ഫലകം:Infobox golf facility

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox golf facility
| name        = <!-- name of the facility --> 
| image        = <!-- just name file name, no [[image:]] or size required -->
| imagesize      = <!-- include units -->
| caption       = 
| pushpin_map     = <!-- name of a location map (see Template:Location map) -->
| relief       = <!-- any non-blank value to display relief map, if available -->
| pushpin_mapsize   = <!-- width of map (e.g., 220 without the px), default is 250 -->
| pushpin_map_alt   = <!-- alternative text for map, see WP:ALT for details -->
| pushpin_map_caption = <!-- text displayed below map, overrides default caption -->
| latd = | latm = | lats = | latNS =
| longd = | longm = | longs = | longEW =
| coordinates_display = inline,title
| iso_region     = 
| location      = 
| establishment    = <!-- year -->
| type        = <!-- public/private -->
| owner        = <!-- name of organization/company -->
| operator      = <!-- name of organization/company -->
| holes        = <!-- total number of holes at club/resort -->
| greens       = <!-- type of grass used -->
| fairways      = <!-- type of grass used -->
| tournaments     = <!-- notable tournaments held (if any) -->
| website       = 
| course1       = <!-- individual course name, can leave blank if same as article title -->
| designer1      = 
| par1        =
| length1       = 
| rating1       = 
| slope1       =
| record1       = 
| image2       = <!-- a second image -->
| imagesize2     = 
| caption2      = 
}}

Additional courses[തിരുത്തുക]

To add additional courses (up to 8 total) use

| course2      = <!-- if only one course: leave this entry and all below parts blank -->
| designer2     = 
| par2        = 
| length2      = 
| rating2      = 
| slope2       =
| record2      = 
| course3      = 
| designer3     = 
| par3        = 
| length3      = 
| rating3      = 
| slope3       =
| record3      = 
| course4      = 
| designer4     = 
| par4        = 
| length4      = 
| rating4      =
| slope4       = 
| record4      = 
| course5      = 
| designer5     = 
| par5        = 
| length5      = 
| rating5      = 
| slope5       =
| record5      = 
| course6      = 
| designer6     = 
| par6        = 
| length6      = 
| rating6      =
| slope6       = 
| record6      = 
| course7      = 
| designer7     = 
| par7        = 
| length7      = 
| rating7      = 
| slope7       =
| record7      = 
| course8      = 
| designer8     = 
| par8        = 
| length8      = 
| rating8      =
| slope8       = 
| record8      = 

U.S. National Register of Historic Places[തിരുത്തുക]

Infobox NRHP can be embedded in this template using the "nrhp" parameter as follows:

{{Infobox golf facility
| name = 
...
| nrhp = {{Infobox NRHP|embed = yes
     | name = 
     ...
     }}
}}

Map and coordinates[തിരുത്തുക]

It's usually not necessary to use the coordinates= parameter.

 • The latitude and longitude of the course may be specified:
  • in decimal degrees, using latitude= and longitude= OR
  • in degrees/minutes/seconds, using latd=, latm=, lats=, latNS=, longd=, longm=, longs=, and longEW=.
 • To display coordinates at the top of the page, set coordinates_display= to any non-blank value. Otherwise coordinates will appear in the infobox only.
 • The ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 region code is set using the iso_region= parameter.

One advantage of omitting the coordinates= parameter is that you can display a {{Location map}} without duplicating coordinates.

Parameters to specify coordinates in degrees, minutes, and seconds of arc:
{{Infobox golf facility
...
| latd  = <!-- ''latitude'' degrees -->
| latm  = <!-- ''latitude'' minutes -->
| lats  = <!-- ''latitude'' seconds -->
| latNS = <!-- latitude: S=south, N=north (default) -->
| longd = <!-- ''longitude'' degrees -->
| longm = <!-- ''longitude'' minutes -->
| longs = <!-- ''longitude'' seconds -->
| longEW = <!-- longitude: W=west, E=east (default) -->
...
}}
Parameters to specify coordinates in decimal degrees:
{{Infobox golf facility
...
| latitude = <!-- ''latitude'' (decimal format; enter negative numbers for southern latitude) -->
| longitude = <!-- ''longitude'' (decimal format; enter negative numbers for western longitude) --> 
...
}}

Note: coordinates in decimal degrees are sensitive to extra whitespace in the parameters:

 • Incorrect: | longitude = - 123.45
 • Correct: | longitude = -123.45

Coordinates[തിരുത്തുക]

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox golf facility

This is an infobox to describe individual golf courses.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

The name of the facility

സ്വതേ
default value
പദംഐച്ഛികം
Picture of courseimage

A representative picture of the facility; just add the filename of a picture.

താൾഐച്ഛികം
Picture Sizeimagesize

Provide the unit in the value; for instance, "98 pixels"

പദംഐച്ഛികം
Caption for picturecaption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Year course establishedestablishment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
Type of coursetype

Typically only "Public" or "Private".

പദംഐച്ഛികം
Owner of courseowner

This is the owner of the golf course; if the owner has a wikipedia entry, markup with "[[" and "]]".

പദംഐച്ഛികം
Operator of courseoperator

This is the operator of the golf course; if the owner has a wikipedia entry, markup with "[[" and "]]".

പദംഐച്ഛികം
Holes countholes

Number of holes in the course (e.g. 18)

എണ്ണംഐച്ഛികം
Greensgreens

Type of grass used

പദംഐച്ഛികം
Fairwaysfairways

Type of grass used

പദംഐച്ഛികം
Tournaments held at coursetournaments

The tournaments listed should be notable, meaning they have wikipedia entries for them (markup with "[[" and "]]")

പദംഐച്ഛികം
Websitewebsite

If there is a website for the course, add it here.

പദംഐച്ഛികം

The following parameters have not been added to the templatedata yet:

 • pushpin_map =
 • relief =
 • pushpin_mapsize =
 • pushpin_map_alt =
 • pushpin_map_caption =
 • latd = | latm = | lats = | latNS =
 • longd = | longm = | longs = | longEW =
 • coordinates_display = inline,title
 • iso_region =
 • location =
 • course1 =
 • designer1 =
 • par1 =
 • length1 =
 • rating1 =
 • slope1 =
 • record1 =
 • image2 =
 • imagesize2 =
 • caption2 =
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_golf_facility&oldid=2041423" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്