ഫലകം:Infobox Islands/വിവരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


This template is intended to be used as an Infobox for an island or an archipelago of islands.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox Islands
| name       = 
| image name    = 
| image caption  = 
| image size    = 
| locator map   = 
| map_custom    = no
| native name   = 
| native name link = 
| nickname     = 
| location     = 
| coordinates   = 
| archipelago   = 
| total islands  = 
| major islands  = 
| area       = 
| length      =
| width      =
| coastline    =
| highest mount  = 
| elevation    = 
| country     = 
| country admin divisions title   = 
| country admin divisions      = 
| country admin divisions title 1  = 
| country admin divisions 1     = 
| country admin divisions title 2  = 
| country admin divisions 2     = 
| country capital          = 
| country largest city       = 
| country largest city population  = 
| country leader title       = 
| country leader name        = 
| country 1             = 
| country 1 admin divisions title  = 
| country 1 admin divisions     = 
| country 1 capital city      = 
| country 1 largest city      = 
| country 1 largest city population = 
| country 1 leader title      = 
| country 1 leader name       = 
| country 2             = 
| country 2 admin divisions title  = 
| country 2 admin divisions     = 
| country 2 capital city      = 
| country 2 largest city      = 
| country 2 largest city population = 
| country 2 leader title      = 
| country 2 leader name       = 
| population    = 
| population as of = 
| density     = 
| ethnic groups  = 
| additional info =
}}

See Template talk:Infobox Islands for examples.

Parameters[തിരുത്തുക]

Mandatory[തിരുത്തുക]

 • name = the official name (without 'island' word)
 • location = the islands group name which confine the island
 • country = where the island is located. If the island is shared, then use "country 1" and "country 2" and list them alphabetically.

Optional[തിരുത്തുക]

 • image name = locator/satellite/other map image (without 'Image:' term)
 • image caption = caption for the image
 • image size = size of the image in pixels (eg. 100px)
 • locator map = a locator map image (without 'Image:' term) if the image name is different
  • Add map_custom=yes to use maps with complex syntax, such as those created with {{Location map}}; will not add "Image:" to locator_map.
 • native name = only when name is different with local name
 • native name link = gives the language page of the native name, e.g. Indonesian for Indonesian island
 • nickname = for a well known nickname(s)
 • coordinates = geographic coordinates using {{coord}} with display=inline,title
 • archipelago = the name of the group of islands the island belongs to
 • total islands = total number of islands (for archipelagos only)
 • major islands = names of the major islands (for archipelagos only)
 • area = the total area of the island
 • length = length of the island
 • width = width of the island
 • coastline = the length of coastline of the island
 • highest mount
 • elevation = elevation of the highest mount
 • country admin divisions title = title for the administrative divisions
 • country admin divisions = the administrative divisions that govern the island
 • country admin divisions title 1 = (country admin divisions title 1)
 • country admin divisions 1 = (country admin divisions 1)
 • country admin divisions title 2 = (country admin divisions title 2)
 • country admin divisions 2 = (country admin divisions 2)
 • country capital
 • country largest city
 • country largest city population
 • country leader title
 • country leader name
 • country 1 = (see country)
 • country 1 admin divisions title = (country admin divisions title)
 • country 1 admin divisions = (country admin divisions)
 • country 1 capital city = (country capital city)
 • country 1 largest city = (country largest city)
 • country 1 largest city population = (country largest city population)
 • country 1 leader title
 • country 1 leader name
 • country 2 = (see country)
 • country 2 admin divisions title = (country admin divisions title)
 • country 2 admin divisions = (country admin divisions)
 • country 2 capital city = (country capital city)
 • country 2 largest city = (country largest city)
 • country 2 largest city population = (country largest city population)
 • country 2 leader title
 • country 2 leader name
 • population = the number of population
 • population as of = the year when the population census took place
 • density = in people/area
 • ethnic groups = list only indigenous ethnic groups if available, do not list ethnic groups as newcomers although they constitute large part of the population.
 • additional info = space for free additional entries at the bottom of the info box.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Islands/വിവരണം&oldid=1815968" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്