ഫലകം:Infobox Airport

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage

The following blank template includes all of the available parameter names, except for repeating names used for runways and statistics. All parameters except name are optional. Any unused parameters should be omitted, but can also be left blank if preferred.

{{Infobox Airport
| name     = 
| nativename  = 
| nativename-a = 
| nativename-r = 
| image    = 
| image-width = 
| caption   = 
| image2    = 
| image2-width = 
| caption2   = 
| IATA     = 
| ICAO     = 
| FAA     = 
| LID     = 
| type     = 
| owner    = 
| operator   = 
| owner-oper  = 
| city-served = 
| location   = 
| built    = <!-- for military airports -->
| used     = <!-- for military airports -->
| commander  = <!-- for military airports -->
| occupants  = <!-- for military airports -->
| elevation-f = 
| elevation-m = 
| coordinates = 
| website   = 
| metric-elev = 
| metric-rwy  = 
| r1-number  = 
| r1-length-f = 
| r1-length-m = 
| r1-surface  = 
... etc.
| h1-number  = 
| h1-length-f = 
| h1-length-m = 
| h1-surface  = 
... etc.
| stat-year  = 
| stat1-header = 
| stat1-data  = 
... etc.
| footnotes  = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All parameters except name are optional.

Airport name[തിരുത്തുക]

These parameters specify the airport name which is displayed at the top of the infobox.

name
The name of the airport in English, such as Warsaw Frederic Chopin Airport or Beijing Capital International Airport.
nativename
Airport name in a native language using Western characters (French, German, Spanish, etc.), such as Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina. Can also be used for two different names in the same language (see Toronto Pearson International Airport).
nativename-a
Airport name in a native language with non-Western characters (Chinese, Japanese, Korean, Arabic, etc.), such as 北京首都国际机场.
nativename-r
Use in conjunction with above for Romanized name of the airport, such as Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng.

Airport image[തിരുത്തുക]

These parameters specify an airport photograph or logo which is displayed below the title. A second image can also be displayed below the first image by using the parameter names ending with a "2".

image
image2
The name of image file, i.e. airport.png or logo.gif, etc.
image-width
image-width2
The image width in pixels, i.e. 175 (defaults to 200 if not specified). This parameter should only be used for small images that appear distorted when expanded to a width of 200 pixels.
caption
caption2
Text displayed beneath the image. This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for aerial photographs or airport logos.

Airport codes[തിരുത്തുക]

These parameters specify airport location identifiers which are displayed below the image (or below title if there is no image):

IATA
The airport's three character IATA location identifier. If omitted or left blank it will display as IATA: none.
ICAO
The airport's four character ICAO location identifier. If omitted or left blank it will display as ICAO: none.
FAA
The three or four character FAA location identifier for airports in the United States. If omitted or left blank, nothing is displayed.
LID
A location identifier for airports outside the United States, if different than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Airport summary[തിരുത്തുക]

These parameters specify airport details for the "Summary" section displayed below the airport codes.

type
Airport type should be one of the following: Public, Private or Military. Do not use Commercial, General or Civil.
owner
Name of the airport owner.
operator
Name of the airport operator, if different than the owner.
owner-oper
If the airport is owned and operated by the same entity, use this in place of owner and operator.
city-served
If the airport is associated with a major city but actually located in a smaller town, list the major city here and the smaller town under location. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: city-served = [[Paris]]
Result: Paris
location
Name of the town or city where the airport is located. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: location = [[Orly]], [[France]]
Result: Orly, France
elevation-f
Height above mean sea level, in feet.
elevation-m
Height above mean sea level, in meters.
coordinates
Latitude and Longitude of airport, specified using the {{coord}} template. When entering the coordinates always ensure that the resultant map or image shows the airport. It is very easy to confuse "N" for "S" or "E" for "W". If used as shown below, this will also cause the airport to appear in Google Earth's Geographic Web Layer.
Example: coordinates = {{coord|49|27|16|N|002|06|46|E|type:airport|display=inline}}
Result: 49°27′16″N 002°06′46″E / 49.45444°N 2.11278°E / 49.45444; 2.11278
website
External link to the airport's official website. See Wikipedia: External links #How to link for more information.
Example: website = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
Result: www.dfwairport.com

Military airports[തിരുത്തുക]

These optional parameters provide additional information for military airports. The parameter names are based on those used in Template:Infobox Military Structure. This allows the display of information from that template, without the need to include an additional infobox. For an example, see Davis-Monthan Air Force Base.

built
The date when the structure was built, usually given in years.
used
The period during which the structure was in active military use, usually given in years.
commander
The current commanding officer, for structures currently in military use.
occupants
Any notable military units which occupy the structure.

Infobox control[തിരുത്തുക]

These parameters control how the infobox is displayed.

metric-elev
Set to any value to display elevation in metric units (meters) before Imperial units (feet); leave blank to display Imperial units first. This can be seen in example 1.
metric-rwy
Set to any value to display runway length in metric units (meters) before Imperial units (feet); leave blank to display Imperial units first. Example 1 and 2 below show the runway length with meters first; example 3 and 4 show it with feet before meters.

Runways[തിരുത്തുക]

These parameters specify details for each runway in the "Runways" section displayed below the summary. This can also be used to specify water landing areas for seaplanes (see Fairbanks International Airport). Parameters start with r1- for the first runway, r2- for the second runway, up to r8- for the eighth runway (if more are needed, leave a message on the talk page). Each airport should have at least one runway.

rn-number (r1-number, r2-number, ...)
The designation of the runway, normally two numbers like this → 02/20, 1st number is 18 lower than the 2nd. Where there are parallel runways an additional letter is added to each number, for example "L" for left, "R" for right and "C" for center. In certain cases a runway will only have one number when it can only be used in one direction. For airports in the United States the leading zero is not used and the designation should read 2/20.
rn-length-f (r1-length-f, r2-length-f, ...)
Runway length in feet.
rn-length-m (r1-length-m, r2-length-m, ...)
Runway length in meters.
rn-surface (r1-surface, r2-surface, ...)
Runway surface type, such as: Concrete, Asphalt, Gravel, Grass (or Turf), Dirt, Water, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Helipads[തിരുത്തുക]

These parameters specify details for each helipad in the "Helipads" section displayed below the runways. Parameters start with h1- for the first helipad, h2- for the second helipad, up to h12- for the twelfth helipad (if more are needed, leave a message on the talk page). This section is optional and only appears if the h1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

hn-number(h1-number, h2-number, ...)
The designation of the helipad. In the United States this is usually the letter "H" followed by a number, i.e. "H1", "H2", etc.
hn-length-f (h1-length-f, h2-length-f, ...)
Helipad length in feet.
hn-length-m (h1-length-m, h2-length-m, ...)
Helipad length in meters.
hn-surface (h1-surface, h2-surface, ...)
Helipad surface type, such as: Concrete, Asphalt, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Statistics[തിരുത്തുക]

These parameters specify details for an optional "Statistics" section displayed below the runways and helipads. Parameters start with stat1- for the first statistic, stat2- for the second statistic, etc. This section only appears if the stat1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

stat-year
The calendar year for the statistics. This is displayed in parentheses after the word "Statistics" in the section header.
statn-header (stat1-header, stat2-header, ...)
A brief description of each statistic, such as Passengers or Aircraft operations.
statn-data (stat1-data, stat2-data, ...)
The data associated with the corresponding header.

Footnotes[തിരുത്തുക]

This parameter contains text for footnotes displayed at the bottom of the infobox.

footnotes
The most common use for this field is to give sources or references for the data displayed in the infobox. See the examples below.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Example 1[തിരുത്തുക]

Warsaw Frederic Chopin Airport
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina
Summary
എയർപോർട്ട് തരംPublic / Military
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർPolish Airports State Enterprise (PPL)
ServesWarsaw
സ്ഥലംOkęcie district of Warsaw
സമുദ്രോന്നതി110 m / 362 ft
നിർദ്ദേശാങ്കം52°09′57″N 020°58′02″E / 52.16583°N 20.96722°E / 52.16583; 20.96722
വെബ്സൈറ്റ്www.lotnisko-chopina.pl
റൺവേകൾ
ദിശ Length Surface
m ft
11/29 2,800 9,186 Asphalt
15/33 3,689 12,106 Asphalt
Helipads
Number Length Surface
m ft
H1 40 131 Concrete
Statistics (2006)
Passengers8,101,827
Aircraft movements126,534
Statistics from Office of Civil Aviation.[1]

Warsaw Frederic Chopin Airport

This example shows the appearance of the infobox without an image.

Note: helipad information added to illustrate function of metric-rwy parameter.

{{Infobox Airport
| name     = Warsaw Frederic Chopin Airport
| nativename  = ''Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina''
| IATA     = WAW
| ICAO     = EPWA
| type     = Public / Military
| operator   = Polish Airports State Enterprise (PPL)
| city-served = [[Warsaw]]
| location   = [[Okęcie]] district of [[Warsaw]]
| elevation-m = 110 
| elevation-f = 362
| coordinates = {{coord|52|09|57|N|020|58|02|E|type:airport}}
| website   = [http://www.lotnisko-chopina.pl/?lang=en www.lotnisko-chopina.pl]
| metric-elev = yes
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 11/29
| r1-length-m = 2,800
| r1-length-f = 9,186
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 15/33
| r2-length-f = 12,106
| r2-length-m = 3,689
| r2-surface  = Asphalt
| h1-number  = H1
| h1-length-m = 40
| h1-length-f = 131
| h1-surface  = [[Concrete]]
| stat-year  = 2006
| stat1-header = Passengers
| stat1-data  = 8,101,827
| stat2-header = Aircraft movements
| stat2-data  = 126,534
| footnotes  = Statistics from Office of Civil Aviation.<ref name="stats">Data from Poland's Office of Civil Aviation (''Urząd Lotnictwa Cywilnego''): [http://www.ulc.gov.pl/download/pdf/stat2006.pdf] {{In lang|pl}}</ref>
}}

Example 2[തിരുത്തുക]

Beijing Capital International Airport
北京首都国际机场
Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
Beijing Capital Departure Hall
Summary
എയർപോർട്ട് തരംPublic
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർCivil Aviation Administration of China
ServesBeijing
സ്ഥലംChaoyang District, Beijing
സമുദ്രോന്നതി116 ft / 35 m
നിർദ്ദേശാങ്കം40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E / 40.08000; 116.58444
വെബ്സൈറ്റ്www.bcia.com.cn
റൺവേകൾ
ദിശ Length Surface
m ft
18L/36R 3,800 12,467 Asphalt
18R/36L 3,200 10,499 Asphalt

Beijing Capital International Airport

This example shows the appearance of the infobox with an image and a caption.

It also uses both the nativename-a and nativename-r parameters.

{{Infobox Airport
| name     = Beijing Capital International Airport
| nativename-a = 北京首都国际机场
| nativename-r = Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
| image    = Beijing Capital Departure Hall.jpg
| caption   = Beijing Capital Departure Hall
| IATA     = PEK
| ICAO     = ZBAA
| type     = Public
| operator   = [[Civil Aviation Administration of China]]
| city-served = [[Beijing]]
| location   = [[Chaoyang District, Beijing]]
| elevation-f = 116
| elevation-m = 35
| coordinates = {{coord|40|04|48|N|116|35|04|E|type:airport|display=inline}}
| website   = [http://www.bcia.com.cn/ www.bcia.com.cn]
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 18L/36R
| r1-length-m = 3,800
| r1-length-f = 12,467
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 18R/36L
| r2-length-m = 3,200
| r2-length-f = 10,499
| r2-surface  = Asphalt
}}

Example 3[തിരുത്തുക]

Dallas-Fort Worth International Airport

Dallas-Fort Worth International Airport
Summary
എയർപോർട്ട് തരംPublic
ഉടമCity of Dallas City of Fort Worth
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർDFW Airport Board
ServesDallas/Fort Worth
സമുദ്രോന്നതി607 ft / 185 m
നിർദ്ദേശാങ്കം32°53′49″N 097°02′17″W / 32.89694°N 97.03806°W / 32.89694; -97.03806
വെബ്സൈറ്റ്www.dfwairport.com
റൺവേകൾ
ദിശ Length Surface
ft m
13L/31R 9,000 2,743 Concrete
13R/31L 9,301 2,835 Concrete
17C/35C 13,401 4,085 Concrete
17L/35R 8,500 2,591 Concrete
17R/35L 13,401 4,085 Concrete
18L/36R 13,400 4,084 Concrete
18R/36L 13,400 4,084 Concrete
Helipads
Number Length Surface
ft m
H1 158 48 Concrete
Statistics (2005)
Passengers59,176,265
Aircraft operations711,878
Metric tonnes of cargo741,432
Sources: FAA[2], airport website[3].

This example uses the {{coord}} template with display=inline,title which displays the coordinates on right side of article's title area directly above infobox AND again inside the infobox. This also causes the title coordinates to appear in a very small font size (due to the combination of the infobox using <small> and title area using font-size:85%). Both issues are resolved in the next example.

{{Infobox Airport
| name     = Dallas-Fort Worth International Airport
| image    = Dfw_airport.jpg
| IATA     = DFW
| ICAO     = KDFW
| FAA     = DFW
| type     = Public
| owner    = City of [[Dallas, Texas|Dallas]]
City of [[Fort Worth, Texas|Fort Worth]]
| operator   = DFW Airport Board
| city-served = [[Dallas/Fort Worth Metroplex|Dallas/Fort Worth]]
| elevation-f = 607
| elevation-m = 185
| coordinates = {{coord|32|53|49|N|097|02|17|W|type:airport|display=inline,title}}
| website   = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
| metric-elev =
| metric-rwy  =
| r1-number  = 13L/31R
| r1-length-f = 9,000
| r1-length-m = 2,743
| r1-surface  = [[Concrete]]
| r2-number  = 13R/31L
| r2-length-f = 9,301
| r2-length-m = 2,835
| r2-surface  = Concrete
| r3-number  = 17C/35C
| r3-length-f = 13,401
| r3-length-m = 4,085
| r3-surface  = Concrete
| r4-number  = 17L/35R
| r4-length-f = 8,500
| r4-length-m = 2,591
| r4-surface  = Concrete
| r5-number  = 17R/35L
| r5-length-f = 13,401
| r5-length-m = 4,085
| r5-surface  = Concrete
| r6-number  = 18L/36R
| r6-length-f = 13,400
| r6-length-m = 4,084
| r6-surface  = Concrete
| r7-number  = 18R/36L
| r7-length-f = 13,400
| r7-length-m = 4,084
| r7-surface  = Concrete
| h1-number  = H1
| h1-length-f = 158
| h1-length-m = 48
| h1-surface  = Concrete
| stat-year  = 2005
| stat1-header = Passengers
| stat1-data  = 59,176,265
| stat2-header = Aircraft operations
| stat2-data  = 711,878
| stat3-header = Metric [[tonne]]s of cargo
| stat3-data  = 741,432
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=DFW|use=PU|own=PU|site=23710.6*A}}</ref>, airport website<ref>[http://www.dfwairport.com/ Dallas-Fort Worth International Airport], official web site</ref>.
}}

Example 4[തിരുത്തുക]

Wright-Patterson Air Force Base

Wright-Patterson Air Force Base
Summary
എയർപോർട്ട് തരംMilitary: Air Force Base
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർUnited States Air Force
സ്ഥലംDayton, Ohio
In use1948 - present
Commander
സമുദ്രോന്നതി823 ft / 251 m
വെബ്സൈറ്റ്www.wpafb.af.mil
റൺവേകൾ
ദിശ Length Surface
ft m
5L/23R 12,601 3,841 PEM
5R/23L 7,000 2,134 Asphalt
Sources: FAA[4], official website[5].

This example places the {{coord}} template outside the infobox and uses display=title to display the coordinates in the article's title area. This prevents the coordinates from being displayed a second time inside the infobox. It also eliminates the very small font size shown in the previous example.

{{coord|39|49|34|N|084|02|54|W|type:airport|display=title}}
{{Infobox Airport
| name     = Wright-Patterson Air Force Base
| image    = National Museum of the United States Air Force.jpg
| image-width = 250
| caption   = [[National Museum of the United States Air Force]]
| IATA     = FFO
| ICAO     = KFFO
| FAA     = FFO
| type     = Military: [[Air Force Base]]
| operator   = [[United States Air Force]]
| location   = [[Dayton, Ohio]]
| built    = 
| used     = 1948 - present
| commander  = <div>
* [[General (United States)|Gen.]] Bruce Carlson - [[Air Force Materiel Command]]
* [[General (United States)|Brig. Gen.]] Bruce E. Davis - [[445th Airlift Wing]]
* [[Colonel (United States)|Col.]] Colleen M. Ryan - [[88th Air Base Wing]] and Installation Commander
</div>
| occupants  =
| elevation-f = 823
| elevation-m = 251
| website   = [http://www.wpafb.af.mil/ www.wpafb.af.mil]
| r1-number  = 5L/23R
| r1-length-f = 12,601
| r1-length-m = 3,841
| r1-surface  = [[Porous European Mix|PEM]]
| r2-number  = 5R/23L
| r2-length-f = 7,000
| r2-length-m = 2,134
| r2-surface  = [[Asphalt]]
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=FFO|use=PR|own=MA|site=17827.*A}}</ref>, official website<ref>[http://www.wpafb.af.mil/ Wright-Patterson Air Force Base] (official site)</ref>.
}}

References for examples[തിരുത്തുക]

 1. Data from Poland's Office of Civil Aviation (Urząd Lotnictwa Cywilnego): [1] (in Polish)
 2. FAA Airport Master Record for DFW (Form 5010 PDF)
 3. Dallas-Fort Worth International Airport, official web site
 4. FAA Airport Master Record for FFO (Form 5010 PDF)
 5. Wright-Patterson Air Force Base (official site)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Airport&oldid=3739824" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്