ഫലകം:Convert/list of units/length/impus

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

|rowspan= valign=top align=center |mile |align=center valign=top|mi |align=center valign=top|mi |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|1,609.344 |valign=top|

  • mi km

|- |rowspan= valign=top align=center |furlong |align=center valign=top|furlong |align=center valign=top|(none) |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|201.168 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |chain |align=center valign=top|chain |align=center valign=top|(none) |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|20.1168 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |rod |align=center valign=top|rd |align=center valign=top|rd |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|5.0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |pole |align=center valign=top|pole | |rowspan= valign=top|equivalent to a rod |rowspan= valign=top align=right|5.0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |perch |align=center valign=top|perch | |rowspan= valign=top|equivalent to a rod |rowspan= valign=top align=right|5.0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |fathom |align=center valign=top|fathom |align=center valign=top|(none) |rowspan= valign=top|assumes 1 fathom ≡ 6 ft |rowspan= valign=top align=right|1.8288 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |yard |align=center valign=top|yd |align=center valign=top|yd |rowspan= valign=top|assumes the international definition |rowspan= valign=top align=right|0.9144 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |foot |align=center valign=top|ft (foot) |align=center valign=top|ft |rowspan= valign=top|code "foot" will show "foot" if plural.
code "ft" will show "foot" or "feet" depending on value. |rowspan= valign=top align=right|0.3048 |valign=top|

  • ft m (foot m)


|- |rowspan= valign=top align=center |hand |align=center valign=top|hand |align=center valign=top|h |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|0.1016 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |inch |align=center valign=top|in |align=center valign=top|in |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|0.0254 |valign=top|

  • in cm
  • in mm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/length/impus&oldid=268998" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്