ഫലകം:Infobox islands

Coordinates: 0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is intended to be used as an infobox for an island or an archipelago. For islands or archipelagos which are disputed, consider using {{Infobox disputed islands}}

Blank infobox[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
Nickname: {{{sobriquet}}}
Etymology{{{etymology}}}
Geography
Location{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Archipelago{{{archipelago}}}
Adjacent bodies of water{{{waterbody}}}
Area rank{{{rank}}}
Administration
{{{country}}}
Demographics
Demonym{{{demonym}}}
Population{{{population}}}
Languages{{{languages}}}
Additional information
Time zone
 • {{{timezone1}}} ([[UTC{{{utc_offset1}}}]])
 • Summer (DST)
 • {{{timezone1_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST}}}]])
Official website{{{website}}}

Metric units[തിരുത്തുക]

{{Infobox islands
| name       = <!-- mandatory -->
| native name   = <!-- or |local name= -->
| native name link = 
| native_name_lang =
| sobriquet    = <!-- or |nickname= -->
| image name    = 
| image size    = 
| image caption  = 
| image alt    = 
| image map    =
| map alt     = 
| map size     = 
| map caption   = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label      = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates   = <!-- {{coord|display=it}} -->
| etymology    = 
| location     = <!-- mandatory, body of water where located -->
| GridReference  = <!-- UK only -->
| archipelago   = 
| waterbody    = 
| total islands  = 
| major islands  = 
| area km2     = <!-- or |area m2= or |area ha= -->
| area footnotes  = 
| rank       = 
| length km    = <!-- or |length m= -->
| length footnotes = 
| width km     = <!-- or |width m= -->
| width footnotes =
| coastline km   = <!-- or |coastline m= -->
| coastline footnotes = 
| elevation m   = 
| elevation footnotes = 
| highest mount  = 
| country     = <!-- mandatory -->
| country admin divisions title   = 
| country admin divisions      = 
| country admin divisions title 1  = 
| country admin divisions 1     = 
| country admin divisions title 2  = 
| country admin divisions 2     = 
| country capital type        = 
| country capital          = 
| country largest city type     = 
| country largest city        = 
| country capital and largest city  = 
| country largest city population  = 
| country leader title        = 
| country leader name        = 
| country area km2          = <!-- or |country area m2= or |country area ha= -->
| country 1             = 
| country 1 admin divisions title  = 
| country 1 admin divisions     = 
| country 1 admin divisions title 1 = 
| country 1 admin divisions 1    = 
| country 1 capital type       = 
| country 1 capital         = 
| country 1 largest city type    = 
| country 1 largest city       =
| country 1 capital and largest city = 
| country 1 largest city population = 
| country 1 leader title       = 
| country 1 leader name       = 
| country 1 area km2         = <!-- or |country 1 area m2= or |country 1 area ha= -->
| demonym     = 
| population    = 
| population as of = 
| population footnotes = 
| population rank = 
| population rank max = 
| density km2   = 
| density rank   =
| density footnotes = 
| languages    = 
| ethnic groups  = 
| timezone1    = 
| utc_offset1   = 
| timezone1_DST  = 
| utc_offset1_DST = 
| website     = 
| additional info = 
}}

Non-metric units[തിരുത്തുക]

{{Infobox islands
| name       = <!-- mandatory -->
| native name   = <!-- or |local name= -->
| native name link = 
| native_name_lang =
| sobriquet    = <!-- or |nickname= -->
| image name    = 
| image size    = 
| image caption  = 
| image alt    = 
| map alt     = 
| map size     = 
| map caption   = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label      = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates   = <!-- {{coord|LATITUDE|N/S|LONGITUDE|E/W|display=it}} -->
| etymology    = 
| location     = <!-- mandatory, body of water where located -->
| GridReference  = <!-- UK only -->
| archipelago   = 
| waterbody    = 
| total islands  = 
| major islands  = 
| area sqmi    = <!-- or |area sqft= or |area acre= -->
| area footnotes  = 
| rank       = 
| length mi    = <!-- or |length ft= -->
| length footnotes = 
| width mi     = <!-- or |width ft= -->
| width footnotes = 
| coastline mi   = <!-- or |coastline ft= -->
| coastline footnotes = 
| elevation ft   = 
| elevation footnotes = 
| highest mount  = 
| country     = <!-- mandatory -->
| country admin divisions title   = 
| country admin divisions      = 
| country admin divisions title 1  = 
| country admin divisions 1     = 
| country admin divisions title 2  = 
| country admin divisions 2     = 
| country capital type        = 
| country capital          = 
| country largest city type     = 
| country largest city        = 
| country capital and largest city  = 
| country largest city population  = 
| country leader title        = 
| country leader name        = 
| country area sqmi         = <!-- or |country area sqft= or |country area acre= -->
| country 1             = 
| country 1 admin divisions title  = 
| country 1 admin divisions     = 
| country 1 admin divisions title 1 = 
| country 1 admin divisions 1    = 
| country 1 capital type       = 
| country 1 capital         = 
| country 1 largest city type    = 
| country 1 largest city       = 
| country 1 capital and largest city = 
| country 1 largest city population = 
| country 1 leader title       = 
| country 1 leader name       = 
| country 1 area sqmi        = <!-- or |country 1 area sqft= or |country 1 area acre= -->
| demonym     = 
| population    = 
| population as of = 
| population footnotes = 
| population rank =
| population rank max =
| density sqmi   = 
| density rank   =
| density footnotes = 
| ethnic groups  = 
| timezone1    = 
| utc_offset1   = 
| timezone1_DST  = 
| utc_offset1_DST = 
| website     = 
| additional info = 
}}

Width range[തിരുത്തുക]

To express a width range, replace |width km= or |width m= or |width mi= or |width ft= with one of the following:

| width min km   =
| width max km   =

or

| width min m   =
| width max m   =

or

| width min mi   =
| width max mi   =

or

| width min ft   =
| width max ft   =


Parameters[തിരുത്തുക]

Mandatory[തിരുത്തുക]

 • name = the official name (without the word island)
 • location = the sea in which the island is located
 • country = where the island is located. Either specify the standard three-letter ISO 3166-1 alpha-3 code for the country, or a name by which the country is commonly known (e.g., "US", "South Korea", "Democratic People's Republic of Korea"). If the island is shared, then use "country 1" and "country 2" and list them alphabetically.

Optional[തിരുത്തുക]

 • native name = only when the common name is different from the native name. To remove the "native name" prefix, use local name instead.
 • native name link = link to the article about the language used for the native name.
 • sobriquet (or nickname) = for a well-known sobriquet or nickname
 • image name = locator/satellite/other map image (without the prefix "File:" or "Image:")
  • image caption = caption for the image
  • image size = size of the image in pixels (e.g., "100px")
  • image alt = alt text for readers who cannot see the image; see Wikipedia:Alternative text for images for more information
 • map image' = locator/satellite/other map image (without the prefix "File:" or "Image:")
 • pushpin_map = the name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia)
  • pushpin_map_alt = alt text for the map, primarily for visually impaired readers
  • pushpin_map_caption = a map caption if desired
  • pushpin_relief = whether to use a relief map if one is available
  • pushpin_map_width = the width of the map
 • coordinates = coordinates in the {{Coord}} format (type:isle is added by default, unless another type is specified)
 • GridReference = Ordnance survey grid ref (UK only)
 • archipelago = the name of the group of islands the island belongs to
 • total islands = total number of islands (for archipelagos only)
 • major islands = names of the major islands (for archipelagos only)
 • area km2 or area sqmi or area m2 or area sqft or area acre or area ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • area footnotes = references for area values using <ref>...</ref> format.
 • rank = the island's rank among other islands in the world in terms of size (1st being the largest island), as indicated in "List of islands by area"
 • length km or length mi or length m or length ft = the length in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • length footnotes = references for length values using <ref>...</ref> format.
 • width km or width mi or width m or width ft = the width in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • width footnotes = references for width values using <ref>...</ref> format.
 • coastline km or coastline mi or coastline m or coastline ft = the length of the coastline in either kilometres or miles or metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • coastline footnotes = references for coastline values using <ref>...</ref> format.
 • elevation m or elevation ft = the height of the highest point in either metres or feet without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  • elevation footnotes = references for elevation values using <ref>...</ref> format.
 • highest mount = name of the highest point on the island, if any
 • country admin divisions title = title for the administrative divisions
 • country admin divisions = the administrative divisions that govern the island
 • country admin divisions title 1 = (country admin divisions title 1)
 • country admin divisions 1 = (country admin divisions 1)
 • country admin divisions title 2 = (country admin divisions title 2)
 • country admin divisions 2 = (country admin divisions 2)
 • country capital type = the capital's type of settlement (default value is "city")
 • country capital
 • country largest city type = the largest city's type of settlement (default value is "settlement")
 • country largest city
 • country capital and largest city
 • country largest city population
 • country leader title
 • country leader name
 • country area km2 or country area sqmi or country area m2 or country area sqft or country area acre or country area ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • country 1 = (see country)
 • country 1 admin divisions title = (country admin divisions title)
 • country 1 admin divisions = (country admin divisions)
 • country 1 capital type = (country capital type)
 • country 1 capital = (country capital)
 • country 1 largest city type = (country largest city type)
 • country 1 largest city = (country largest city)
 • country 1 capital and largest city = (country capital and largest city)
 • country 1 largest city population = (country largest city population)
 • country 1 leader title
 • country 1 leader name
 • country 1 area km2 or country 1 area sqmi or country 1 area m2 or country 1 area sqft or country 1 area acre or country 1 area ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • country 2 = (see country)
 • country 2 admin divisions title = (country admin divisions title)
 • country 2 admin divisions = (country admin divisions)
 • country 2 capital type = (country capital type)
 • country 2 capital = (country capital)
 • country 2 largest city type = (country largest city type)
 • country 2 largest city = (country largest city)
 • country 2 capital and largest city = (country capital and largest city)
 • country 2 largest city population = (country largest city population)
 • country 2 leader title
 • country 2 leader name
 • country 2 area km2 or country 2 area sqmi or country 2 area m2 or country 2 area sqft or country 2 area acre or country 2 area ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
  ...
 • country 8 = (see country)
 • country 8 admin divisions title = (country admin divisions title)
 • country 8 admin divisions = (country admin divisions)
 • country 8 capital type = (country capital type)
 • country 8 capital = (country capital)
 • country 8 largest city type = (country largest city type)
 • country 8 largest city = (country largest city)
 • country 8 capital and largest city = (country capital and largest city)
 • country 8 largest city population = (country largest city population)
 • country 8 leader title
 • country 8 leader name
 • country 8 area km2 or country 8 area sqmi or country 8 area m2 or country 8 area sqft or country 8 area acre or country 8 area ha = the area in either square kilometres or square miles or square metres or square feet or hectares or acres without using {{convert}}; the conversion will be done automatically
 • demonym = the name the people of the island are called that is based on location
 • population = the size of the island's population
 • population as of = the year when the population census took place
  • population footnotes = references for population values using <ref>...</ref> format.
 • density km2 or density sqmi = the population density of the island expressed in either persons per square kilometres or persons per square miles without using {{convert}}; the conversion will be done automatically. For example, if the number is 85, the output for density km2 is 85/km2 (220/sq mi).
  • density footnotes = references for density values using <ref>...</ref> format.
 • languages = list of native languages spoken by the island's population
 • ethnic groups = list the major ethnic groups making up the island's population
 • timezone1 =
 • utc_offset1 =
 • timezone1_DST =
 • utc_offset1_DST =
 • timezone2 =
 • utc_offset2 =
 • timezone2_DST =
 • utc_offset2_DST =
 • website =
 • additional info = a space for additional information at the bottom of the infobox

Location maps[തിരുത്തുക]

The map parameter can be used to display a map with a location marker.

Santa Catalina Island
Santa Catalina Island is located in California
Santa Catalina Island
Santa Catalina Island
Geography
LocationPacific Ocean
Coordinates33°23′0″N 118°25′0″W / 33.38333°N 118.41667°W / 33.38333; -118.41667
Administration
United States
{{Infobox islands
| name = Santa Catalina Island
| pushpin_map = USA California
| pushpin_map_width=220
| coordinates = {{coord|33|23|0|N|118|25|0|W|display=inline}}
| location     = [[Pacific Ocean]]
| country     = United States
}}

The pushpin_map_caption parameter can be used to display a caption below the map. A width of 220px is generally recommended but this width should be reduced for maps that are taller than they are wide. Use pushpin_map_width=220 and not pushpin_map_width=220px.

Example[തിരുത്തുക]

Sumatra
Geography
LocationSoutheast Asia
Coordinates0°N 102°E / 0°N 102°E / 0; 102
ArchipelagoGreater Sunda Islands
Administration
Indonesia
Demographics
DemonymSumatran
PopulationMore than 40 million
{{Infobox islands
| name     = Sumatra
| native name  = Pulau Sumatra
| native name link = Indonesian language
| image name  = Sumatra Volcanoes.png
| image caption = Tectonic of Sumatra
| image alt   = The island of Sumatra, oriented northwest-southeast, with a line of volcanoes along its southwestern edge, and the offshore Sumatra Trench encroaching on it at a rate of 5.5 centimetres per year.
| area km2   = 470000
| location   = [[Southeast Asia]]
| coordinates  = {{coord|0|N|102|E|region:ID|display=inline}}
| archipelago  = [[Greater Sunda Islands]]
| country    = Indonesia
| country admin divisions title = Province
| country admin divisions    = [[Aceh]], [[North Sumatra]], [[West Sumatra]], [[Bengkulu]], [[Jambi]], [[South Sumatra]], [[Riau]], [[Lampung]]
| country largest city = [[Medan]]
| demonym    = Sumatran
| population  = More than 40 million
| density km2  = 85
| ethnic groups = [[Acehnese people|Acehnese]], [[Batak (Indonesia)|Batak]], [[Minangkabau people|Minangkabau]], [[Malay people|Malay]]
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

This template generates an hCard microformat. More information can be found here.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

Supporting templates
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_islands&oldid=2912159" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്