ഫലകം:Div col

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
CSS3 multiple-column layout browser support
Property Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
column-width
column-count
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
columns ≥ 10
(2012)
≥ 9
(2011)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
break-before
break-after
break-inside
≥ 10
(2012)
≥ 65
(2019)
≥ 10
(2016)
≥ 65
(2016)
≥ 15
(2013)

{{Div col}} formats a list into columns that wrap properly and compatibly with portable computer devices, especially PAD operating systems and small screens.

Purpose[തിരുത്തുക]

It automatically breaks the available screen space into equal parts, meaning, for instance, that it is not necessary to guess how many columns to use and then figure out the dividing point(s), e.g., the halfway point to divide the list into two columns, or the one-third and two-thirds points to divide the list into three columns.

 • The list content is either provided by the |content= parameter (which can be restrictive of what content is allowed; e.g., wiki markup such as the | character must somehow be escaped), or terminated with {{div col end}}. The {{columns-list}} wrapper uses the parameter method for providing content (including its limitations).
 • The template system (family) also offers parameter options to set a smaller (90%) font-size parameter (|small=yes), place vertical lines parameter ("rules") between the columns (|rules=) and to add other custom styling (|style=).

{{Div col}} can create multiple columns in web browsers which support the following CSS properties:

By default, the template creates columns that are 30em wide.

This template's parameters[തിരുത്തുക]

Descriptions[തിരുത്തുക]

There are six parameters for this template:

|colwidth=
Specifies the minimum width of the columns so that the number of columns is automatically based on screen width (that is, more columns will be shown on wider displays). Can be specified in any CSS unit of measure, for instance, the em (about the width of the capital "M" of the displayed typeface), e.g., colwidth=20em. If no value is supplied, the template uses a default of 30em.
|rules=
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes or some CSS styling (e.g. 1px dashed blue;).
|gap=
Specifies the space between the content of adjacent columns. Specified in any CSS unit, e.g, gap=2em. The default spacing (set by browser) is 1em.
|style=
CSS styling to apply to the columns.
|small=yes
sets font size to 90%.
|content=
content to apply to the columns.

Example of "colwidth" parameter[തിരുത്തുക]

Example with column width of 10em
{{div col|colwidth=10em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "rules" parameter[തിരുത്തുക]

Example
{{Div col|rules=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "gap" parameter[തിരുത്തുക]

Example
{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "small" parameter[തിരുത്തുക]

Example showing how setting "small" parameter to "yes" produces smaller font size
{{Div col|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "content" parameter[തിരുത്തുക]

Example showing how to provide "content" parameter without using {{Div col end}}
{{Div col|colwidth=10em|content=
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Usage with multiple parameters[തിരുത്തുക]

Parameters can be used in any order. Example:

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

or

{{Div col|rules=yes|gap=2em|small=yes|colwidth=10em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

and exactly the same result below

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
Example with column width of 20em
{{div col|colwidth=20em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
Example with column width of 30em
{{div col|colwidth=30em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}
produces
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
Example of how this template behaves if no bullets (generated by asterisk mark) are used.
{{div col|colwidth=10em}}
a
b
c
d
e
f
g
h
{{div col end}}
produces

a b c d e f g h

Tracking categories[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Div col in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Div col

Breaks a list into columns. It automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the half way point on two columns. The list is provided by |content= or closed with {{div col end}}.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Column widthcolwidth

Specifies the width of columns, and determines dynamically the number of columns based on screen width; more columns will be shown on wider displays.

ഉദാഹരണം
30em
പദംഐച്ഛികം
Rulesrules

Produces vertical rules between the columns if set to yes.

ഉദാഹരണം
'yes' or '1px dashed blue'
പദംഐച്ഛികം
Gap sizegap

Specifies the space between the content of adjacent columns.

ഉദാഹരണം
2em
പദംഐച്ഛികം
CSS stylestyle

Specifies any custom styling.

പദംഐച്ഛികം
Contentcontent

Specifies the content to divide into columns

പദംഐച്ഛികം
Small fontsmall

Use a smaller font size (90%)

സ്വതേ
no
ഉദാഹരണം
yes
പദംഐച്ഛികം

Redirects[തിരുത്തുക]


See also[തിരുത്തുക]

Column-generating template families[തിരുത്തുക]

Family Type
Handles wiki
 table code?dagger
Start template Column divider End template
"Col" Table അതെ {{Col-begin}} or
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Col-float" CSS float അതെ {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns" Table അല്ല {{Columns}}
"Columns-list" CSS columns അതെ {{Columns-list}} (wrapper)
"Columns-start" CSS float അതെ {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns അതെ {{Div col}} {{Div col end}}

dagger I.e., can the columns handle the wiki markup {| | || |- |} used to create tables? If not, templates that produce these elements (such as {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) and/or HTML tags (<table>...</table>, <tr>...</tr>, etc.) will need to be used instead.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Div_col&oldid=3551183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്