ഫലകം:Infobox body of water

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
name text
local name
past or alternative names
Image alt text
Image caption text
Bathymetry alt text
Bathymetry caption text
സ്ഥാനം location text
Group group text
നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ coordinates in {{coord}} template format
Type type of lake or ocean text
Etymology person, event or entity named after
Part of part of text
Primary inflows inflow river text
River sources text
Primary outflows outflow river text
Ocean/sea sources text
Catchment area catchment area text
Basin countries country text
Managing agency managing or owning organisation
Designation protection as a nature reserve, etc.
Built date built (for reservoirs; use {{Start date}})
Construction engineer text
First flooded date first flooded (for reservoirs; use {{Start date}})
പരമാവധി നീളം length text
പരമാവധി വീതി width text
വിസ്തീർണ്ണം area text
ശരാശരി ആഴം depth text
പരമാവധി ആഴം max depth text
Water volume volume text
Residence time residence time of water
ലവണത text
തീരത്തിന്റെ നീളം1 length of the shoreline
Surface elevation elevation text
Frozen frozen text
Islands islands text
Sections/sub-basins sections text
Trenches trenches text
Benches benches text
Settlements settlement text
വെബ്സൈറ്റ് website
അവലംബം reference text
1 Shore length is not a well-defined measure.

This template can be used to add comparative, at-a-glance material to articles on lakes, oceans, bays, and similar water bodies. If there is a single article for the reservoir and the dam, please use instead of this template the integrated dam infobox template (template:Infobox dam).

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox body of water
| name        = {{SUBST:PAGENAME}}
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| other_name     = 
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| image_bathymetry  = 
| alt_bathymetry   = 
| caption_bathymetry = 
| location      = 
| group       = 
| coords       = <!-- {{coord|DD|MM|SS|N|DD|MM|SS|W|region:ZZ_type:waterbody|display =inline,title}} -->
| type        = 
| part_of      = 
| etymology     = 
| inflow       = 
| rivers       = 
| outflow      = 
| oceans       = 
| catchment     = 
| catchment_ref   =
| basin_countries  = 
| agency       = 
| designation    = 
| date-built     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| engineer      = 
| date-flooded    = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| length       = 
| length_ref     = 
| width       = 
| width_ref     = 
| area        = 
| area_ref      = 
| depth       = 
| depth_ref     = 
| max-depth     = 
| max-depth_ref   = 
| volume       = 
| volume_ref     = 
| residence_time   = 
| salinity      = 
| shore       = 
| shore_ref     = 
| elevation     = 
| elevation_ref   = 
| frozen       = 
| islands      = 
| sections      = 
| trenches      = 
| benches      = 
| cities       = 
| website      = 
| reference     = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

name
name of the body of water. Avoid using templates, boldface or italics in this field.
native_name
name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang
ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
other_name
Local, alternative or former names. Separate multiple values by using {{plainlist}} or {{unbulleted list}}.
image
characteristic_image.png Please avoid sunset pictures or maps (For maps, use image_bathymetry).
If missing, the article is added to Category:Wikipedia infobox body of water articles without image
see also: Wikipedia:WikiProject Lakes/Galleries
alt
Alt text describing the image, for visually impaired readers and other applications where the image cannot be seen
caption
Text about the image; avoid repeating the name of the body of water, it's already in the first field of the infobox.
image_bathymetry
bathymetry_image.png (or other image, avoid maps showing only the location of the body of water)
alt_bathymetry
Alt text for the bathymetry (or other) image
caption_bathymetry
Text about the bathymetry (or other) image
location
Text about the body of water's location. Note the town/state/region in which the body water is located. Names are listed in wikified form, without flags.
Add the country only if the body of water is located in several countries or if there are several basin countries, but only one country in which the body of water is located.
coords
Latitude and Longitude coordinates of the body of water. It is common to use the approximate center of the body of water, or simply any notable portion of the body of water for the coordinates. Coordinates are generally displayed in the infobox and on the top corner of the articles. For more, see WP:GEO and WP:Obtaining geographic coordinates
Sample coordinates: {{coord|47|01|10|N|8|24|04|E|type:waterbody_region:CH|display =inline,title}}
Coordinates-"Type:" for a body of water is "waterbody".
If missing, the article is placed in Category:Wikipedia infobox body of water articles without coordinates
type
type of lake. If it's a reservoir, add "[[reservoir]]".
For typologies, see Wikipedia_talk:WikiProject_Lakes#Lake_types and Lake#Types_of_lakes
Samples values with wikimarkup (only one or a few may apply): [[periglacial]], [[subglacial lake]], [[artificial lake]] [[reservoir (water)|reservoir]], [[endorheic]], [[meromictic]], [[oxbow lake]], [[rift lake]], [[underground lake]], [[crater lake]], [[intermittent lake]], [[:Category:Former lakes|former lake]], [[:Category:Shrunken lakes|shrunken lake]]; [[oligotrophic]], [[mesotropic]], [[eutrophic lake]], [[hypertrophic]]
part_of
name of any parent basin or hydrology system
etymology
person, event or other entity the body is named after
inflow
major inflow sources — rivers, aquifers, glacial runoff, etc.
Use italics for any terms that are not place names, e.g. none
outflow
outflow waterway names.
If evaporation or seepage are notable outflows, they may be included.
Use italics for any terms that are not place names, e.g. evaporation
catchment
the area of catchment (in square kilometres) which includes the entire area of the drainage basin for that body of water. This may include rivers and other bodies of water. If this can be accompanied with a map or drawing, include it with the article.
Sample value: {{convert|2124|km2|sqmi|abbr=on}}
basin_countries
which countries have drainage to/from or border the body of water. To conform a standard, this should include all countries that are directly involved with the body of water's ecology; this would include inflows, outflows, or physically contact the body of water.
Countries are listed in unwikified form, without flags. For Antarctica, use "(Antarctica)".
agency
managing or owning organisation
designation
protected status as a nature reserve, etc.
date-built
date construction the body of water/reservoir started, if man-made.
date-flooded
date the body of water/reservoir was first flooded, if man-made or otherwise recent.
length
maximum length of the body of water in km, statute mile, and/or nautical miles; the length of the body of water at its longest dimension.
Sample value: {{convert|100|km|mi|abbr=on}}
width
maximum width of the body of water in km, statute mile, and/or nautical miles; perpendicular to the angle used to calculate length.
Sample value: {{convert|50|km|mi|abbr=on}}
area
total area of the body of water's surface in square kilometres, square miles, acres, or hectares; if this value varies drastically (due to evaporation or changes in flow), attempt to find a documented average value.
Sample conversion for imperial units: {{convert|1234|acre|abbr=on}} this renders as: 1,234 ഏക്കർ (499 ഹെ)
depth
Average depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet
Sample conversion for imperial units: {{convert|123|ft|abbr=on}} this renders as: 123 അടി (37 മീ)
max-depth
Maximum depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet.
Sample value: {{convert|10|m|ft|abbr=on}}
volume
total volume of the body of water (cubic metres, cubic kilometres, cubic miles [cu mi], and/or acre-feet)
Sample value: 11.8 km³
To convert acre-feet, use {{convert|1234567|acre.ft|abbr=on}} this renders as 1,234,567 acre·ft (1.522816×109 m3)
residence_time
residence time of the body of water or lake retention time (generally in years). This is the mean time water spends in the body of water.
shore
length of the shoreline in kilometres and statute miles; this should not include values for waterways directly connected to the body of water, and should reflect the shore at average surface area.
Sample value: {{convert|75|km|mi|abbr=on}}
elevation
elevation above sea-level in meters; again, if this value varies due to variable inflow or outflow, attempt to use a documented average value. If at all possible, state the date at which the elevation was measured.
Sample value: {{convert|150|m|ft|abbr=on}}
islands
total number of islands in the body of water; it is common practice to also include the names of any notable islands in the body of water.
islands_category
if there is a specific category for articles about islands in the body of water, it can be added in this field (e.g., Islands of the Caspian Sea, Category:Lake islands or Category:Islands by ocean or sea). "Islands" in the infobox then links to one of these categories instead of Category:Islands by body of water.
cities
notable cities or settlements on or near the shore of the body of water.
frozen
Information about freezing: e.g. usual freezing date, months the body of water is frozen, last years the body of water was frozen, never, etc.
reference
references for some or all of the values. Rather than including full references in any of the previous fields, <ref name ="multiple"> and </ref> should be used in this field and cross-referenced in the other fields with <ref name ="multiple"/>. See Help:Footnotes on how to use the tags.
align
"align =left" allows to align the infobox left (default is right). This avoids collision with another infobox.

Imperial units should be converted to metric units, preferably using {{convert}}, e.g. {{convert|1234|acre|abbr=on}} this renders as 1,234 ഏക്കർ (499 ഹെ)

Maintenance categories[തിരുത്തുക]

The infobox has several maintenance categories connected to it:

The categories are hidden, i.e. the aren't visible in the standard display of the articles (see WP:Hidden_categories).

TemplateData[തിരുത്തുക]

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരം വിവരണം തരം സ്ഥിതി
Name name

Name of the Body of Water.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ആവശ്യമാണ്
Other Name other_name

Local, Alternative or Former Names

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Image image

Image of the Body of Water

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Page ഐച്ഛികം
Image alternative text alt

Alt text to display if the image specified by image does not display for whatever reason

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Image caption caption

Caption for the image.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Image Bathymetry image_bathymetry

Bathymetry Image

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Page ഐച്ഛികം
Alt Bathymetry alt_bathymetry

Alternate text to display if image_bathymetry does not display for whatever reason

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Caption Bathymetry caption_bathymetry

Image caption for image_bathymetry

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Location location

Location of the Body of Water

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Coordinates coords

Latitude and Longitude coordinates of the body of water

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Type type

Type of the Body of Water

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Etymology etymology

person, event, or other entity body is named after

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Part of part_of

Name of any parent basin or hydrology system

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Inflow inflow

Major inflow sources — rivers, aquifers, glacial runoff, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Outflow outflow

Outflow Waterway Names e.g. evaporation

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Catchment catchment

The area of catchment (in square kilometres) which includes the entire area of the drainage basin for that body of water.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Basin Countries basin_countries

Which countries have drainage to/from or border the body of water.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Date Built date-built

Date of construction of the body of water/reservoir started, if man-made.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Line ഐച്ഛികം
Date Flooded date-flooded

Date of the body of water/reservoir was first flooded, if man-made or otherwise recent.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Line ഐച്ഛികം
Agency agency

Managing or owning organisation

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Length length

Maximum length of the body of water in km

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Width width

Maximum width of the body of water in km

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Area area

Total area of the body of water's surface in square kilometres

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Depth depth

Average depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Max Depth max-depth

Maximum depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Volume volume

Total volume of the body of water (cubic metres, cubic kilometres, cubic miles [cu mi], and/or acre-feet)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Residence Time residence_time

Time spends by water in the body of water.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Shore shore

Length of the shoreline in kilometres and statute miles this should not include values for waterways directly connected to the body of water, and should reflect the shore at average surface area.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Elevation elevation

Elevation above sea-level in meters.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Frozen frozen

Information about freezing: e.g. usual freezing date, months the body of water is frozen, last years the body of water was frozen, never, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം
Islands islands

Total number of islands in the body of water

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Cities cities

Notable cities or settlements on or near the shore of the body of water.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Number ഐച്ഛികം
Reference reference

references for some or all of the values.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
String ഐച്ഛികം

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_body_of_water&oldid=2309316" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്