ഫലകം:Infobox climbing route

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
East Buttress Route
Middle Cathedral Rock viewed from the face of El Capitan to the north. The East Buttress Route runs the left profile.
LocationCalifornia, USA
Coordinates37°42′56″N 119°38′15″W / 37.71556°N 119.63750°W / 37.71556; -119.63750
Climbing AreaYosemite Valley
Route TypeTrad climb
Vertical Gain1,100 feet (300 m)
Pitches11
Rating5.10c or 5.9 A0
GradeIV
First ascentWarren Harding, Jack Davis, & Bob Swift, 1954.
First free ascentFrank Sacherer & Ed Leeper, 1965.

This template can be used to create an infobox for articles about climbing routes.

Usage[തിരുത്തുക]

This box includes the most often used parameters. Specify the coordinates for the start of the route.

{{Infobox climbing route
| name = 
| photo = 
| photo_width = 
| photo_caption = 
| map = 
| map_width = 
| map_caption = 
| location = 
| coords = 
| lat_d = | lat_m = | lat_s = | lat_NS = 
| long_d = | long_m = | long_s = | long_EW = 
| coords_ref
| climbing_area = 
| route_type = 
| vertical_gain = 
| pitches = 
| rating = 
| grade = 
| route_setter = 
| first_ascent = 
| first_free_ascent = 
| fastest_ascent = 
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

This table describes all the parameters available. Many are seldom used and a functional infobox can be created using the parameters listed above.

Parameter Description
name Name of the route, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, The Nose for The Nose (El Capitan). This field is required.
other_name Other names by which the route is known.
photo Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "Image:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language wikipedias.
photo_width Determines the width of the photograph. The default and maximum value is 300px. Images with a horizontal orientation (landscape mode) will generally display well at the default setting. An image with vertical orientation (portrait mode) will need to be adjusted. For example photo_width=200 and not photo_width=200px.
photo_alt Alt text for the map. See WP:ALT.
photo_caption Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.
map The name of the map to be displayed. See Map display methods.
map_width Determines the width of the map. The default width is 220px and maximum width is 300px. For example map_width=180 and not map_width=180px.
map_alt Alt text for the map. See WP:ALT.
map_caption The caption that will appear below the map if one is required.
relief Selects a relief map when assigned any value. This is functional when a location map template is used. See Map display methods.
mark A marker which shows the location of the route on a map. The default image is Red pog.svg. For more information, go here.
marker_width The width of the location marker image in pixels. Seldom used. The default width is 8px.
label_position This seldom used parameter will generate a text label next to the a location marker. Valid values are left, right, top and bottom. If no value is assigned to the label parameter below, the name will be used.
label Text that will be displayed next to the location marker. See label_position above.
location Province or state first, followed by country. For USA, the county is optional but if given, be provided before the state.
coords For the {{Coord}} template. This syntax will not automatically generate a location marker on a map. When this option is used the type, region, scale, source, format and display parameters are not functional but this data can be entered in the {{Coord}} template. The defaults should be type:landmark and display:inline,title.
lat_d The degrees of latitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lat_m The minutes of latitude.
lat_s The seconds of latitude.
lat_NS N if north of the equator, S if south of the equator. Other values will be disregarded.
long_d The degrees of longitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
long_m The minutes of longitude.
long_s The seconds of longitude.
long_EW E if East of the prime meridian, W if west of the prime meridian. Other values will be disregarded.
coords_ref Used with either coordinate display method above. Strongly recommended. Specify a citation for the coordinates using <ref>...</ref> tags.
type Type is one way to specify the scale of maps generated by external map websites. See WP:COORD TYPE for valid values. The default value is landmark which is most appropriate for routes. This parameter and the three below help GeoHack in selecting suitable map resources.
scale Determines the zoom factor for external map websites. See WP:COORD SCALE. Using scale=50000 will change the zoom factor to 1:50,000.
region A country code. See ISO 3166-2:US, ISO 3166-2 and ISO 3166-1 alpha-2. For example US-OR is the code for Oregon. This computer readable code is recommended. It will not be displayed. See WP:COORD REGION.
source Source of the coordinate data. See WP:COORD SOURCE. It will not be displayed.
format Determines the format used to the display coordinates. Valid values are dms for degrees, minutes and seconds, and dec for decimal degrees. The default is dms.
display Determines where the coordinates will be displayed. Valid values are inline and inline,title. The default is inline,title and is recommended.
x
y
Specifies the position of the location marker on a map image. The coordinates of the marker in pixels based on a map with a width of 1000 pixels. The template will scale these values for proper display. See below.
x%
y%
Specifies the position of the location marker on a map image. x% specifies the percentage of the distance across the image from the left edge and y% specifies the percentage of the distance down from the top edge. See below.
climbing_area Name of the climbing area. Example: Indian Creek.
route_type Likely will refer to climbing style but should be described in the best possible way. Examples: Aid Climbing, Trad, Sport, Bouldering, Rock/Ice, alpine, or whatever makes sense.
vertical_gain Vertical height of the climb from start to finish.
pitches Traditional number of pitches used to complete the climb.
rating Difficulty rating in what ever is the standard format for the area. See Grade_(climbing).
grade Roman numeral Grade that indicates the length and seriousness of the route in YDS Grade system. Range: Grade I (1-2 hour climb) to Grade VII (climb lasting a week or longer).
route_setter Usually the individual who bolted a sport climb.
first_ascent The climber then year of the first ascent.
first_free_ascent The climber then year of the first free ascent. This is often the same as the first ascent but can be significant when it is not.
fastest_ascent Significant for a few climbs, unimportant for most.

Example[തിരുത്തുക]

The Nose[തിരുത്തുക]

The Nose
Southwest face of El Capitan from Yosemite Valley
LocationCalifornia, USA
Coordinates37°44′02.4″N 119°38′13.2″W / 37.734000°N 119.637000°W / 37.734000; -119.637000
Climbing AreaYosemite Valley
Route TypeAid climbing
Vertical Gain2,900 feet (900 m)
Pitches31
Rating5.13+ or 5.8 C2
GradeVI
First ascentWarren Harding Wayne Merry and George Whitmore, 1958 (45 days).
First free ascentLynn Hill 1993
Fastest Ascent2:37:05 Hans Florine and Yuji Hirayama, 2008.
{{Infobox climbing route
| name = The Nose
| photo = Yosemite El Capitan.jpg
| photo_caption = Southwest face of El Capitan from [[Yosemite Valley]]
| location = [[California]], [[United States|USA]]
| other_name = 
| coords = {{coord|37|44|02.4|N|119|38|13.2|W|type:mountain_region:US}}
| climbing_area = [[Yosemite Valley]]
| route_type = [[Aid climbing]]
| vertical_gain = {{convet|2900|ft}}
| pitches = 31
| rating = 5.13+ or 5.8 C2
| grade = VI
| route_setter = 
| first_ascent = [[Warren Harding]] [[Wayne Merry]] and [[George Whitmore (climber)|George Whitmore]], 1958 (45 days).
| first_free_ascent = [[Lynn Hill]] 1993
| fastest_ascent = 2:37:05 [[Hans Florine]] and [[Yuji Hirayama]], 2008.
}}

Open Book[തിരുത്തുക]

Open Book
The first two pitches follow the obvious corner.
ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Location_map-ൽ 522 വരിയിൽ : Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Map of Tahquitz Peak.png" does not exist
LocationTahquitz Peak, California, USA
Coordinates33°45′38″N 116°41′06″W / 33.7605°N 116.685°W / 33.7605; -116.685
Climbing AreaTahquitz
Route TypeTrad
Vertical Gain300 feet
Pitches3
Rating5.9
First ascentJohn Mendenhall & Harry Sutherland, 1947.
First free ascentRoyal Robbins & Don Wilson, 1952.
{{Infobox climbing route
| name = Open Book
| photo = Open Book Tahquitz.JPG
| photo_caption = The first two pitches follow the obvious corner.
| photo_width = 220
| map = Map of Tahquitz Peak.png
| map_width = 300
| map_caption = Map showing the approximate location of Open Book
| x = 526
| y = 293
| location = [[Tahquitz Peak]], [[California]], [[USA]]
| coords = {{coord|33.7605|N|116.685|W|type:mountain_region:US}}
| climbing_area = [[Tahquitz]]
| route_type = [[Traditional climbing|Trad]]
| vertical_gain = 300 feet
| pitches = 3
| rating = 5.9
| grade = 
| route_setter = 
| first_ascent = [[John Mendenhall (climber)|John Mendenhall]] & [[Harry Sutherland]], 1947.
| ffa = [[Royal Robbins]] & [[Don Wilson (climber)|Don Wilson]], 1952.
| fastest_ascent = 
}}

Map display methods[തിരുത്തുക]

Wikipedia does not currently have many maps that would be useful in articles about climbing routes and so this functionality might be only marginally useful. Don't use state or national maps to show the location of routes. There are three ways to display a marker on a map.

Display a marker on a map using a template and geographic coordinates[തിരുത്തുക]

A marker can be superimposed on a map using one of a set of special map templates. To display a marker the geographic coordinates must be specified using the parameters lat_d, long_d, etc. See the documentation for {{Location map}}. The parameters for this template map to a subset of the parameters used by {{Location map}}. A map template can be found using these sources:

List of templates - Many of the listed items are redirects and a few templates may not function as expected.
Category:Location map templates - templates sorted by category.
Special:WhatLinksHere/Template:Location map/Info - a search that might help.
Special:Prefixindex/Template:Location map - another search that might help.

All of the names begin with the words "Location map" followed by the area covered. The value you need to specify is the area name. The map template for the Canada is Location map Canada. In this case specify map=Canada.

Four Corners, Canada
ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Location_map-ൽ 408 വരിയിൽ : Malformed coordinates value
{{Infobox climbing route
| name = Four Corners, Canada
| map = Canada
| map_caption = Example using geographic coordinates
| lat_d = 60 | lat_m = 00 | lat_s = 00 | lat_NS = N
| long_d = 102 | long_m = 00 | long_s = 00 | long_EW = W
}}

Display a marker on any map image using the x and y parameters[തിരുത്തുക]

The values for the x and y parameters are the pixel coordinates of the location mark when the image is scaled to a width of 1000 pixels.

x is the pixel offset for the mark from the left edge of an image 1000px wide.
y is the pixel offset for the mark from the top edge of an image 1000px wide.

There are at least two ways of obtaining these values:

  1. Download the image from the image's file page to your computer. Open the image in a graphics editor, such as GIMP or XnView. Scale (resize) the image to a width of 1000px and then note the x, y coordinates when the cursor points to to the desired location. Use these values directly.
  2. Download the image from the image's file page to your computer. Open the image in any image viewer that displays the coordinates of the cursor position, such as Paint from Microsoft. Note the x, y coordinates when the cursor points to the location. Then:
1000 · x'/w = x  and  1000 · y'/w = y
where x' and y' are the cursor coordinates, w is the width of the image displayed on your computer and x and y are the values to assign to the x and y parameters.
Four Corners, Canada
ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Location_map-ൽ 522 വരിയിൽ : Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Canada location map.svg" does not exist
{{Infobox climbing route
| name = Four Corners, Canada
| map = Canada location map.svg
| map_caption = Example using the x and y parameters
| x = 369
| y = 487
}}

Display a marker on any map image using the x% and y% parameters[തിരുത്തുക]

x% specifies the percent of the distance across the image from the left edge.
y% specifies the percent of the distance down from the top edge.

In the following example the marker is 36.9% of the way across and 57.4% of the way down.

Four Corners, Canada
ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Location_map-ൽ 522 വരിയിൽ : Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Relief map of Canada.png" does not exist
{{Infobox climbing route
| name = Four Corners, Canada
| map = Relief map of Canada.png
| map_caption = Example using the x% and y% parameters
| x% = 36.9
| y% = 57.4
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_climbing_route&oldid=3843343" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്