ഫലകം:Infobox basketball biography

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Blank template with parameters for active players[തിരുത്തുക]

{{Infobox basketball biography
| name     = 
| image    = 
| number    = 
| position   = 
| height_ft  = 
| height_in  = 
| weight_lb  = 
| league    = 
| team     = 
| birth_date  = 
| birth_place = 
| nationality = 
| high_school = 
| college   = 
| draft_year  = 
| draft_round = 
| draft_pick  = 
| draft_team  = 
| draft_league = 
| career_start = 
| years1    = 
| team1    = 
| highlights  = 
| bbr     = 
| bbr_wnba   = 
| nba_profile = 
| wnba_profile = 
}}

Blank template with parameters for retired players[തിരുത്തുക]

{{Infobox basketball biography
| name      = 
| image      = 
| number     = 
| position    = 
| height_ft    = 
| height_in    = 
| weight_lb    = 
| league     = 
| birth_date   = 
| birth_place   = 
| nationality   = 
| high_school   = 
| college     = 
| draft_year   = 
| draft_round   = 
| draft_pick   = 
| draft_team   = 
| draft_league  = 
| career_start  = 
| career_end   = 
| years1     = 
| team1      = 
| highlights   = 
| stat1label   = 
| stat1value   = 
| stat2label   = 
| stat2value   = 
| stat3label   = 
| stat3value   = 
| bbr       = 
| bbr_wnba    = 
| nba_profile   = 
| wnba_profile  = 
| HOF_player   = 
| womensHOF    = 
| FIBA_HOF_player = 
}}

Blank template with all parameters[തിരുത്തുക]

{{Infobox basketball biography
| name      = 
| image      = 
| image_size   = 
| caption     = 
| number     = 
| position    = 
| height_ft    = 
| height_in    = 
| height_footnote = 
| weight_lb    = 
| weight_footnote = 
| league     = 
| team      = 
| birth_date   = 
| birth_place   = 
| death_date   = 
| death_place   = 
| nationality   = 
| high_school   = 
| college     = 
| draft_year   = 
| draft_round   = 
| draft_pick   = 
| draft_team   = 
| draft_league  = 
| career_start  = 
| career_end   = 
| career_position = 
| career_number  = 
| coach_start   = 
| coach_end    = 
| referee_start  =
| referee_end   = 
| years1     = 
| team1      = 
| years2     = 
| team2      = 
| years3     = 
| team3      = 
| years4     = 
| team4      = 
| years5     = 
| team5      = 
| years6     = 
| team6      = 
| years7     = 
| team7      = 
| years8     = 
| team8      = 
| years9     = 
| team9      = 
| years10     = 
| team10     = 
| years11     = 
| team11     = 
| years12     = 
| team12     = 
| years13     = 
| team13     = 
| years14     = 
| team14     = 
| years15     = 
| team15     = 
| years16     = 
| team16     = 
| years17     = 
| team17     = 
| years18     = 
| team18     = 
| years19     = 
| team19     = 
| years20     = 
| team20     = 
| years21     = 
| team21     = 
| years22     = 
| team22     = 
| years23     = 
| team23     = 
| years24     = 
| team24     = 
| years25     = 
| team25     = 
| years26     = 
| team26     = 
| years27     = 
| team27     = 
| years28     = 
| team28     = 
| years29     = 
| team29     = 
| years30     = 
| team30     = 
| years31     = 
| team31     = 
| years32     = 
| team32     = 
| years33     = 
| team33     = 
| years34     = 
| team34     = 
| years35     = 
| team35     = 
| years36     = 
| team36     = 
| years37     = 
| team37     = 
| years38     = 
| team38     = 
| years39     = 
| team39     = 
| years40     = 
| team40     = 
| cyears1     = 
| cteam1     = 
| cyears2     = 
| cteam2     = 
| cyears3     = 
| cteam3     = 
| cyears4     = 
| cteam4     = 
| cyears5     = 
| cteam5     = 
| cyears6     = 
| cteam6     = 
| cyears7     = 
| cteam7     = 
| cyears8     = 
| cteam8     = 
| cyears9     = 
| cteam9     = 
| cyears10    = 
| cteam10     = 
| cyears11    = 
| cteam11     = 
| cyears12    = 
| cteam12     = 
| cyears13    = 
| cteam13     = 
| cyears14    = 
| cteam14     = 
| cyears15    = 
| cteam15     = 
| cyears16    = 
| cteam16     = 
| cyears17    = 
| cteam17     = 
| cyears18    = 
| cteam18     = 
| cyears19    = 
| cteam19     = 
| cyears20    = 
| cteam20     = 
| highlights   = 
| stat1label   = 
| stat1value   = 
| stat2label   = 
| stat2value   = 
| stat3label   = 
| stat3value   = 
| stats_league  = 
| bbr       = 
| bbr_wnba    = 
| nba_profile   = 
| wnba_profile  = 
| HOF       = 
| HOF_player   = 
| HOF_coach    = 
| womensHOF    = 
| FIBA_HOF_player = 
| CBBASKHOF_year = 
| medal_templates = 
}}

Height and weight units[തിരുത്തുക]

To specify the players height in feet and inches, and weight in pounds, use

| height_ft = 
| height_in = 
| weight_lb = 

For centimeters and kilograms, use

| height_cm = 
| weight_kg = 

For meters and kilograms, use

| height_m = 
| weight_kg = 

To control the order that the provided and converted measurements are shown

| height_order = 
| weight_order = 

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameters Usage Note
name The person's name, in first-last format. Do not put nicknames, sourced or not. Optional
image The person's image. Optional
image_size The size of the image. Use only when there is an image Optional
caption The caption of the image. Write a concise and accurate statement. Image with only a person's face usually do not need a caption. Optional
number The person's current jersey number.
position The person's position. For a player's position, use one of the five official positions. Avoid using abbreviations. Optional
height_ft/height_in The player's height in feet and inches. When specifying, round to the nearest inch. For example, for a player 6 ft 11 in (2.11 m) tall, the height_ft parameter should show "6", the height_in parameter "11". Use either height_ft/height_in or height_cm or height_m but not more than one type at the same time.
height_cm The player's height in centimeters. When specifying, round to the nearest cm. For example, for a player 211 cm (6 ft 11 in) tall, the height_cm parameter should show "211". Use either height_cm or height_m or height_ft/height_in but not more than one type at the same time.
height_m The player's height in meters. When specifying, use two digits of precision. For example, for a player 2.11 m (6 ft 11 in) tall, the height_m parameter should show "2.11", using a decimal point (not a comma). Use either height_m or height_cm or height_ft/height_in but not more than one type at the same time.
height_order Height is shown in the provided units first. Set to flip to show the converted units first. Optional
height_footnote Use only if an additional note needs to be placed next to the height, e.g. an explanatory note for a disputed height. Optional
weight_lb The player's weight in pounds. Use either weight_lb or weight_kg but not both.
weight_kg The player's weight in kilograms. Use either weight_kg or weight_lb but not both.
weight_order Weight is shown in the provided units first. Set to flip to show the converted units first. Optional
weight_footnote Use only if an additional note needs to be placed next to the weight, e.g. an explanatory note for a disputed weight. Optional
league The person's current league. Requires "team" to be set to be displayed. Optional
team The person's current team. Do not put the person's former team(s), as they belong to teamN or cteamN (below). Do not wikilink the team name. Put in Free agent if a player is a free agent. If a person has retired, this parameter should be left empty. Optional
birth_date The person's birth date.
birth_place The person's birth place.
death_date The person's death date. Optional
death_place The person's death place. Optional
nationality The person's respective nationality. Optional
high_school The person's high school. Optional
college The college(s) the person attended prior to a professional basketball career. Players should follow the format:
[[college basketball team article|college name]]([[season|year]]–[[season|year]])
If an article for the college basketball team does not exist, wikilink to the school's athletic team article, which is usually [[<school name> <team name>]] e.g. [[Loyola Marymount Lions|Loyola Marymount]]. Otherwise, wikilink to the school's article. If the person did not play college basketball, simply wikilink to the school's article.
Optional
draft_year The year in which the player entered the NBA draft. Optional
draft_round The player's draft round. If a player was not drafted, this parameter is not necessary. Optional
draft_pick The player's draft pick number. If a player was not drafted, this parameter is not necessary. If a player was a territorial pick, then put [[NBA territorial pick|Territorial]]. Optional
draft_team The player's draft team. If a player was not drafted, this parameter is not necessary. Optional
draft_league The league of the player's draft team. If a player was not drafted, this parameter is not necessary. Default is NBA. The name should match the league name in draft articles, e.g. "WNBA" for WNBA draft and 2000 WNBA draft. The field should only be used for the top-level draft in a given country, not for minor-leagues. Optional
career_start The year in which the player started his/her career
career_end The year in which the player ended this/her career
career_position The position(s) played while a player was active. Used when a former player is now an active coach. Former pro players typically only list their pro positions.
career_number The number(s) worn while a player was active. Used when a former player is now an active coach, or an active player that has worn other numbers. Former pro players typically only list their pro numbers.
coach_start The year in which the person's coaching career began.
coach_end The year in which the person's coaching career ended.
years1, team1,
years2, team2,
...
years40, team40
All the team(s) the person has played for during his career.
Should follow the format:
|years1 = [[season|year]]–[[season|year]] |team1 = [[Team1]]
|years2 = [[season|year]]–[[season|year]] |team2 = [[Team2]]

Separate stints with the same team should be separate team/year entries. Do not link the same team multiple times.
A stint with a team that moved or was renamed should be listed as a single entry:
|teamN = [[TeamN]] / [[RenamedTeamN]]
An NBA player in the NBA Development League on assignment should be listed in the following format:
|years1 = [[season|year]]–[[season|year]] |team1 = [[NBA team]]
|years2 = [[season|year]]–[[season|year]] |team2 = →[[D-League team]] ([[NBA Development League|D-League]])
If a player is in the D-League but does not have an NBA contract, no → should be used for the team entry.
All stints for professional minor league and overseas leagues should be listed.
cyears1, cteam1,
cyears2, cteam2,
...
cyears15, cteam15
All the team(s) the person has coached for during his career. Optional
highlights All notable highlights and awards that the person has won. Should follow the format:

* #× [[Award 1]] ([[season|year]], [[season|year]])
* #× [[Award 2]] ([[season|year]], [[season|year]])

Omit #× if the award is won only once.
To denote consecutive years, use endash instead of comma and omit the year(s) in between.
If possible, use the full name of the award.
If a separate article exists for the highlight's specific year, link to that article instead of the general season:
*2× [[List of NBA All-Stars|NBA All-Star]] ([[2005 NBA All-Star Game|2005]], [[2011 NBA All-Star Game|2011]])
Medals shall be listed under medal_templates and not under highlights.
Players with 5+ professional highlights should limit college highlights to NCAA championships, awards at Template:Men's college basketball award navbox, and NCAA Tournament MOPs.
For NBA biographies, see Wikipedia:WikiProject National Basketball Association/Style advice for more conventions on highlights.

Optional
stat1label, stat1value,
stat2label, stat2value,
stat3label, stat3value
Career statistics for retired players i.e. when "career_end" is set Optional
stats_league League(s) for career statistics specified Optional
bbr For NBA players, the text between the last slash and .html in the URL of the player's basketball-reference.com profile (linked at http://basketball-reference.com/players/). Optional
bbr_wnba For WNBA players, the text between the last slash and .html in the URL of the player's basketball-reference.com profile (linked at http://basketball-reference.com/wnba/players/). Optional
nba_profile The text between the last and second-last slashes in the URL of the player's NBA.com profile (linked at nba.com/players).
Optional
wnba_profile The text between the last and second-last slashes in the URL of the player's WNBA.com profile (linked at wnba.com/playerfile).
Optional
HOF/HOF_player/HOF_coach The text behind the last slash in the URL of the person's Naismith Memorial Basketball Hall of Fame profile
For individual inducted as player, use HOF_player
For individual inducted as coach, use HOF_coach
Optional
WBHOF The text between the last slash in the URL of the person's Women's Basketball Hall of Fame profile and ".html" (e.g. "Lobo" for http://www.wbhof.com/Lobo.html) Optional
FIBA_HOF_player The name (with hyphens) in the URL of the player's FIBA Hall of Fame profile Optional
CBBASKHOF_year Year inducted into the National Collegiate Basketball Hall of Fame Optional
medal_templates For medal templates only Optional

Examples[തിരുത്തുക]

Kevin Garnett
Garnett with the Boston Celtics in January 2008
No. 21 – Minnesota Timberwolves
സ്ഥാനംPower forward / Center
ലീഗ്NBA
Personal information
ജനനം (1976-05-19) മേയ് 19, 1976  (47 വയസ്സ്)
Greenville, South Carolina
രാജ്യംAmerican
ഉയരം6 ft 11 in (2.11 m)
ഭാരം240 lb (109 kg)
Career information
വിദ്യാലയം
NBA ഡ്രാഫ്ട്1995 / Round: 1 / Pick: 5-ആം overall
Selected by the Minnesota Timberwolves
Playing career1995–present
Career history
19952007Minnesota Timberwolves
20072013Boston Celtics
20132015Brooklyn Nets
2015–presentMinnesota Timberwolves
Career highlights and awards
Stats at NBA.com
Stats at Basketball-Reference.com
{{Infobox basketball biography
| name     = Kevin Garnett
| image    = Kevin Garnett 2008-01-13.jpg
| caption   = Garnett with the Celtics on January 13, 2008
| position   = [[Power forward (basketball)|Power forward]]
| height_ft  = 6
| height_in  = 11
| weight_lb  = 253
| league    = [[NBA]]
| team     = Minnesota Timberwolves
| number    = 21
| birth_date  = {{birth date and age|mf=yes|1976|5|19}}
| birth_place = [[Greenville, South Carolina]]
| nationality = American
| high_school = [[Mauldin High School]]<br />[[Farragut Career Academy]]
| college   = 
| draft_round = 1
| draft_pick  = 5
| draft_year  = 1995
| draft_team  = [[Minnesota Timberwolves]]
| career_start = 1995
| career_end  = 
| years1    = 1995–2007
| team1    = [[Minnesota Timberwolves]]
| years2    = 2007–2013
| team2    = [[Boston Celtics]]
| years3    = 2013–2015
| team3    = [[Brooklyn Nets]]
| years4   = 2015–present
| team4    = Minnesota Timberwolves
| highlights  = 
*[[List of NBA champions|NBA champion]] ([[2008 NBA Finals|2008]])
*[[NBA Most Valuable Player Award|NBA Most Valuable Player]] ([[2003–04 NBA season|2004]])
*[[NBA Defensive Player of the Year Award|NBA Defensive Player of the Year]] ([[2007–08 NBA season|2008]])
*13× [[List of NBA All-Stars|NBA All-Star]] ([[1997 NBA All-Star Game|1997]]–[[1998 NBA All-Star Game|1998]], [[2000 NBA All-Star Game|2000]]–[[2010 NBA All-Star Game|2010]])
*4× [[All-NBA Team|All-NBA First Team]] ([[1999–2000 NBA season|2000]], [[2002–03 NBA season|2003]]–[[2003–04 NBA season|2004]], [[2007–08 NBA season|2008]])
*3× [[All-NBA Team|All-NBA Second Team]] ([[2000–01 NBA season|2001]]–[[2001–02 NBA season|2002]], [[2004–05 NBA season|2005]])
*2× [[All-NBA Team|All-NBA Third Team]] ([[1998–99 NBA season|1999]], [[2006–07 NBA season|2007]])
*8× [[NBA All-Defensive Team|All-Defensive First Team]] ([[1999–00 NBA season|2000]]–[[2004–05 NBA season|2005]], [[2007–08 NBA season|2008]]–[[2008–09 NBA season|2009]])
*2× [[NBA All-Defensive Team|All-Defensive Second Team]] ([[2005–06 NBA season|2006]]–[[2006–07 NBA season|2007]])
*[[NBA All-Rookie Team|NBA All-Rookie Second Team]] ([[1995–96 NBA season|1996]])
*[[NBA All-Star Game Most Valuable Player Award|NBA All-Star Game MVP]] ([[2002–03 NBA season|2003]])
*[[J. Walter Kennedy Citizenship Award]] ([[2005–06 NBA season|2006]])
| nba_profile   = kevin_garnett
| medal_templates = 
{{MedalCountry|{{USA}}}}
{{MedalSport|[[Basketball]]}}
{{MedalCompetition|[[Olympic Games]]}}
{{MedalGold|[[2000 Summer Olympics|2000 Sydney]] | [[Basketball at the 2000 Summer Olympics|United States]]}}
}}

Microformats[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Template Data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox basketball biography in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox basketball biography

An infobox for basketball biography.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

The person's name, in first-last format. Do not put nicknames, sourced or not.

പദംഐച്ഛികം
Imageimage

The person's image.

താൾഐച്ഛികം
Image sizeimage_size

The size of the image. Use only when there is an image.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Captioncaption

The caption of the image. Write a concise and accurate statement. Image with only a person's face usually do not need a caption.

പദംഐച്ഛികം
Numbernumber

The person's current jersey number.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Positionposition

The person's position. For a player's position, use one of the five official positions. Avoid using abbreviations.

പദംഐച്ഛികം
Height in feetheight_ft

The player's height in feet when specified in feet and inches. When specifying, round to the nearest inch. For example, for a player 6 ft 11 in (2.11 m) tall, the 'height in feet' parameter should show '6', and the 'height in inches' parameter, '11'. Use either height_ft/height_in or height_cm or height_m but not more than one type at the same time.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Height in inchesheight_in

The player's height in inches when specifying in feet and inches. When specifying, round to the nearest inch. For example, for a player 6 ft 11 in (2.11 m) tall, the 'height in feet' parameter should show '6', and the 'height in inches' parameter, '11'. Use either height_ft/height_in or height_cm or height_m but not more than one type at the same time.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Height in centimetersheight_cm

The player's height in centimeters. When specifying, round to the nearest cm. For example, for a player 211 cm (6 ft 11 in) tall, the height_cm parameter should show '211'. Use either height_cm or height_m or height_ft/height_in but not more than one type at the same time.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Height in metersheight_m

The player's height in meters. When specifying, use two digits of precision. For example, for a player 2.11 m (6 ft 11 in) tall, the height_m parameter should show '2.11', using a decimal point (not a comma). Use either height_m or height_cm or height_ft/height_in but not more than one type at the same time.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Height display orderheight_order

Height is shown in the provided units first. Set to ''flip'' to show the converted units first.

പദംഐച്ഛികം
Height footnoteheight_footnote

Use only if an additional note needs to be placed next to the height, e.g. an explanatory note for a disputed height.

പദംഐച്ഛികം
Weight in poundsweight_lb

The player's weight in pounds. Use either weight_lb or weight_kg but not both.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Weight in kilogramsweight_kg

The player's weight in kilograms. Use either weight_kg or weight_lb but not both.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Weight display orderweight_order

Weight is shown in the provided units first. Set to ''flip'' to show the converted units first.

പദംഐച്ഛികം
Leagueleague

The person's current league. Requires 'team' to be set to be displayed.

പദംഐച്ഛികം
Teamteam

The person's current team. Do not put the person's former team(s), as they belong to teamN or cteamN (below). Do not wikilink the team name. Put in Free agent if a player is a free agent. If a person has retired, this parameter should be left empty.

പദംഐച്ഛികം
Birth datebirth_date

The person's birth date.

പദംഐച്ഛികം
Birth placebirth_place

The person's birth place.

പദംഐച്ഛികം
death datedeath_date

The person's death date.

പദംഐച്ഛികം
Death placedeath_place

The person's birth place.

പദംഐച്ഛികം
Nationalitynationality

The person's respective nationality.

പദംഐച്ഛികം
High schoolhigh_school

The person's high school.

പദംഐച്ഛികം
Collegecollege

The college(s) the person attended prior to a professional basketball career. Players should follow the format:[[college basketball team article|college name]]([[season|year]]–[[season|year]])If an article for the college basketball team does not exist, wikilink to the school's athletic team article, which is usually [[<school name> <team name>]] e.g. [[Loyola Marymount Lions|Loyola Marymount]]. Otherwise, wikilink to the school's article.

വരിഐച്ഛികം
Draft yeardraft_year

The year in which the player entered the NBA draft.

പദംഐച്ഛികം
Draft rounddraft_round

The player's draft round. If a player was not drafted, this parameter is not necessary.

പദംഐച്ഛികം
Draft pickdraft_pick

The player's draft pick number. If a player was not drafted, this parameter is not necessary. If a player was a territorial pick, then put [[NBA territorial pick|Territorial]].

പദംഐച്ഛികം
Draft teamdraft_team

The player's draft team. If a player was not drafted, this parameter is not necessary.

പദംഐച്ഛികം
Draft leaguedraft_league

The league of the player's draft team. If a player was not drafted, this parameter is not necessary.

സ്വതേ
NBA
പദംഐച്ഛികം
Career startcareer_start

The year in which the player started his/her career

പദംഐച്ഛികം
Career endcareer_end

The year in which the player ended his/her career

പദംഐച്ഛികം
Career positioncareer_position

The position(s) played while a player was active. Used when a former player is now an active coach. Former pro players typically only list their pro positions.

പദംഐച്ഛികം
Career numbercareer_number

The number(s) worn while a player was active. Used when a former player is now an active coach, or an active player that has worn other numbers. Former pro players typically only list their pro numbers.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Coach startcoach_start

The year in which the person's coaching career began.

പദംഐച്ഛികം
Coach endcoach_end

The year in which the person's coaching career ended.

പദംഐച്ഛികം
Years and Teamsyears1,team1

All the team(s) the person has played for during his career.Should follow the format:|years1 = [[season|year]]–[[season|year]] | team1 = [[Team1]].

പദംഐച്ഛികം
Coached teams in the yearscyears1,cteam1

All the team(s) the person has coached for during his career.

പദംഐച്ഛികം
Highlightshighlights

All notable highlights and awards that the person has won. Should follow the format: * #× [[Award 1]] ([[season|year]], [[season|year]])-Omit #× if the award is won only once.To denote consecutive years, use endash instead of comma and omit the year(s) in between.If possible, use the full name of the award.

പദംഐച്ഛികം
BBRbbr

For NBA players, the text between the last slash and .html in the URL of the player's basketball-reference.com profile (linked at http://www.basketball-reference.com/players/).

പദംഐച്ഛികം
BBR WNBAbbr_wnba

For WNBA players, the text between the last slash and .html in the URL of the player's basketball-reference.com profile (linked at http://www.basketball-reference.com/wnba/players/).

പദംഐച്ഛികം
NBA profilenba_profile

The text between the last and second-last slashes in the URL of the player's NBA.com profile (linked at nba.com/players).

പദംഐച്ഛികം
WNBA profilewnba_profile

The text between the last and second-last slashes in the URL of the player's WNBA.com profile (linked at wnba.com/playerfile).

പദംഐച്ഛികം
Hall of FameHOF/HOF_player/HOF_coach

The text behind the last slash in the URL of the person's Naismith Memorial Basketball Hall of Fame profile.For individual inducted as player, use HOF_player.For individual inducted as coach, use HOF_coach.

പദംഐച്ഛികം
Women's Hall of FameWBHOF

The text between the last slash in the URL of the person's Women's Basketball Hall of Fame profile and '.html' (e.g. 'Lobo' for http://www.wbhof.com/Lobo.html

പദംഐച്ഛികം
FIBA HOF playerFIBA_HOF_player

The number between the last and second-last slash in the URL of the player's FIBA Hall of Fame profile

പദംഐച്ഛികം
CBBASKHOF yearCBBASKHOF_year

Year inducted into the National Collegiate Basketball Hall of Fame

പദംഐച്ഛികം
Medal templatesmedal_templates

For medal templates only

പദംഐച്ഛികം

Tracking categories[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_basketball_biography&oldid=3125782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്