use Teton Range and not Rocky Mountains or Bernese Alps not Alps.

Photographic and mapping parameters[തിരുത്തുക]

photo Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "File:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language Wikipedias.
photo_size The image width in pixels. If specified, the maximum width is 280px. If not specified, the image uses frameless with upright=1.25 which displays it at approximately 125% of the user's default thumbnail size (for most users the image will display at 280px; for logged-in users who have changed the setting at Special:Preferences the displayed image could range from 150px to 500px). See also: Module:InfoboxImage, WP:AUTOSIZE, WP:EIS, WP:IMGSIZE, and MOS:IMGSIZE.
photo_alt Alt text for the photo, primarily for visually impaired readers. See Wikipedia:Alternative text for images.
photo_caption Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.
map The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinates template ({{coord}}) positions a pushpin marker and label on the map automatically. Example see: Mount Everest. For a static image, use |map_image=
map_image The file name of a static map image to be displayed. To use a location map, use |map=.
map_alt Alt text for the map, primarily for visually impaired readers. See Alt text for maps.
map_caption Fill out if a map caption is desired. If not specified, location will be used.
map_relief If a location map template is specified, this template will attempt to display a relief map if one is available. To force the default map image to display use |map_relief=0.
map_size Must be entered as only a number—no need for px. The default value and maximum is 272.

Dimensional parameters[തിരുത്തുക]

highest Name of highest summit of a single mountain or peak in the range
highest_location location of highest point, e.g., country or province
elevation_m Height of highest point, in meters, as a number (e.g., 8848) or interval of plus/minus spaced (8850 +/- 10). Will automatically convert to feet. The infobox uses the same rounding method as {{convert}}: it guesses the precision from the value. If an editor wishes to specify the precision, use {{convert}} and the freeform parameter, "elevation" instead.
prominence_m The clean topographic prominence of the highest point. Uses same rounding as {{convert}}.
length_km Length and width of mountain or range, in kilometers, as a number. Will automatically convert to miles. Uses same rounding as {{convert}}
width_km
area_km2 Area of mountain or range, in square kilometers, as a number. Will automatically convert to square miles. Uses same rounding as {{convert}}
length_orientation Length orientation such as N-S for North to South
width_orientation Width orientation such as E-W for East to West
elevation_ft As above, except number is expressed in U.S. units, and will automatically convert to metric. Please use only for mountain ranges in the United States. Uses same rounding as {{convert}}.
prominence_ft
length_mi
width_mi
area_mi2
elevation Free form field for expressing dimension, no automatic unit conversion. To be used instead of parameters like elevation_m or elevation_ft
prominence
length
width
area
elevation_system The elevation reference system that defines the elevation, e.g., NAVD88 or DE-NHN
elevation_note Note field after dimensional quantity, typically used for inline citation that supports the quantity
prominence_note
length_note
width_note
area_note

Coordinate parameters[തിരുത്തുക]

There are four ways to enter the location of a mountain or a range:

coordinates Coordinates for the single peak (if a mountain) or the highest peak in range. Will appear under "highest point" section as a link. Use {{coord}} to specify the coordinates, ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code, scale, dim, ... See the documentation for details.
range_coordinates Overall coordinates for range, usually the center of the range. Not intended for use in infoboxes about single peaks. Will appear in Geography section as "Range coordinates" and link. Use {{coord}} to specify the coordinates, ISO region, scale, dim, ... Will place mark on map without label, unless |coordinates= is supplied.
grid_ref_UK If the mountain is in Great Britain, the British grid reference. For mountains outside of Great Britain, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present. Will not place mark on map. Use only the OS grid ref, do not add a reference to this field.
grid_ref_Ireland If the mountain is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference. For mountains outside Ireland, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present. Will not place mark on map. Use only the OS grid ref, do not att a reference to this field.

References (or other notes) for the coordinates can be added via notes parameters:

coordinates_note Reference or other notes displayed on the same line as the |coordinates= data
range_coordinates_note Reference or other notes displayed on the same line as the |range_coordinates= data
grid_ref_UK_note Reference or other notes displayed on the same line as the |grid_ref_UK= data
grid_ref_Ireland_note Reference or other notes displayed on the same line as the |grid_ref_Ireland= data

Geographical parameters[തിരുത്തുക]

location Free-form field describing location of range, similar to {{Infobox mountain}}
country,country1,...,country19 Countries that range spans. First use country, then country# in order. For more than four countries, infobox will automatically put into collapsed list.
country_type Alternative label for country, e.g., use Continent for ranges in Antarctica
state,state1,...,state19 States that range spans. For provinces, set state_type to "Province"
state_type Alternative label for state, e.g. Province
region,region1,...,region23 Sub-national regions that range spans.
region_type Label for sub-national regions, overriding default "State/Province"
district,district1,...,district19 Sub-regional areas that range spans, e.g., counties in the United States
district_type Label for sub-regional areas, overriding default "District"
city,city1,...,city19 Settlements within the mountain range.
city_type Label for settlements, overriding default "Settlement"
parent Parent mountain range
border,border1,...,border3 Other mountain ranges that border this one
biome Biome(s) for range
topo_maker,topo_map The publisher and name (respectively) of the topographic map that contains the range

Geological parameters[തിരുത്തുക]

type The type of mountain — see List of mountain types.
geology
geology1, etc.
Type of the rock mountain is made from
age Age of the rock. Geologic time scales may be useful here.
volcanic_arc
volcanic_belt
volcanic_field
volcanic_arc/belt
If the mountain is a volcano, the arc, belt or field in which it is situated. Each parameter displays an appropriate label.
last_eruption The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin. Only use Unknown if a verifiable source such as the Global Volcanism Program states it as such.

Miscellaneous parameters[തിരുത്തുക]

first_ascent Date of the first ascent, if known. Typically, this is the first recorded ascent but not necessarily the first true ascent. If it is quite probable the peak/mountain was ascended by local people before then, a footnote should be added.
easiest_route The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.
child "yes" if the mountain infobox is embedded inside another Infobox
embedded value = another Infobox to place within the mountain infobox. The other infobox will show up at the end of the mountain infobox. The other infobox needs to have its "embed" or "child" parameter set to 1 or yes, as appropriate.


TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Infobox mountain in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox mountain

This template is used to create an infobox for an article about a mountain.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

Name of the mountain, peak or hill. If more than one mountain by the name exists, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, Mount Columbia (for Mount Columbia (Canada) or Mount Columbia (Colorado).

പദംആവശ്യമാണ്
Other nameother_name

An alternate English name for the mountain, e.g., "Mount McKinley" for Denali. Quotes can be used as normal to italicize or bold the text if desired.

പദംഐച്ഛികം
Etymologyetymology

The etymology of the name

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

The name of the mountain in the local language, if not English.

പദംഐച്ഛികം
ISO 639 language codenative_name_lang

The ISO 639 code for the language of the mountain name (if not English). e.g., "fr" for French

പദംഐച്ഛികം
Languagelanguage

Language of mountain name.

പദംഐച്ഛികം
Translationtranslation

Translation of the mountain's name into English

പദംഐച്ഛികം
Pronunciationpronunciation

Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)

പദംഐച്ഛികം
Photophoto

Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "File:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language Wikipedias. If the only image available is less than 280px wide, you can use the photo_size parameter to indicate its size.

പദംഐച്ഛികം
Photo altphoto_alt

Alt text for the photo, primarily for visually impaired readers. See Wikipedia:Alternative text for images.

പദംഐച്ഛികം
Photo captionphoto_caption

Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.

പദംഐച്ഛികം
Mapmap

The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Mount Everest. For a static image, use map_image

പദംഐച്ഛികം
Mapmap_image

The file name of a static map image to be displayed. For a [[Template:location map|location map]], use map

പദംഐച്ഛികം
Map altmap_alt

Alt text for the map, primarily for visually impaired readers. See [[Wikipedia:Alternative text for images#Maps]].

പദംഐച്ഛികം
Map captionmap_caption

Fill out if a map caption is desired. If not specified, location will be used.

പദംഐച്ഛികം
Locationlocation

Province or state first, followed by country. For USA, the county is optional but if given, be provided before the state. If a pushpin map is being used, the location will be used for the map's caption unless the map_caption parameter is set.

പദംഐച്ഛികം
Map reliefmap_relief

If a location map template is specified, this template will attempt to display a relief map if one is available. To force the default map image to display set to 0.

പദംഐച്ഛികം
Labellabel

Label to be used for the mountain's location on the map. If not specified, the value of the name parameter is used.

പദംഐച്ഛികം
Label positionlabel_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}.

സ്വതേ
right
വരിഐച്ഛികം
Elevationelevation

Maximum height of the mountain. If the mountain has multiple high points, use the highest. Metres should be used first for all mountains outside of the United States and feet for those within the U.S. For conversions, use elevation_m for metres to feet or elevation_ft for feet to metres. This field is required.

പദംഐച്ഛികം
Elevation (meters)elevation_m

Maximum height of the mountain, metres.

പദംഐച്ഛികം
Elevation (feet)elevation_ft

Maximum height of the mountain, feet.

പദംഐച്ഛികം
Elevation refelevation_ref

Reference for the elevation using the standard <ref> </ref> tags. If elevation_m/elevation_ft was used, the reference must be supplied using this parameter.

പദംഐച്ഛികം
Prominenceprominence

The clean topographic prominence of the summit. For conversions, use prominence_m for metres to feet or prominence_ft for feet to metres.

പദംഐച്ഛികം
Prominence (meters)prominence_m

The clean topographic prominence of the summit, metres.

പദംഐച്ഛികം
Prominence (feet)prominence_ft

The clean topographic prominence of the summit, feet.

പദംഐച്ഛികം
Prominence refprominence_ref

Reference for the prominence using the standard <ref> </ref> tags.

പദംഐച്ഛികം
Parent peakparent_peak

In computation of prominence, peaks form a hierarchy: this is the parent of the peak in the hierarchy. For more information, see Line parent.

പദംഐച്ഛികം
Listinglisting

Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.

പദംഐച്ഛികം
Rangerange

Mountain range if applicable. The specific range subgroup should be provided instead of any major mountain system unless there is no applicable subgroup. For example, use Teton Range and not Rocky Mountains or Bernese Alps not Alps.

പദംഐച്ഛികം
Coordinatescoordinates coords

The latitude and longitude of the summit using the {{coord}} template with display=inline,title. If the article uses a geolinks template in the external links section, do not use the display parameter.

പദംഐച്ഛികം
Topotopo

Topographic map

പദംഐച്ഛികം
Grid ref (UK)grid_ref_UK

Ordnance Survey (UK) grid reference for the mountain, passed to {{gbm4ibx}}.

പദംഐച്ഛികം
Notes for grid_ref_UKgrid_ref_UK_note

Notes for grid_ref_UK, e.g., a citation.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Grid ref (Ireland)grid_ref_Ireland

Ordnance Survey(Ireland) grid reference for the mountain, passed to {{iem4ibx}}.

പദംഐച്ഛികം
Notes for grid_ref_Irelandgrid_ref_Ireland_note

Notes for grid_ref_Ireland, e.g., a citation.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Coordinate typecoord_type

Type, from [[Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/type:]].

സ്വതേ
mountain
പദംഐച്ഛികം
Regionregion_code

Either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. See [[Wikipedia:COORD REGION]].

വരിഐച്ഛികം
Sourcesource

The source of the coordinate data. See [[Wikipedia:COORD SOURCE]].

പദംഐച്ഛികം
Formatformat

Format to display degrees in the coordinate listing. dms for degree, minutes, second output (the default), or dec for decimal degree output.

സ്വതേ
dms
വരിഐച്ഛികം
Coordinates refcoordinates_ref

For any references regarding the coordinates reported. <ref> </ref> tags must be used.

പദംഐച്ഛികം
Typetype

The type of mountain — see List of mountain types.

വരിഐച്ഛികം
Ageage

Age of the rock. Geologic time scales may be useful here.

വരിഐച്ഛികം
Volcanic arcvolcanic_arc

If the mountain is a volcano, arc in which it is situated.

പദംഐച്ഛികം
Volcanic beltvolcanic_belt

If the mountain is a volcano, belt in which it is situated.

പദംഐച്ഛികം
Volcanic fieldvolcanic_field

If the mountain is a volcano, field in which it is situated.

പദംഐച്ഛികം
Volcanic arc/beltvolcanic_arc/belt

If the mountain is a volcano, arc/belt in which it is situated.

പദംഐച്ഛികം
Last eruptionlast_eruption

The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin. Only use Unknown if a verifiable source such as the Global Volcanism Program states it as such.

പദംഐച്ഛികം
First ascentfirst_ascent

Date of the first ascent, if known. Typically, this is the first recorded ascent but not necessarily the first true ascent. If it is quite probable the peak/mountain was ascended by local people before then, a footnote should be added.

പദംഐച്ഛികം
Easiest routeeasiest_route

The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.

പദംഐച്ഛികം
Embeddedembedded

Another Infobox to place within the mountain infobox. The other infobox will show up at the end of the mountain infobox. The other infobox needs to have its "embed" or "child" parameter set to 1 or yes, as appropriate.

പദംഐച്ഛികം
Childchild

"yes" if the mountain infobox is embedded inside another Infobox

വരിഐച്ഛികം
Map widthmap_size map_width

Width of the map, in pixels. Must be entered as a number. The default value is 250.

സ്വതേ
250
എണ്ണംഐച്ഛികം
Photo sizephoto_size

Width of the photo, if less than 280px.

എണ്ണംഐച്ഛികം

General notes[തിരുത്തുക]

Blank starter templates for various areas of the world (just copy and paste):

Examples[തിരുത്തുക]

A mountain infobox without a map[തിരുത്തുക]

Mount Shasta
A large mountain rises in the distance over shrubs and trees, its peak covered with snow.
Mount Shasta and Shastina from the Butte Valley (North-East)
ഉയരം കൂടിയ പർവതം
Elevation14,179 feet (4,322 m)
Coordinates41°24′33″N 122°11′42″W / 41.40917°N 122.19500°W / 41.40917; -122.19500
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ
സ്ഥാനംCalifornia, USA
Parent rangeCascades
Topo mapUSGS Mount Shasta
ഭൂവിജ്ഞാനീയം
Age of rockLess than 593 ka
Mountain typeComposite volcano
Last eruption1786
Climbing
First ascent1854 by E.D. Pearce and party
Easiest routerock/ice
{{Infobox mountain
| name     = Mount Shasta
| photo     = Mt Shasta from the northwest-750px.JPG
| photo_size  = <!-- omitted to display at user's default size -->
| photo_alt   = A large mountain rises in the distance over shrubs and trees, its peak covered with snow.
| photo_caption = Mount Shasta and Shastina from the Butte Valley (North-East)
| elevation   = {{convert|14179|ft|m|0}}
| location   = [[California]], USA
| range     = [[Cascade Range|Cascades]]
| prominence  = 
| coordinates  = {{coord|41|24|33|N|122|11|42|W|region:US-CA_type:mountain|display=inline<!--,title-->}}
| topo     = [[United States Geological Survey|USGS]] Mount Shasta
| type     = [[Composite volcano]]
| age      = Less than 593 [[kiloannum|ka]]
| last_eruption = 1786
| first_ascent = 1854 by E. D. Pearce and party
| easiest_route = rock/ice
| listing    = 
}}

A mountain infobox with a map[തിരുത്തുക]

K2
A large angular white mountain, with steeply sloped sides mostly covered with snow.
K2 in Summer
ഉയരം കൂടിയ പർവതം
Elevation8,611 m (28,251 ft)
Prominence4,017 m (13,179 ft)
Listing2nd highest on Earth
Coordinates35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E / 35.88250; 76.51333
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ
K2 is located on the far northwest border of Pakistan, next to China
K2 is located on the far northwest border of Pakistan, next to China
K2
Location on Pakistan/China border
സ്ഥാനംTaxkorgan Tajik Autonomous County, Xinjiang, China/
Gilgit-Baltistan, Pakistan
Parent rangeKarakoram
Climbing
First ascentJuly 1954 by Lacedelli and Compagnoni
Easiest routeRock, snow and ice climb
{{Infobox mountain
| name      = K2
| photo     = K2 2006b.jpg
| photo_size   = 400px <!-- if a size in pixels is specified, the image will not display any larger than 280px -->
| photo_alt   = A large angular white mountain, with steeply sloped sides mostly covered with snow.
| photo_caption = K2 in Summer
| elevation_m  = 8611
| elevation_ref = 
| prominence_m  = 4017
| listing    = [[Eight-thousander|2nd highest on Earth]]
| location    = [[Taxkorgan Tajik Autonomous County]], [[Xinjiang]], China/[[Northern Areas, Pakistan]]
| range     = [[Karakoram]]
| topo      = 
| first_ascent  = July 1954 by Lacedelli and Compagnoni
| easiest_route = Rock, snow and ice climb
| map      = Pakistan
| label_position = right
| map_alt    = K2 is located on the far northwest border of Pakistan, next to China
| map_caption  = Location on Pakistan/China border
| map_size    = 300
| coordinates  = {{coord|35|52|57|N|76|30|48|E|type:mountain|display=inline<!--,title-->}}
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Supporting templates[തിരുത്തുക]

The following templates are used directly from this template:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_mountain&oldid=3864289" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്