ഫലകം:Infobox Military Structure

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage

Maginot Line
Eastern France
Maginot line 1.jpg
The entrance to Ouvrage Schoenenbourg along the Maginot Line in Alsace.
തരം Defensive line
നിർമ്മിച്ച വർഷം 1930 (1930)–35
നിർമ്മാണ
വസ്തുക്കൾ
Concrete, steel
ഉപയോഗത്തിൽ 1935–69
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് France
Battles/wars Battle of France
Edzell Castle
Near Edzell, Angus, Scotland
grid reference NO584691
Edzell Castle.jpg
Edzell Castle and gardens
Infobox Military Structure is located in Scotland
Infobox Military Structure
Shown within Scotland
തരം Tower house and courtyard
കോർഡിനേറ്റുകൾ 56°49′N 2°41′W / 56.81°N 2.68°W / 56.81; -2.68Coordinates: 56°49′N 2°41′W / 56.81°N 2.68°W / 56.81; -2.68
നിർമ്മിച്ച വർഷം c.1520-1610
നിർമ്മിച്ചത് David Lindsay, 9th Earl of Crawford
നിർമ്മാണ
വസ്തുക്കൾ
Old Red Sandstone
ഉപയോഗത്തിൽ Until 1715
നിലവിലെ
അവസ്ഥ
Ruined
ഇപ്പോഴത്തെ
ഉടമ
Earl of Dalhousie, managed by Historic Scotland
Open to
the public
Yes
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് Lindsays of Edzell

A military structure infobox may be used to summarize information about a military structure or facility, such as a fortification or military base.

The infobox should be added using the {{Infobox Military Structure}} template, as shown below:

{{Infobox Military Structure
|name = 
|partof = 
|location = 
|image = 
|caption = 
|map_type = 
|latitude = 
|longitude = 
|map_size = 
|map_caption = 
|type = 
|coordinates = 
|code = 
|built = {{Start date|YYYY}}
|builder = 
|materials = 
|height = 
|used = 
|demolished = 
|condition = 
|ownership = 
|open_to_public = 
|controlledby = 
|garrison = 
|current_commander = 
|commanders = 
|occupants = 
|battles = 
|events = 
|image2 = 
|caption2 = 
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

 • name – the name of the structure or facility.
 • partofoptional – the larger structure or complex the given structure is part of, if any. For proper grammar, it may be necessary to insert "the" before the name used here.
 • location – the geographical location of the structure.
 • imageoptional – an image of the structure. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • map_typeoptional – the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.
 • latitudeoptional – latitude for placing the marker on the location map, e.g. "56.81".
 • longitudeoptional – longitude for placing the marker on the location map, e.g. "-2.68".
 • map_sizeoptional – width of the location map in pixels (px), e.g. "150"; defaults to: "220".
 • map_captionoptional – caption displayed below the location map; defaults to "Shown within {{{map_type}}}", e.g. "Shown within Scotland".
 • typeoptional – the general type of structure ("Castle", "Fortress", "Bunker", "Military base", "Wall", "Defensive line", etc.).
 • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title.
 • codeoptional – the location or facility code, such as the ILC or ILK code.
 • builtoptional – the date when the structure was built (usually given in years). Use {{Start date}} if after 1583.
 • builderoptional – the person or group responsible for building the structure.
 • materialsoptional – the materials used to construct the structure.
 • heightoptional – where relevant (e.g. for towers), the height of the structure.
 • usedoptional – the period during which the structure was in active military use, usually given in years.
 • demolishedoptional – the date when the structure was demolished, if applicable.
 • conditionoptional – the current condition of the structure.
 • ownershipoptional – the current owner of the structure, if relevant.
 • open_to_publicoptional – whether the structure is currently open to the general public, if relevant; indicated by "yes" or "no".
 • controlledbyoptional – the country or other power controlling the structure. Multiple powers may be indicated together with the corresponding dates.
 • garrisonoptional – the military forces garrisoning the structure. Specific units may be indicated if known; general numbers should be given otherwise.
 • current_commanderoptional – for structures currently in military use, the current commanding officer.
 • commandersoptional – any notable individuals that commanded the forces using this structure; the choice of which commanders qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • occupantsoptional – any notable occupants of the structure other than its commanders; as above, the choice of which occupants qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • battlesoptional – any notable battles (usually sieges) that took place in or are closely associated with the structure; as above, the choice of which battles qualify as notable is left to the article editors.
 • eventsoptional – any notable non-battle events that took place in or are closely associated with the structure. As above, the choice of which events are notable is left to the article editors.
 • image2optional – a second image of the structure. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • caption2optional – the text to be placed below the second image.

Microformat

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Military_Structure&oldid=681587" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്